akt własności nieruchomości

Reklama

Kupno mieszkania - o jakich formalnościach warto pamiętać?

Kupno mieszkania - o jakich formalnościach warto pamiętać?

Kupno mieszkania to ważny moment w życiu. Wiąże się z tym wiele formalności, których trzeba dopełnić. Zakup mieszkania - o jakich formalnościach warto pamiętać? Zapraszamy do lektury wszystkich będących "na kupnie".

Umowa przedwstępna: jak ją dobrze napisać?

Zanim ostatecznie kupimy dom czy mieszkanie lub działkę, z reguły najpierw podpisujemy umowę przedwstępną. Zobowiązuje ona obie strony do zawarcia umowy ostatecznej (przyrzeczonej), na mocy której stajemy się właścicielami nieruchomości.

Jak podzielić dom na pół

Jak podzielić dom na pół

których może dojść do waśni na tym tle jest chęć rodzica podarowania dwojgu dzieciom domu, po połowie (w rozumieniu odrębności prawa własności dla każdego z nich). Aby tego uniknąć, najlepiej udać się do notariusza. Ale zanim to zrobimy, należy wcześniej dokonać podziału nieruchomości. Można go

Podział nieruchomości

Podział nieruchomości

drogi dojazdowe do nieruchomości), warto zatem zwrócić się w tym celu do geodety. Tak przygotowany projekt składamy w miejscowym urzędzie gminy. Do wniosku dołączamy: - dokumenty potwierdzające tytuł własności (odpis z księgi wieczystej, akt notarialny nabycia nieruchomości); - aktualny wypis z

Gotowe domy: jak bezpiecznie kupić dom od dewelopera

Gotowe domy: jak bezpiecznie kupić dom od dewelopera

następuje jednorazowo, po przeniesieniu na niego prawa własności określonej nieruchomości. Oznacza to, że bank wypłaca deweloperowi środki pieniężne wpłacone przez nabywcę na zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy po otrzymaniu odpisu aktu notarialnego. Natomiast z otwartego mieszkaniowego rachunku

Księga wieczysta - wniosek, opłaty

Księga wieczysta - wniosek, opłaty

podstawę oznaczenia nieruchomości, czyli dokumenty geodezyjne (wypis i wyrys z ewidencji gruntów) - muszą one być aktualne (nie starsze niż trzy miesiące) oraz zaopatrzone w klauzulę, iż przeznaczone są do dokonywania wpisów w księgach wieczystych; - stwierdzające własność (akt notarialny nabycia własności

Kupujemy stary dom: rady prawnika

Kupujemy stary dom: rady prawnika

wpisanej do księgi wieczystej i ma zasadnicze znaczenie dla osoby, która zamierza nabyć własność tej nieruchomości. Przepisy prawne wyrażające treść rękojmi funkcjonują również w obrocie prawnym jako zasada wiarygodności (publica fides) ksiąg wieczystych. Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych ujęta

Jak znaleźć informacje o właścicielu działki pod budowę domu

Jak znaleźć informacje o właścicielu działki pod budowę domu

wieczysta dla nieruchomości zawiera cztery działy: - pierwszy - to oznaczenie nieruchomości (m.in. jej położenie, numer działki ewidencyjnej, obszar) oraz wpisy praw związanych z jej własnością (przykładem takiego prawa może być możliwość korzystania ze służebności przejazdu przez inną nieruchomość

Podłączenie prądu

Podłączenie prądu

prosty proces - wymaga zaledwie sześciu kroków. Pierwszy to złożenie wniosku, do którego dołącza się tytuł prawny do nieruchomości (np. akt notarialny, wypis z księgi wieczystej), mapkę (nie musi być to mapka geodezyjna do celów projektowych, wystarczy szkic sytuacyjny). Formularze można pobrać ze stron

Co o domach-bliźniakach mówi prawo?

Co o domach-bliźniakach mówi prawo?

ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. W razie wyodrębnienia własności lokali właścicielowi lokalu przysługuje udział w nieruchomości wspólnej jako prawo związane z własnością lokali. Nie można wówczas żądać zniesienia współwłasności nieruchomości

Gdy jesteś współwłaścicielem nieruchomości

Gdy jesteś współwłaścicielem nieruchomości

Współwłasność to taki rodzaj własności, w którym prawo do tej samej rzeczy przysługuje więcej niż jednej osobie. Rodzaje współwłasności Z treści listu wynika, że nieruchomość została podzielona poziomo, wyodrębniono w niej dwa samodzielne lokale mieszkalne i określono udziały procentowe w

Mieszkanie zostaje w rodzinie - poradnik. Zostań właścicielem zajmowanego mieszkania

Mieszkanie zostaje w rodzinie - poradnik. Zostań właścicielem zajmowanego mieszkania

umowę przeniesienia własności (chyba że nieruchomość ma nieuregulowany stan prawny). JAK TO ZROBIĆ? 1. Musimy spłacić przypadające na dane mieszkanie koszty budowy, w tym nominalną kwotę kredytu umorzonego przez państwo. Większość spółdzielczych mieszkań lokatorskich wybudowano w czasach PRL, dlatego

Zaliczka bez umowy

Tylko bezpośrednia umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości musi być zawarta w formie aktu notarialnego. Jeśli w umowie przedwstępnej precyzyjnie zostaną określone warunki sprzedaży, m.in. przedmiot sprzedaży, termin i kwota, to prawa obu stron zawierających umowę są uregulowane

Opłata planistyczna

Opłata planistyczna

wartości sprzedawanej działki, jest zatem z góry skazana na niepowodzenie. Gmina będzie bowiem naliczała opłatę planistyczną, biorąc pod uwagę wartość rynkową gruntu, ustaloną przez rzeczoznawcę majątkowego, a nie tę, która wynika z aktu notarialnego. Informacje o sprzedaży konkretnej nieruchomości gmina

Zanim kupisz działkę, sprawdź dokumenty

Zanim kupisz działkę, sprawdź dokumenty

: - dokładne położenie działki i jej granic, - powierzchnię działki, - klasy gruntu, - wskazanie numeru księgi wieczystej założonej dla nieruchomości, - nazwę właścicieli: imiona, nazwiska (lub nazwy, jeśli grunt jest własnością przedsiębiorstwa, stowarzyszenia czy fundacji), miejsce zamieszkania, - wartość

Rozgraniczenie nieruchomości

Rozgraniczenie nieruchomości

) własność .......... (tu należy wpisać dane osobowe sąsiada lub sąsiadów), - podpis wnioskodawcy. Do wniosku należy dołączyć: - dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (odpis z księgi wieczystej, akt notarialny kupna), - wypis z katastru nieruchomości i kopię mapy katastralnej, - kopię

Zakup działki pod budowę domu

Zakup działki pod budowę domu

Sprawdzenie nieruchomości Na początku trzeba ustalić, czy sprzedającemu przysługuje prawo własności do oferowanej nieruchomości. Najważniejszym dokumentem stwierdzającym stan prawny nieruchomości jest poświadczony odpis z wszystkich, tj. czterech działów założonej dla niej księgi wieczystej. Odpis

Kupno domu z drogą

Kupno domu z drogą

, gdy urządzenia wykorzystywane są do własnych potrzeb przez właściciela nieruchomości obciążonej. Generalnie zatem, odpowiedzialność za stan drogi (remont, przebudowę) spoczywa na Lasach Państwowych, gdyż jest to droga wewnętrzna, na Czytelniczce zaś - w zakresie określonym w akcie notarialnym (bieżące

Spór o ogrodzenie

Spór o ogrodzenie

działki Z czynności ustalenia przebiegu granic sporządza się protokół graniczny (będzie on podstawą do sporządzenia decyzji rozgraniczeniowej) lub akt ugody (ma moc decyzji). Wójt (burmistrz lub prezydent miasta) wydaje decyzję o rozgraniczeniu nieruchomości, jeżeli zainteresowani właściciele

Moje, czyli nasze

Moje, czyli nasze

Współwłasność to taki rodzaj własności, w którym ta sama rzecz należy jednocześnie do kilku osób. Przedmiotem wspólnej własności mogą być również konkretne prawa, na przykład wspólne prawo użytkowania wieczystego nieruchomości. W prawie polskim przewiduje się dwa rodzaje współwłasności: łączną lub

Mieszkanie zostaje w rodzinie - poradnik. W spadku

Mieszkanie zostaje w rodzinie - poradnik. W spadku

. § Jeżeli nie ma nikogo z rodziny, kto mógłby przyjąć spadek, mieszkanie przechodzi na własność gminy. Kogo można wydziedziczyć Jeśli osoby prawnie dziedziczące umyślnie dopuściły się względem osoby spisującej testament przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo nie dopełniali

Czy można zbudować dom jednorodzinny w ogródku działkowym?

Czy można zbudować dom jednorodzinny w ogródku działkowym?

zagospodarowania przestrzennego. Ustalenia tego planu kształtują, wraz z innymi przepisami, sposób wykonywania prawa własności nieruchomości. Oznacza to, że każdy ma prawo do zagospodarowania terenu, do którego ma tytuł prawny, zgodnie z warunkami ustalonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Czy mogę wyciąć drzewo na swojej posesji?

usunięcia. Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać: - imię, nazwisko i adres właściciela nieruchomości; - tytuł prawny władania nieruchomością (akt własności, darowizny); - nazwę gatunku drzewa lub krzewu; - obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm; - określenie przeznaczenia terenu, na

Rozbudowa domu na współwłasności

W sprawie opisanej przez czytelnika występuje kilka problemów prawnych. Jeden to przeprowadzenie postępowania spadkowego po współwłaścicielu nieruchomości, drugi - uzyskanie pozwolenia na rozbudowę domu, a trzeci - ewentualne zniesienie współwłasności. Postępowanie spadkowe Wniosek o stwierdzenie

Nieruchomość kupię

notariusza złożyć oświadczenie, że zrzeka się tej służebności. Jeśli osoba ta nie żyje, właściciel nieruchomości powinien przedstawić nam jej akt zgonu. Dom zgodny z prawem Kupując dom, powinniśmy ponadto upewnić się, czy został wybudowany na podstawie pozwolenia na budowę i czy został zgłoszony do

O czym wie księga wieczysta?

osób, które zamierzają nabyć prawo własności nieruchomości. PRZYKŁAD: Państwo Jan i Maria Kowalscy kupili na mocy aktu notarialnego nieruchomość, dla której była założona księga wieczysta nr 42620. Wynikało z niej, iż właścicielem nieruchomości jest pan Jerzy Malinowski. W rzeczywistości, pan

Likwidacji książeczki mieszkaniowej

nieruchomość, lub domu jednorodzinnego; - przystąpienie do użytkowania wybudowanego własnego domu jednorodzinnego; - uzyskanie własności domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, w związku z budową budynku wielorodzinnego na gruncie stanowiącym własność właściciela książeczki

Słup energetyczny na działce

. Powinna być ona zawarta w formie aktu notarialnego między przedsiębiorstwem przesyłowym i właścicielem gruntu, na którym są (lub mają zostać) zainstalowane urządzenia. Umowa ta powinna szczegółowo określać zakres czynności, które przedsiębiorca przesyłowy może wykonywać w stosunku do nieruchomości, a tym

Zakup działki rolnej

. Wniosek o wyłączenie działki z produkcji rolnej należy złożyć do Wydziału Geodezji lub Gospodarki Nieruchomościami starostwa powiatowego właściwego ze względu na położenie działki. Wniosek o odrolnienie powinien zawierać następujące dokumenty: - dokument potwierdzający własność działki (np. akt

Jak zmienić użytkowanie wieczyste na własność?

Grunty w użytkowaniu wieczystym ma jeszcze kilkaset tysięcy Polaków. Potocznie uważa się, że prawo użytkowania wieczystego to kaleka pozostałość po PRL, gdy własność była niemile widziana. Tymczasem w opracowaniu Krakowskiego Instytutu Nieruchomości, które przed kilkoma laty powstało dla

Korzyści z umowy przedwstępnej

zawarta w tej samej formie, co umowa przyrzeczona czy też w innej formie, prawo przewiduje różne skutki prawne. Na przykład dla zawarcia umowy ostatecznej sprzedaży nieruchomości przewidziana jest forma aktu notarialnego pod rygorem nieważności (oznacza to, że umowa zawarta w zwykłej formie pisemnej

Dom kupiony w worku

oraz uszkodzenia na ścianach albo przedstawił fałszywy akt własności nieruchomości); zapewnił kupującego, że wady nie istnieją (np. poinformował o sprawnie działającym ogrzewaniu gazowym, podczas gdy zarówno piec, jak też część grzejników była niesprawna i wymagała wymiany). Działanie czasowe rękojmi

Jeden dom, dwóch właścicieli - w świetle litery prawa

poszczególnych współwłaścicieli oraz terminy ich uiszczenia. Przy zniesieniu współwłasności nieruchomości konieczna jest forma aktu notarialnego. Gdy nie ma zgody, zniesienia współwłasności dokonuje sąd, na wniosek jednego ze współwłaścicieli. Znosząc współwłasność (zarówno w sposób umowny, jak i sądowy) można

Podział działki

części nieruchomości, której własność lub użytkowanie wieczyste zostały nabyte z mocy prawa (na skutek zasiedzenia); realizacji roszczeń do nieruchomości wynikających z odrębnych ustaw (np. rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości za granicami RP); realizacji przepisów dotyczących

Zwrot części podatku VAT za materiały budowlane

budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, - pozwolenie na budowę, gdy zgodnie z prawem budowlanym jest wymagane. Zgodnie z przepisami prawa budowlanego, prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane to tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego

Jak bezpiecznie kupić mieszkanie

aktu notarialnego), to ta pierwsza jest podstawą do wydania przez sąd nakazu przekazania własności mieszkania kupującemu, czyli zawarcia umowy przyrzeczonej. > Umowa przedwstępna zawarta u notariusza to także żelazna podstawa do negocjacji w razie jakichkolwiek problemów (np. opóźnienie w

Umowa przedwstępna sprzedaży mieszkania

oświadcza, że: - nieruchomość widział i że nie wnosi zastrzeżeń co do jej stanu technicznego, wyglądu i lokalizacji, - zna treść dokumentów będących podstawą zawarcia niniejszej umowy, - posiada środki na zakup prawa do lokalu. Przy umowie okazane zostały: a) akt notarialny własności lokalu, b) wypis z

Darowizna pieniężna

osobowy marki Ford, o numerze rejestracyjnym .., nieruchomość zabudowana o numerze księgi wieczystej..... położona w Warszawie. Dodatkowo należy pamiętać, że przy darowiźnie nieruchomości (domu, działki, mieszkania) obowiązkowo umowę należy sporządzić w formie aktu notarialnego, tylko wówczas będzie ona

Kredyt na budowę domu kroku po kroku

przykładu w przypadku umowy o pracę będzie to zwykle zaświadczenie o dochodach. 3. Akt notarialny potwierdzający własność działki 4. Księga Wieczysta- proszę pamiętać, że nie każdy bank akceptuje wydruk elektroniczny. Wtedy należy uzyskać odpis zwykły z sądu. 5. Wypis i wyrys z ewidencji gruntów 6. Warunki

Jak uzyskać pozwolenie na budowę

przynajmniej jeden z dokumentów poświadczających własność nieruchomości czyli aktualny wypis z księgi wieczystej, a jeśli go nie ma to akt notarialny zakupu nieruchomości lub jej darowizny, albo orzeczenie sądu stwierdzające nabycie spadku albo kończące postępowanie działowe). Osobą uprawnioną do dysponowania

Jak sprzedać dom bez podatku

lub remont muszą być potwierdzone fakturami, a na kupno nieruchomości - aktem notarialnym kupna-sprzedaży. Jeśli podatnik nie zdąży... Może się zdarzyć, że podatnik nie zdąży (lub nie zamierza) wydać całości uzyskanych środków, mimo że zadeklarował taki zamiar w oświadczeniu. Wówczas ma obowiązek

Po pierwsze działka

własnością przedsiębiorstwa, stowarzyszenia czy fundacji), miejsce zamieszkania, - wartość nieruchomości. Dane znajdujące się w ewidencji są jawne, udzielane za opłatą. Wysokość tej opłaty jest uzależniona od rodzaju informacji, które chcemy uzyskać, na przykład: wypis, czyli komputerowy wydruk z ewidencji

Mój jest ten kawałek drogi

nieruchomości polega na pozbawieniu albo ograniczeniu, w drodze decyzji, prawa własności, prawa użytkowania wieczystego lub innego prawa rzeczowego na nieruchomości". - 113 ust. 3: "Wywłaszczeniem może być objęta cała nieruchomość lub jej część". - 128 ust. 1: "Wywłaszczenie własności

Budowa przyłączy do domu jednorodzinnego

wodno-kanalizacyjnej, - czas, na jaki zawarta jest umowa, - warunki jej wypowiedzenia. Po podpisaniu umowy można już korzystać z sieci wodno-kanalizacyjnej. Jakie dokumenty potrzebne Do każdego wniosku o określenie warunków przyłączenia trzeba dołączyć akt własności działki. Ponadto do wniosków dołącza

Kupno domu z długiem

jego własnością przed ślubem) - wówczas tylko on przystępuje do umowy. Jeśli natomiast współwłaścicielami są małżonkowie, wówczas umowa kupna nieruchomości będzie ważna tylko wówczas, gdy obydwoje wyrażą zgodę na sprzedaż. Możliwa jest również sytuacja, gdy dom został odziedziczony przez kilka osób

Kupisz - zapłacisz

kosztować wypisy z aktu notarialnego. Podatek od czynności cywilnoprawnych. Podatek ten wynosi 2% od wartości nieruchomości. Obowiązujące przepisy nie wskazują, kto ma go uregulować - ustawodawca pozostawił tę decyzję stronom umowy. Dla fiskusa nie jest ważne, kto zapłaci. Ważne, by pieniądze wpłynęły do

Dom po rozwodzie - podział majątku

całości wspólnego majątku. Podziału dokonuje się w formie umowy, przy czym jeśli w skład podziału wchodzi nieruchomość, wymagana jest forma aktu notarialnego (koszt należnej taksy notarialnej zależy od ogólnej wartości majątku podlegającego podziałowi). Umowa wyszczególnia posiadane przedmioty (w tym

Przed zakupem działki

własnością (czyli położenie nieruchomości, dane adresowe, numer działki ewidencyjnej); drugi zawiera wpisy dotyczące własności i użytkowania wieczystego (czyli dane właścicieli, wielkość ich udziału w nieruchomości); trzeci przeznaczony jest na wpisy dotyczące ograniczonych praw rzeczowych (takich jak

Jak wybrać dobrego dewelopera?

, które wynikły z zaniechania czy też niewłaściwego działania dewelopera. Umowa w formie aktu notarialnego pozwala natomiast na dochodzenie na drodze sądowej obowiązku zawarcia umowy ostatecznej, a więc wybudowania domu. Uwaga! Po wybudowaniu domu ostateczna umowa przeniesienia własności może być zawarta

Prawie jak cyrograf - jak sporządzić dobrą umowę

zresztą - na przykład umowa pożyczki kwoty większej niż 500 złotych - muszą być sporządzone w takiej właśnie formie (wymaga tego kodeks cywilny). Są też szczególne rodzaje umów wymagające zachowania formy aktu notarialnego, na przykład wszystkie umowy przenoszące własność nieruchomości (działki, domu

Media w domu: prąd

właściciela obiektu, charakter inwestycji (na przykład dom jednorodzinny) oraz moc przyłączeniową (przewidywaną maksymalną wielkość mocy pobieraną z sieci). Pracownicy biur obsługi klienta pomagają określić tę wielkość. Do wniosku należy dołączyć: tytuł prawny do nieruchomości (na przykład akt notarialny

Bez intercyzy

wyrazili aktem notarialnym zgodę na wykonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd majątkiem wspólnym (na przykład na sprzedaż nieruchomości), ale jeden z nich nie mógł być obecny u notariusza w dniu jego sporządzenia, to w terminie późniejszym powinien on złożyć osobne oświadczenie. Treść tego

Najnowsze