akt notarialny

Akt notarialny

Akt notarialny

Akt notarialny - definicja. Akt notarialny to forma dokumentu urzędowego, która potwierdza dokonanie określonej czynności prawnej. Akt notarialny zwykle zostaje sporządzony, jeżeli wymagają tego przepisy prawa czy też obie strony sprawy będą chciały otrzymać akt notarialny. Na akcie notarialnym bezwzględnie muszą znaleźć się dane obu stron sprawy, data, treść dotycząca danej sprawy, ale również podpis i sygnatura notariusza. Akt notarialny musi być spisywany w obecności obu stron i oczywiście urzędnika, który jest upoważniony do wystawiania podobnych aktów.

Akt notarialny to poważny dokument. Akt notarialny nie jest zwykłym dokumentem, który można w każdej chwili anulować. Dokument podpisany przez notariusza ma naprawdę ogromne znaczenie, zwłaszcza, jeśli dotyczy kwestii związanych z nieruchomościami.

Akt notarialny - tłumaczenie. Akt notarialny to dokument, którego samodzielne tłumaczenie jest niemożliwe. Nawet dobrze znając dany język obcy nie możemy wykonać tłumaczenia aktu notarialnego, który może być potem zatwierdzony przez notariusza. W rzeczywistości tłumaczenie musi być wykonane przez tłumacza przysięgłego. W innym wypadku notariusz nie przyjmie tłumaczenia i nie będzie ono miało żadnego znaczenia.

dr Wojciech Słomka

Jak prawnie przejąć działkę [Ekspert radzi]

Jak prawnie przejąć działkę [Ekspert radzi]

Od lat sama uprawiam działkę należącą do rodziców, znajdującą się na terenie zespołu ogródków. W jaki sposób mogłabym stać się jej właścicielką? Pyta: Bożena Domańska

Umowa przedwstępna: jak ją dobrze napisać?

Zanim ostatecznie kupimy dom czy mieszkanie lub działkę, z reguły najpierw podpisujemy umowę przedwstępną. Zobowiązuje ona obie strony do zawarcia umowy ostatecznej (przyrzeczonej), na mocy której stajemy się właścicielami nieruchomości.

Dom w spadku

Dom w spadku

Od marca 2009 roku istnieją dwie drogi, dzięki którym spadkobiercy poświadczają swoje prawa: sądowa i notarialna. Obecnie spadkobiercy zamiast składać w sądzie wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, mogą udać się do notariusza i uzyskać akt poświadczenia dziedziczenia ustawowego albo testamentowego

Niszczenie zieleni osiedlowej

Niszczenie zieleni osiedlowej

WOJCIECH SŁOMKA, specjalista do spraw ochrony roślin: Przede wszystkim powinni Państwo określić prawo do własności terenu, na którym niszczona jest zieleń. Podstawą wniesienia skargi jest bowiem notarialnie potwierdzona własność gruntu. Jeśli należy on do zarządcy terenu, a Państwo są tylko

Jak podzielić dom na pół

Jak podzielić dom na pół

urzędzie gminy wniosek o zaopiniowanie wstępnego planu podziału. Plan sporządza geodeta. Do planu dołącza się dokument potwierdzający prawo do nieruchomości (odpis z księgi wieczystej, akt notarialny) oraz wypis i wyrys z ewidencji gruntów. Wójt, burmistrz lub prezydent opiniuje wstępny projekt podziału i

Zaliczka bez umowy

Tylko bezpośrednia umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości musi być zawarta w formie aktu notarialnego. Jeśli w umowie przedwstępnej precyzyjnie zostaną określone warunki sprzedaży, m.in. przedmiot sprzedaży, termin i kwota, to prawa obu stron zawierających umowę są uregulowane

Gotowe domy: jak bezpiecznie kupić dom od dewelopera

Gotowe domy: jak bezpiecznie kupić dom od dewelopera

następuje jednorazowo, po przeniesieniu na niego prawa własności określonej nieruchomości. Oznacza to, że bank wypłaca deweloperowi środki pieniężne wpłacone przez nabywcę na zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy po otrzymaniu odpisu aktu notarialnego. Natomiast z otwartego mieszkaniowego rachunku

Media w domu: prąd

Media w domu: prąd

właściciela obiektu, charakter inwestycji (na przykład dom jednorodzinny) oraz moc przyłączeniową (przewidywaną maksymalną wielkość mocy pobieraną z sieci). Pracownicy biur obsługi klienta pomagają określić tę wielkość. Do wniosku należy dołączyć: tytuł prawny do nieruchomości (na przykład akt notarialny

Najem okazjonalny domu lub mieszkania

Najem okazjonalny domu lub mieszkania

oświadczenie właściciela lokalu zastępczego; - własnoręczne podpisy stron. Gwarancje notarialne Do umowy najmu okazjonalnego powinna być dołączona gwarancja notarialna, czyli obowiązkowe oświadczenie najemcy, złożone w formie aktu notarialnego, w którym poddaje się on egzekucji i zobowiązuje do opróżnienia i

Mieszkanie zostaje w rodzinie - poradnik. W spadku

Mieszkanie zostaje w rodzinie - poradnik. W spadku

cywilnego. Urzędnik przy świadkach spisuje ostatnią wolę i odczytuje testament. Potem spadkodawca musi podpisać się pod dokumentem, a po nim składają podpisy urzędnik i świadkowie. Nie może oczywiście zabraknąć daty sporządzenia testamentu. NOTARIALNY. Jest spisywany przez notariusza i ma formę aktu

A co powiecie na mały dom letniskowy nad jeziorem, w stylu skandynawskim?

A co powiecie na mały dom letniskowy nad jeziorem, w stylu skandynawskim?

traktując jak drugi dom. W końcu zapadła decyzja o kupnie ziemi. W 1994 roku spisano akty notarialne. Budowa zespołu dwóch domków, który odwiedzamy, zaczęła się zaś dopiero wiosną 2012 roku i trwała od marca do września. ZAJRZYJ DO GALERII ZDJĘĆ TEGO DOMU Projekt domu letniskowego Inspiracją dla architektki

Sprzedaż mieszkania z długiem na hipotece

nabywcy, i wysokość kwoty, która ma zostać przelana, a także oświadczenie, że po otrzymaniu środków bank zgodzi się na wykreślenie hipoteki. Po uzgodnieniu przez sprzedającego i kupującego ceny w akcie notarialnym kupujący zobowiązuje się do przekazania sprzedawcy kwoty zmniejszonej o wartość

Jak bezpiecznie wynająć mieszkanie?

Jak bezpiecznie wynająć mieszkanie?

formie aktu notarialnego, w którym najemca poddaje się egzekucji i zobowiązuje do opuszczenia i wydania lokalu mieszkalnego używanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego po rozwiązaniu tej umowy. Dodatkowo najemca będzie musiał wskazać (w umowie albo oświadczeniu notarialnym) inny lokal, w którym

Gdy jesteś współwłaścicielem nieruchomości

Gdy jesteś współwłaścicielem nieruchomości

należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Należy również, podobnie jak w przypadku pozwolenia na budowę, dołączyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (np. akt notarialny lub wypis z księgi wieczystej) oraz - w

Mieszkanie zostaje w rodzinie - poradnik. Zostań właścicielem zajmowanego mieszkania

Mieszkanie zostaje w rodzinie - poradnik. Zostań właścicielem zajmowanego mieszkania

Gdy zajmujesz mieszkanie spółdzielcze Można przekształcić spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu w prawo własności (potocznie nazywamy to wykupem). W tym celu musimy złożyć w spółdzielni pisemny wniosek. Od tej chwili spółdzielnia ma obowiązek w ciągu sześciu miesięcy zawrzeć z nami notarialną

Zameldowanie

złożyć najpóźniej w terminie 14 dni od zameldowania się pod nowym adresem. Co będzie potrzebne 1) zaświadczenie o wymeldowaniu się z poprzedniego miejsca pobytu stałego (dotyczy osób zameldowanych wcześniej na terenie innej gminy), 2) dowód (oryginał do wglądu lub ksero) własności domu i działki (akt

Zakup działki pod budowę domu

Zakup działki pod budowę domu

, jakie są wymagania dla danego terenu dotyczące ochrony środowiska lub ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, jakie są zasady i warunki podziału terenu na działki budowlane Zakup działki budowlanej Zakup działki budowlanej, podobnie jak każdej nieruchomości, wymaga sporządzenia aktu notarialnego, co

Jak bezpiecznie kupić mieszkanie

i ostrożności. Umowa przedwstępna bezpieczniejsza z notariuszem Pierwszym krokiem do zakupu mieszkania jest podpisanie umowy przedwstępnej. Najczęściej jest to zwykła pisemna umowa cywilno-prawna. Warto jednak, z kilku powodów, zawrzeć ją w formie aktu notarialnego: > Przede wszystkim gwarantuje

Niższa cena, mniejszy podatek?

Cena sprzedaży nieruchomości podana w akcie notarialnym powinna być realną ceną obwiązującą na danym terenie. Jeśli bowiem będzie znacząco odbiegać od ceny rynkowej, organ podatkowy może wszcząć postępowanie, zmierzające do ustalenia rzeczywistej wartości. W tym celu wezwie sprzedającego do podania

Podział nieruchomości

Podział nieruchomości

drogi dojazdowe do nieruchomości), warto zatem zwrócić się w tym celu do geodety. Tak przygotowany projekt składamy w miejscowym urzędzie gminy. Do wniosku dołączamy: - dokumenty potwierdzające tytuł własności (odpis z księgi wieczystej, akt notarialny nabycia nieruchomości); - aktualny wypis z

Nieruchomość kupię

dokumentu. Jeżeli zdecydujemy się na zakup domu, wszystkie informacje zawarte w księdze wieczystej zostaną też sprawdzone przez notariusza sporządzającego akt notarialny. Uwaga! Zgodnie z prawem umowa kupna i sprzedaży domu lub działki musi być zawarta w formie aktu notarialnego. Księga wieczysta Dla

Dwie mapy: ewidencyjna i do celów projektowych

Dwie mapy: ewidencyjna i do celów projektowych

wprowadza się zmiany w ewidencji wynikające z: - prawomocnych orzeczeń sądowych, aktów notarialnych, ostatecznych decyzji administracyjnych, aktów normatywnych; - opracowań geodezyjnych i kartograficznych, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zawierających wykazy zmian danych

Podłączenie prądu

prosty proces - wymaga zaledwie sześciu kroków. Pierwszy to złożenie wniosku, do którego dołącza się tytuł prawny do nieruchomości (np. akt notarialny, wypis z księgi wieczystej), mapkę (nie musi być to mapka geodezyjna do celów projektowych, wystarczy szkic sytuacyjny). Formularze można pobrać ze stron

Jak dobrze kupić ładny dom

pociągnie za sobą dodatkowe nakłady. Sprawdź papiery właściciela Upewnij się, czy osoba, która sprzedaje dom, jest jego prawowitym właścicielem. Najlepiej nie polegać na akcie notarialnym (kupna-sprzedaży czy darowizny), lecz zapoznać się z informacjami zawartymi w księdze wieczystej (KW) nieruchomości

Kupujemy stary dom: rady prawnika

rodzeństwo), wówczas wszyscy muszą wyrazić zgodę na sprzedaż domu i przystąpić do aktu notarialnego. Uwaga! Po uzyskaniu od sprzedającego numeru księgi wieczystej, możemy też sami przejrzeć jej stan w systemie elektronicznym, pod adresem: www.ekw.ms.gov.pl. Podczas rozmowy z właścicielem warto zapytać jak

Likwidacji książeczki mieszkaniowej

-dniowy zaczyna biec od daty podpisania aktu notarialnego, a przy budowie domu jedno- rodzinnego - od dnia formalnego jej zakończenia, czyli 21 dni po zgłoszeniu zakończenia prac budowlanych w powiatowym inspektoracie nadzoru budowlanego i braku reakcji z jego strony. Termin ten jest nieprzekraczalny, co

Kupisz - zapłacisz

bądź prawo do niej (np. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu),wówczas to my musimy zapłacić 10-procentowy zryczałtowany podatek dochodowy. Czas liczony jest od końca roku kalendarzowego, w którym transakcja była zawarta. Podatek nalicza się od kwoty wpisanej w akcie notarialnym umowy kupna

Sprzedaż domu a jego dokumentacja techniczna

dotychczasowego właściciela będzie zobowiązanie do przekazania wskazanej dokumentacji przy podpisaniu aktu notarialnego - z zastrzeżeniem, iż bez wypełnienia tego warunku kupujący nie przystąpi do umowy. Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz w Twojej

Kto powinien doprowadzić wodę do działki?

Jestem właścicielem działki rolnej z warunkami zabudowy. Działka położona jest w odległości 300 m od drogi z mediami. Dojazd do działki jest przez sąsiednią działkę na zasadach służebności (zapisane jest to w akcie notarialnym). Planując budowę domu, wystąpiłem z wnioskiem o wydanie warunków

Problemy z prądem

możliwość wprowadzono do kodeksu cywilnego w 2008 r. Źródłem służebności przesyłu powinna być umowa zawarta w formie aktu notarialnego między przedsiębiorcą przesyłowym i właścicielem gruntu, na którym są lub mają zostać zainstalowane urządzenia. W szczególności w umowie powinny być ustalone wysokość i

Przyłącze gazowe sąsiada na mojej działce

niniejszej sprawie, obciąża nieruchomość jednego właściciela (służebną) na rzecz każdoczesnego właściciela innej nieruchomości (władnącej). Służebność gruntowa powstaje w drodze: - czynności prawnej, czyli umowy zawartej dobrowolnie pomiędzy sąsiadami w formie aktu notarialnego; umowa ta, przekazana do sądu

Uważaj na pułapki czyhające przy wynajmowaniu mieszkań

(czego nie odnotowują na piśmie), a potem ślad po nich ginie. By tego uniknąć, nie zawieraj umowy na gębę. Podczas oglądania mieszkania poproś też o dowód osobisty właściciela, akt notarialny i odpis księgi wieczystej mieszkania. To nie podejrzliwe, ale normalne czynności podczas załatwiania formalności

Kupno domu z drogą

, gdy urządzenia wykorzystywane są do własnych potrzeb przez właściciela nieruchomości obciążonej. Generalnie zatem, odpowiedzialność za stan drogi (remont, przebudowę) spoczywa na Lasach Państwowych, gdyż jest to droga wewnętrzna, na Czytelniczce zaś - w zakresie określonym w akcie notarialnym (bieżące

Wycinka drzew: przepisy i koszty

), w której położona jest nieruchomość. Kompletny wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę powinien zawierać: - imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości; - tytuł prawny władania nieruchomością (na przykład akt notarialny, odpis księgi wieczystej); - nazwę

Zachowek

, można rzecz załatwić polubownie, bez angażowania sądu, zawierając stosowną umowę, najlepiej w formie aktu notarialnego. Można też, po wniesieniu sprawy do sądu, zawrzeć przed nim ugodę. Wydziedziczenie Całkowite pozbawienie praw do majątku, czyli wydziedziczenie, będzie możliwe tylko w wyjątkowych

Ochrona domu przed włamaniem

zamknąć ważne dokumenty - umowy, polisy, akty notarialne i dokumenty osobiste (np. paszporty). Sejfy różnią się nie tylko gabarytami, ale też rodzajem i typem zamka. Tańsze są urządzenia zamykane na tradycyjny klucz, droższe - zabezpieczone elektronicznym zamkiem otwieranym cyfrowym kodem. W domach

Zakup działki rolnej

. Wniosek o wyłączenie działki z produkcji rolnej należy złożyć do Wydziału Geodezji lub Gospodarki Nieruchomościami starostwa powiatowego właściwego ze względu na położenie działki. Wniosek o odrolnienie powinien zawierać następujące dokumenty: - dokument potwierdzający własność działki (np. akt

Korzyści z umowy przedwstępnej

zawarta w tej samej formie, co umowa przyrzeczona czy też w innej formie, prawo przewiduje różne skutki prawne. Na przykład dla zawarcia umowy ostatecznej sprzedaży nieruchomości przewidziana jest forma aktu notarialnego pod rygorem nieważności (oznacza to, że umowa zawarta w zwykłej formie pisemnej

Prawie jak cyrograf - jak sporządzić dobrą umowę

zresztą - na przykład umowa pożyczki kwoty większej niż 500 złotych - muszą być sporządzone w takiej właśnie formie (wymaga tego kodeks cywilny). Są też szczególne rodzaje umów wymagające zachowania formy aktu notarialnego, na przykład wszystkie umowy przenoszące własność nieruchomości (działki, domu

Darowizna. Kto daje i zabiera

nie zaistniała, a obdarowany chce zwolnić się od obowiązku wypełnienia polecenia - może zwrócić darczyńcy przedmiot darowizny (jeśli była to nieruchomość, trzeba zachować formę aktu notarialnego). Wówczas obowiązek wypełniania nałożonego na niego polecenia wygaśnie. Odwołanie na czarną godzinę

Opłata planistyczna

wartości sprzedawanej działki, jest zatem z góry skazana na niepowodzenie. Gmina będzie bowiem naliczała opłatę planistyczną, biorąc pod uwagę wartość rynkową gruntu, ustaloną przez rzeczoznawcę majątkowego, a nie tę, która wynika z aktu notarialnego. Informacje o sprzedaży konkretnej nieruchomości gmina

Darowizna pieniężna

- przy darowiznach pieniężnych podstawą będzie umowa darowizny, - określenie sposobu przekazania środków pieniężnych (przekaz, przelew bankowy), - oświadczenie i podpis składającego zgłoszenie. O zgłoszeniu nie musimy pamiętać, jeżeli umowę darowizny pieniężnej podpisujemy w formie aktu notarialnego (nie

Dom kupiony w worku

, a dokładniej - konkretny dzień - powinna być określona w akcie notarialnym kupna-sprzedaży. Od tego bowiem dnia liczy się termin, w którym obejmuje nas ochrona rękojmi. Sprzedający odpowiada za dwa rodzaje wad: fizyczne i prawne. WADY FIZYCZNE. Jeśli kupiliśmy nieruchomość, która: ma wady

Jak znaleźć informacje o właścicielu działki pod budowę domu

właściciela, np. akt notarialny kupna-sprzedaży nieruchomości czy też prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku. - trzeci - to wpisy ograniczonych praw rzeczowych z wyjątkiem hipotek, a więc praw, które w jakiś sposób ograniczają korzystanie z nieruchomości, np. służebności gruntowe, prawo

Kupno domu w budowie

mieć wolę sprzedaży i przystąpić do aktu notarialnego. Nie można zatem wierzyć w słowne zapewnienia jednego z nich, że wszyscy zgodzą się na sprzedaż. W rzeczywistości może okazać się, że rodzina jest skłócona i do sprzedaży nie dojdzie. Cała prawda o działce Po upewnieniu się co do kwestii

Księga wieczysta - wniosek, opłaty

podstawę oznaczenia nieruchomości, czyli dokumenty geodezyjne (wypis i wyrys z ewidencji gruntów) - muszą one być aktualne (nie starsze niż trzy miesiące) oraz zaopatrzone w klauzulę, iż przeznaczone są do dokonywania wpisów w księgach wieczystych; - stwierdzające własność (akt notarialny nabycia własności

Czy dom z certyfikatem jest lepszy? - Pierwsza debata Akademii Budowlanej

wykonywania certyfikatów dla budynków istniejących podlegających obrotowi handlowemu (sprzedaż lub wynajem) na rynku wtórnym. Zrezygnowano bowiem z zapisów uzależniających wystawienie przez notariusza aktu notarialnego od przedstawienia przez sprzedającego lub wynajmującego świadectwa charakterystyki

O czym wie księga wieczysta?

osób, które zamierzają nabyć prawo własności nieruchomości. PRZYKŁAD: Państwo Jan i Maria Kowalscy kupili na mocy aktu notarialnego nieruchomość, dla której była założona księga wieczysta nr 42620. Wynikało z niej, iż właścicielem nieruchomości jest pan Jerzy Malinowski. W rzeczywistości, pan

Rady właścicieli

. Trzeba sprawdzić, gdzie znajdują się media i jakie są prawdziwe warunki ich doprowadzenia. Aby uniknąć kłopotów, zapewniłem sobie w akcie notarialnym zapis o służebności gruntowej od sąsiada polegającej na udostępnieniu nam kanalizacji. Niestety, nie dało się tego zrobić z wodociągiem, gazem i

Co o domach-bliźniakach mówi prawo?

o ustanowieniu odrębnej własności lokalu powinna być dokonana w formie aktu notarialnego; do powstania tej własności niezbędny jest wpis do księgi wieczystej. Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz w Twojej poczcie e-mail: Zobacz przykład

Jak rozliczyć się ze sprzedaży nieruchomości

będzie dopiero od 31 grudnia 2006 r. Druga to owo tajemnicze nabycie czy wybudowanie. Tu przepisy są dość niejasne, ale można przyjąć, że nabycie to po prostu dzień podpisania aktu notarialnego. Datą wybudowania domu jest z kolei data oddania go do użytku (chyba że wpierw kupiłeś działkę, a później

Rozgraniczenie nieruchomości

) własność .......... (tu należy wpisać dane osobowe sąsiada lub sąsiadów), - podpis wnioskodawcy. Do wniosku należy dołączyć: - dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (odpis z księgi wieczystej, akt notarialny kupna), - wypis z katastru nieruchomości i kopię mapy katastralnej, - kopię

Rozbudowa domu na współwłasności

współwłasności Współwłasność może być często kłopotliwa dla wszystkich właścicieli, dlatego każdy z nich może żądać jej zniesienia. Zniesienie współwłasności może nastąpić w drodze umowy albo orzeczenia sądowego. Jeśli wszyscy współwłaściciele są zgodni, to zawierają umowę w formie aktu notarialnego, w której

Zanim kupisz działkę, sprawdź dokumenty

lub też spisania aktu notarialnego. Zmiany te są niezwłocznie nanoszone w ewidencji gruntów. KROK 3: Przejrzenie ksiąg wieczystych Księgi wieczyste są jawne i każdy może je przeglądać w sądzie rejonowym właściwym dla danej nieruchomości - w obecności pracownika sądu. Księga składa się z czterech

Granice działki

nieruchomości. Wydają oni wówczas postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego i powierzają ustalenie przebiegu granic upoważnionemu geodecie. Geodeta, ustalając przebieg granicy, bierze pod uwagę widoczne znaki i ślady graniczne, dokumenty (takie jak odpisy z ksiąg wieczystych, akty notarialne) i

Umowa przedwstępna sprzedaży mieszkania

oświadcza, że: - nieruchomość widział i że nie wnosi zastrzeżeń co do jej stanu technicznego, wyglądu i lokalizacji, - zna treść dokumentów będących podstawą zawarcia niniejszej umowy, - posiada środki na zakup prawa do lokalu. Przy umowie okazane zostały: a) akt notarialny własności lokalu, b) wypis z

Czy mogę wyciąć drzewo na swojej posesji?

, trzeba dodatkowo złożyć wniosek do wojewódzkiego konserwatora zabytków. Do wniosku, który jest zwolniony z opłaty skarbowej, trzeba dołączyć dokument stwierdzający tytuł prawny do władania nieruchomością (akt notarialny, odpis księgi wieczystej) oraz szkic terenu z drzewami i krzewami przeznaczonymi do

Jeden dom, dwóch właścicieli - w świetle litery prawa

poszczególnych współwłaścicieli oraz terminy ich uiszczenia. Przy zniesieniu współwłasności nieruchomości konieczna jest forma aktu notarialnego. Gdy nie ma zgody, zniesienia współwłasności dokonuje sąd, na wniosek jednego ze współwłaścicieli. Znosząc współwłasność (zarówno w sposób umowny, jak i sądowy) można

Sprzedaż domu. Kiedy trzeba zapłacić podatek?

końca 2006 roku uzyskany przez podatnika przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości podlegał opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Wysokość ryczałtu wynosiła 10% uzyskanego przychodu, czyli wartości zbycia domu określonej w akcie notarialnym, pomniejszonej o koszty zbycia (np. opłaty

Kredyt na budowę domu kroku po kroku

przykładu w przypadku umowy o pracę będzie to zwykle zaświadczenie o dochodach. 3. Akt notarialny potwierdzający własność działki 4. Księga Wieczysta- proszę pamiętać, że nie każdy bank akceptuje wydruk elektroniczny. Wtedy należy uzyskać odpis zwykły z sądu. 5. Wypis i wyrys z ewidencji gruntów 6. Warunki

Słup energetyczny na działce

. Powinna być ona zawarta w formie aktu notarialnego między przedsiębiorstwem przesyłowym i właścicielem gruntu, na którym są (lub mają zostać) zainstalowane urządzenia. Umowa ta powinna szczegółowo określać zakres czynności, które przedsiębiorca przesyłowy może wykonywać w stosunku do nieruchomości, a tym

Odbierz VAT

dokonana wpłata) czy też w kasie urzędu skarbowego, własnoręczny podpis (jeśli o zwrot występują małżonkowie, obydwoje składają podpisy). Do wniosku należy dołączyć kserokopie następujących dokumentów: akt potwierdzający prawo do nieruchomości (np. kserokopia aktu notarialnego kupna domu, aktu darowizny

Budowa domu: te przepisy trzeba znać

biegł przez ich działkę, urzędu miejskiego) załatwia za nas zakład energetyczny. My musimy tylko wypełnić wniosek o "wydanie warunków przyłączeniowych", zapłacić 120 zł oraz przynieść dokument potwierdzający, że jesteśmy właścicielami działki (np. akt notarialny). Później trzeba czekać

Prawdziwie rodzinny

się na kupno jednej pod budowę domu. Zakładaliśmy, że początkowo sfinansujemy budowę z oszczędności, a potem zaciągniemy kredyt. Wtedy zapukali do nas chętni na kupno naszej szeregówki. Pieniądze nie takie straszne Podpisaliśmy z nimi akt notarialny, wedle którego zapłacili nam od ręki 80% wartości

Dom w spadku

prawo. Formy testamentu Spadkodawca może pozostawić testament w formie: - własnoręcznej - taki testament musi być napisany samodzielnie, w całości pismem ręcznym i opatrzony podpisem i datą; - aktu notarialnego - testament sporządza notariusz na podstawie wniosku spadkodawcy (koszt: 50 zł); - ustnej

Jak wybrać dobrego dewelopera?

nieterminowe wpłaty, ale i wobec dewelopera - za nieterminowo wykonywane prace. Umowa przedwstępna może być podpisana zarówno w zwykłej formie pisemnej, jak i w formie aktu notarialnego - zależy to tylko od woli stron. Trzeba jednak wiedzieć, że umowa pisemna daje możliwość dochodzenia tylko wyrównania szkód

Jak sprzedać dom bez podatku

lub remont muszą być potwierdzone fakturami, a na kupno nieruchomości - aktem notarialnym kupna-sprzedaży. Jeśli podatnik nie zdąży... Może się zdarzyć, że podatnik nie zdąży (lub nie zamierza) wydać całości uzyskanych środków, mimo że zadeklarował taki zamiar w oświadczeniu. Wówczas ma obowiązek

Dom po rozwodzie - podział majątku

całości wspólnego majątku. Podziału dokonuje się w formie umowy, przy czym jeśli w skład podziału wchodzi nieruchomość, wymagana jest forma aktu notarialnego (koszt należnej taksy notarialnej zależy od ogólnej wartości majątku podlegającego podziałowi). Umowa wyszczególnia posiadane przedmioty (w tym

Jak uzyskać pozwolenie na budowę

przynajmniej jeden z dokumentów poświadczających własność nieruchomości czyli aktualny wypis z księgi wieczystej, a jeśli go nie ma to akt notarialny zakupu nieruchomości lub jej darowizny, albo orzeczenie sądu stwierdzające nabycie spadku albo kończące postępowanie działowe). Osobą uprawnioną do dysponowania

Biłgorajska chata na starych fundamentach

Znani warszawscy aktorzy Alicja i Stefan Szmidtowie wraz z córką Dominiką Szmidt-Monsuy ustanowili aktem notarialnym z 10 maja 1997 roku w Biłgoraju "Fundację Kresy 2000, Dom Służebny Polskiej Sztuce Słowa, Muzyki i Obrazu w Nadrzeczu koło Biłgoraja". Niecodzienna nazwa to nawiązanie do

Moje, czyli nasze

- zażądać sprawozdania finansowego z zarządu. Oznacza to, że wszelkie nakłady finansowe poniesione w związku z użytkowaniem rzeczy wspólnej muszą być udokumentowane rachunkami. Warto wiedzieć Umowa zniesienia współwłasności nieruchomości musi być zawarta w formie aktu notarialnego - w przeciwnym razie

Dom w spadku

testament w formie: - własnoręcznej - taki testament musi być napisany samodzielnie, w całości pismem ręcznym i opatrzony podpisem i datą; - aktu notarialnego - testament sporządza notariusz na podstawie wniosku spadkodawcy (koszt: 50 zł)2; - ustnej (tzw. testament allograficzny) - spadkodawca oświadcza

Kupno domu z długiem

nieruchomości. Dlatego uzgodnienia co do spłaty długu należy zawrzeć już w umowie przedwstępnej. Umowa Przygotowując się do zawarcia umowy - koniecznie w formie aktu notarialnego, gdyż pozwoli to nam domagać się przed sądem jej realizacji - należy od sprzedającego uzyskać aktualne dokumenty bankowe. Powinny być

Przed zakupem działki

przystąpić do aktu notarialnego. Przy rozmowach z właścicielem warto zapytać, jak nabył do niej prawo (kupno, spadek, darowizna, użytkowanie wieczyste) i czy nie ustanawiał na rzecz innych osób prawa pierwokupu. Księga wieczysta Oprócz danych właściciela księga wieczysta zawiera wiele informacji

Nie było łatwo

mediami. Dopiero po podpisaniu aktu notarialnego i dokonaniu transakcji okazało się, że elektrownia może mi przyłączyć prąd za trzy lata, a przyłącze wody i gazu muszę poprowadzić i sfinansować oddzielnie, bez udziału w komitetach społecznych. Stało się tak dlatego, że moja działka leży najdalej od szosy

Jak kupić dom lub działkę z pośrednikiem

należnego podatku od nieruchomości; zapisy ułatwiające dokonywanie rozliczeń finansowych - na przykład taki, że pieniądze za sprzedawany dom wpłacane będą przez kupującego na rachunek powierniczy i po podpisaniu aktu notarialnego wypłacane sprzedającemu; zapisy, że umowa jest sporządzona w dwóch

Tańszy, czyli droższy

notarialny akt zakupu ziemi, choć w naszym przypadku pośpiech nie był konieczny. W domu moich rodziców zajmowaliśmy bowiem wygodną "kawalerkę" z osobnym wejściem, więc żyliśmy w dobrych warunkach. Szczęśliwy traf sprawił jednak, że ku naszemu zaskoczeniu szybko znaleźliśmy idealną działkę

Bez intercyzy

wyrazili aktem notarialnym zgodę na wykonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd majątkiem wspólnym (na przykład na sprzedaż nieruchomości), ale jeden z nich nie mógł być obecny u notariusza w dniu jego sporządzenia, to w terminie późniejszym powinien on złożyć osobne oświadczenie. Treść tego

Podział działki

działkę powyżej 11. Do wniosku o podział należy dołączyć: - dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (może być to akt notarialny lub odpis z księgi wieczystej); - wypis i wyrys z ewidencji gruntów; - decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (jeżeli była wydana); - wstępny

Po pierwsze działka

ewidencyjnego - za każdy arkusz A4: 7 zł. Dane znajdujące się w ewidencji są aktualne; notariusze, sądy i organy administracji mają obowiązek przesyłania do ewidencji wszystkich orzeczeń związanych z daną nieruchomością w terminie 30 dni od dnia uprawomocnienia się decyzji, orzeczenia sądu lub też spisania aktu

Jak zmienić użytkowanie wieczyste na własność?

też odwiedzić notariusza. Ponieważ jest to formalnie umowa sprzedaży, musi on sporządzić odpowiedni akt notarialny. W przypadkach przekształcenia użytkowania wieczystego, o których dzisiaj piszemy, wnioskodawcy nie można odmówić, jeśli spełnia ustawowe warunki. W takiej sytuacji nie trzeba też

Najnowsze