akt własności lokalu

Reklama

Kupno mieszkania - o jakich formalnościach warto pamiętać?

Kupno mieszkania - o jakich formalnościach warto pamiętać?

Kupno mieszkania to ważny moment w życiu. Wiąże się z tym wiele formalności, których trzeba dopełnić. Zakup mieszkania - o jakich formalnościach warto pamiętać? Zapraszamy do lektury wszystkich będących "na kupnie".

Niszczenie zieleni osiedlowej

Grupa lokatorów z naszego bloku kupiła i zasadziła rośliny. Wspólnie o nie dbaliśmy. Teraz ta zieleń jest celowo niszczona i wykradana przez osobę, która... sprząta teren. Skargi kierowane do administracji osiedla nie pomagają. Proszę więc o wskazanie przepisów prawnych, dzięki którym moglibyśmy skutecznie zapobiec dalszym aktom wandalizmu i określić, kto za nie odpowiada. Pyta: Czytelniczka Jadwiga

Jak podzielić dom na pół

Na tle innych sporów w rodzinie te dotyczące majątku wzbudzają zwykle najwięcej emocji. Jak zatem zgodnie podzielić ów majątek, aby powiedzenie, że z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciach, nie okazało się prawdziwe.

Mieszkanie zostaje w rodzinie - poradnik. Zostań właścicielem zajmowanego mieszkania

Mieszkanie zostaje w rodzinie - poradnik. Zostań właścicielem zajmowanego mieszkania

Gdy zajmujesz mieszkanie spółdzielcze Można przekształcić spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu w prawo własności (potocznie nazywamy to wykupem). W tym celu musimy złożyć w spółdzielni pisemny wniosek. Od tej chwili spółdzielnia ma obowiązek w ciągu sześciu miesięcy zawrzeć z nami notarialną

Gotowe domy: jak bezpiecznie kupić dom od dewelopera

Gotowe domy: jak bezpiecznie kupić dom od dewelopera

następuje jednorazowo, po przeniesieniu na niego prawa własności określonej nieruchomości. Oznacza to, że bank wypłaca deweloperowi środki pieniężne wpłacone przez nabywcę na zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy po otrzymaniu odpisu aktu notarialnego. Natomiast z otwartego mieszkaniowego rachunku

Co o domach-bliźniakach mówi prawo?

Co o domach-bliźniakach mówi prawo?

o ustanowieniu odrębnej własności lokalu powinna być dokonana w formie aktu notarialnego; do powstania tej własności niezbędny jest wpis do księgi wieczystej. Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz w Twojej poczcie e-mail: Zobacz przykład

Likwidacji książeczki mieszkaniowej

Likwidacji książeczki mieszkaniowej

lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej; - nabycie, w drodze zakupu lub zamiany, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej; - nabycie, w drodze zakupu lub zamiany, własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną

Gdy jesteś współwłaścicielem nieruchomości

Gdy jesteś współwłaścicielem nieruchomości

Współwłasność to taki rodzaj własności, w którym prawo do tej samej rzeczy przysługuje więcej niż jednej osobie. Rodzaje współwłasności Z treści listu wynika, że nieruchomość została podzielona poziomo, wyodrębniono w niej dwa samodzielne lokale mieszkalne i określono udziały procentowe w

Mieszkanie zostaje w rodzinie - poradnik. W spadku

Mieszkanie zostaje w rodzinie - poradnik. W spadku

notarialnego. Mieszkanie można podarować Jeżeli chcemy, aby mieszkanie jeszcze za naszego życia stało się własnością np. naszych dzieci, możemy je im przekazać w formie darowizny. JAK TO ZROBIĆ? 1. Musimy zgłosić się do kancelarii notarialnej z dokumentami potwierdzającymi własność lokalu. W tym przypadku

Jak znaleźć informacje o właścicielu działki pod budowę domu

Jak znaleźć informacje o właścicielu działki pod budowę domu

lokalach, ich właścicielach oraz innych osobach fizycznych i prawnych władających tymi gruntami, budynkami i lokalami. Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków jest zadaniem starosty. Ewidencja gruntów i budynków obejmuje dane dotyczące: - gruntów - ich położenia, granic, powierzchni, rodzajów użytków i

Zameldowanie

złożyć najpóźniej w terminie 14 dni od zameldowania się pod nowym adresem. Co będzie potrzebne 1) zaświadczenie o wymeldowaniu się z poprzedniego miejsca pobytu stałego (dotyczy osób zameldowanych wcześniej na terenie innej gminy), 2) dowód (oryginał do wglądu lub ksero) własności domu i działki (akt

Zwrot części podatku VAT za materiały budowlane

Zwrot części podatku VAT za materiały budowlane

budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, - pozwolenie na budowę, gdy zgodnie z prawem budowlanym jest wymagane. Zgodnie z przepisami prawa budowlanego, prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane to tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego

Jak bezpiecznie kupić mieszkanie

aktu notarialnego), to ta pierwsza jest podstawą do wydania przez sąd nakazu przekazania własności mieszkania kupującemu, czyli zawarcia umowy przyrzeczonej. > Umowa przedwstępna zawarta u notariusza to także żelazna podstawa do negocjacji w razie jakichkolwiek problemów (np. opóźnienie w

Umowa przedwstępna sprzedaży mieszkania

oświadcza, że: - nieruchomość widział i że nie wnosi zastrzeżeń co do jej stanu technicznego, wyglądu i lokalizacji, - zna treść dokumentów będących podstawą zawarcia niniejszej umowy, - posiada środki na zakup prawa do lokalu. Przy umowie okazane zostały: a) akt notarialny własności lokalu, b) wypis z

Jeden dom, dwóch właścicieli - w świetle litery prawa

Jeden dom, dwóch właścicieli - w świetle litery prawa

;przeciw" takiego rozwiązania i stąd moje pytania - jak wygląda taka wspólna własność według litery prawa, kto ma decydujący głos przy podejmowaniu decyzji budowlanych i później, oraz czy w razie jakiegoś poważnego konfliktu można zwrócić się o rozstrzygnięcie do sądu? Andrzej N

Rozbudowa domu na współwłasności

Rozbudowa domu na współwłasności

stwierdzeniu nabycia spadku, określając kto i w jakiej części go nabył. Dopiero po przeprowadzeniu postępowania spadkowego można przystąpić do uzyskania pozwolenia na rozbudowę. Pozwolenie na rozbudowę Współwłasność to taki rodzaj własności, w którym prawo własności tej samej rzeczy przysługuje więcej niż

Jak zmienić użytkowanie wieczyste na własność?

posiadają lokale w budynkach mieszkalnych. W każdym przypadku podstawowym warunkiem przejęcia na własność jest posiadanie gruntu w użytkowaniu wieczystym w dniu wejścia w życie (13 października 2005) ustawy "o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości"

Nieruchomość kupię

niższe między innymi w przypadku zawierania umowy dotyczącej ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub sprzedaży domu jednorodzinnego, lokalu mieszkalnego i nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę budowlaną. Notariusz pobiera ponadto, na podstawie §16 powyższego rozporządzenia

Korzyści z umowy przedwstępnej

;. Innymi słowy, sąd stwierdza zamiast sprzedawcy, że mieszkanie jest własnością kupującego, który dopełnił wszystkich warunków umowy. Nabywca ma więc tytuł prawny do lokalu i jest zobowiązany uiścić resztę należnej ceny, zaś były właściciel musi wydać mieszkanie. W celu skorzystania z uprawnienia żądania

Kupisz - zapłacisz

bądź prawo do niej (np. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu),wówczas to my musimy zapłacić 10-procentowy zryczałtowany podatek dochodowy. Czas liczony jest od końca roku kalendarzowego, w którym transakcja była zawarta. Podatek nalicza się od kwoty wpisanej w akcie notarialnym umowy kupna

Jak sprzedać dom bez podatku

będące odrębną własnością - czyli zakupione od dewelopera bądź przekształcone w odrębną własność lokalu; potwierdzeniem przekształcenia jest ustanowienie wspólnoty mieszkaniowej; spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni

Dom po rozwodzie - podział majątku

), - uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków (nagrody w konkursach literackich, sportowych, teleturniejach), - nabyte w zamian za składniki majątku osobistego (czyli np. samochód zakupiony za wygraną w maratonie),oraz prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej

Mieszkanie zostaje w rodzinie - poradnik. Dziedziczenie po najemcy

Mieszkanie zostaje w rodzinie - poradnik. Dziedziczenie po najemcy

wystąpić o przeniesienie prawa do lokalu na siebie. JAK TO ZROBIĆ? PRZYKŁAD: Jeżeli wdowa po głównym najemcy nie jest członkiem spółdzielni, musi w ciągu roku złożyć deklarację członkowską, dołączając do niej akt zgonu i dokumenty potwierdzające zawarcie małżeństwa. Jeśli nie zrobi tego w tym czasie

Odzyskaj VAT za materiały budowlane

Jeśli twoja inwestycja jest remontem niewymagającym uzyskania pozwolenia na budowę (limit zwrotu jest wtedy niższy), musisz dołączyć do wniosku kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do domu lub mieszkania. Taki tytuł dają: akt własności, przydział lokalu kwaterunkowego lub zakładowego, tzw

Najnowsze