dziennik budowy

WOJCIECH STASIAK

Dziennik budowy domu prefabrykowanego. Harmonogram prac

Dziennik budowy domu prefabrykowanego. Harmonogram prac

Prześledźmy, jak wygląda harmonogram prac przy domu prefabrykowanym na przykładzie realizacji domu na działce w Konstancinie.

Odbiór robót budowlanych, - co warto wiedzieć?

Jeśli chcą Państwo legalnie zamieszkać w swoim domu, muszą Państwo dokonać odbioru. Zakończenie budowy wymaga posiadania kilku dokumentów i ich złożenia w odpowiednich instytucjach. Jakie dokumenty i gdzie należy złożyć?

Bezpieczne prowadzenie robót budowlanych w okresie zimowym

Za bezpieczne prowadzenie robót budowlanych w okresie zimowym odpowiadają uczestnicy procesu budowlanego, czyli inwestor, projektant oraz kierownik budowy. Inwestor organizuje przebieg budowy z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Projektanci opracowują projekt budowlany zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Kierownik budowy jest z kolei odpowiedzialny za sporządzenie planu obiektu wraz z warunkami kierowania pracami budowlanymi.

Polska książka wśród najlepiej zaprojektowanych publikacji na świecie

Polska książka wśród najlepiej zaprojektowanych publikacji na świecie

50 Books | 50 Covers to prestiżowy konkurs organizowany przez Amerykański Instytut Sztuki Graficznej (AIGA) już od 1923 roku. Nagradzane są w nim publikacje książkowe. Wśród tegorocznych nagrodzonych znalazła się polska pozycja. "Dziennik podróży” Bolesława Stelmacha wydany w 2016 roku

Kierownik budowy: jakie są jego obowiązki?

Kierownik budowy: jakie są jego obowiązki?

. Musi mieć uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi. Będzie prowadził dziennik budowy (opieczętowany uprzednio w urzędzie, który wydał nam pozwolenie na budowę; w dzienniku oprócz kierownika budowy mogą się wpisywać także właściciel czyli inwestor, architekt, inspektor nadzoru, geodeta). Kierownik

Budowa domu: czy konieczny kierownik budowy?

Budowa domu: czy konieczny kierownik budowy?

jak ty), czy są z jego pracy zadowoleni i jak im się mieszka. Ważne jest, jak często był na budowie oraz kiedy robił wpisy do dziennika: w trakcie robót (dobrze) czy po całkowitym zakończeniu budowy (źle). Pamiętaj! Jeśli budujesz w mniej znanej technologii, np. RBS, koniecznie dowiedz się, czy twój

Co zawiera plan zagospodarowania przestrzennego?

Co zawiera plan zagospodarowania przestrzennego?

jednolitego wzorca. Plany różnią się pomiędzy sobą szczegółowością regulacji oraz zakresem przedmiotowym. Wszystkie plany zagospodarowania przestrzennego dostępne są w odpowiednim urzędzie gminy. Poza tym, publikowane są w dziennikach urzędowych województw oraz udostępniane w formie elektronicznej w

Telefony i strony internetowe ważne dla inwestora

Telefony i strony internetowe ważne dla inwestora

r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dziennik Ustaw z 2003 r., nr 120, poz. 1133) - Ustawa z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dziennik Ustaw z 2005 r., nr 239, poz. 2019 ze zmianami) - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy

Zmiany w projekcie

Zmiany w projekcie

- wystarczy wpis w dzienniku budowy dokonany przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru, jeśli istotne - należy wstrzymać prace i wystąpić o zmianę pozwolenia na budowę (potrzebny będzie projekt zamienny). Jeśli tego nie zrobisz, budowa może zostać uznana za samowolę, a ty narazisz się na karę - jej

Problemy z kierownikiem budowy

Problemy z kierownikiem budowy

, który w trakcie budowy dopuścił do wielu, niektórych bardzo istotnych, błędów i niedociągnięć. Pikanterii sprawie dodaje fakt, iż wspomniany pełnomocnik prowadził dziennik budowy, podpisując się za oficjalnego kierownika pod jego pieczątką i nazwiskiem. Po prostu podrabiał jego podpis. A to już według

Koniec budowy - co zgłosić w urzędzie

Koniec budowy - co zgłosić w urzędzie

(na przykład umowy z dostawcami mediów lub protokoły sprawdzeń). Inne pomoże uzyskać lub wypełnić kierownik budowy. Przede wszystkim musi on zakończyć odpowiednim wpisem dziennik budowy oraz złożyć stosowne oświadczenie o zgodności wykonania domu z projektem budowlanym oraz przepisami prawa, o

Zakończenie budowy. Kiedy można zamieszkać we własnym domu?

Zakończenie budowy. Kiedy można zamieszkać we własnym domu?

budowlane. Dobre zmiany dla inwestorów Nowe przepisy - jak wspomnieliśmy - znacznie upraszczają, a właściwie ograniczają formalności związane z budową domu, to i tak dokonując zgłoszenia o zakończeniu budowy trzeba przygotować komplet następujących dokumentów: - oryginał dziennika budowy

Dach prefabrykowany: warto czy nie warto?

Dach prefabrykowany: warto czy nie warto?

dołączyć do projektu podstawowego dokumentację na dach prefabrykowany. Na taki dach można również zdecydować się już po uzyskaniu pozwolenia na budowę – wymagany jest jedynie stosowny wpis w dzienniku budowy. Dobór odpowiedniej konstrukcji więźby Przy zamówieniu więźby gotowej należy dostarczyć do

Tablica informacyjna na budowie

Tablica informacyjna na budowie

ustawienia takiej tablicy należy do kierownika budowy. Powyższe wymagania regulują przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony

Nadbudowa domu - cz. 1: warunki

Nadbudowa domu - cz. 1: warunki

konstruktor w porozumieniu z architektem), potwierdzenia legalności obiektu; - ustanowienie kierownika budowy - należy to do obowiązków inwestora, ale jeśli zatrudniamy wykonawcę, możemy w umowie zastrzec, że to on ma go zatrudnić; - rejestracja dziennika budowy - jest to najważniejszy dokument, w którym

Wznowienie budowy domu

Wznowienie budowy domu

, gdy roboty są już prowadzone, a zwłaszcza wtedy, gdy stan ich zaawansowania jest znaczny, podstawowym dowodem na długość przerwy w budowie będzie dziennik budowy, będący urzędowym dokumentem przebiegu robót oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania. W razie braku dziennika budowy

Przeniesienie pozwolenia na budowę domu

Przeniesienie pozwolenia na budowę domu

warunków zawartych w pierwotnej decyzji o pozwoleniu na budowę. Wygaśnięcie decyzji Jeśli budowa domu została rozpoczęta i minęły ponad 3 lata od wydania pozwolenia, dodatkowo należy przedłożyć zarejestrowany przez poprzedniego inwestora dziennik budowy (kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem lub

Co zawiera gotowy projekt domu jednorodzinnego?

Co zawiera gotowy projekt domu jednorodzinnego?

, gazowej, c.o. i elektrycznej wraz z opisem; - kopie uprawnień projektantów. Niektóre pracownie dołączają również: uproszczony kosztorys wskaźnikowy, zgodę autora na zmiany w projekcie, a także formularz dziennika budowy. Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i

Zaczynamy budowę domu

Zaczynamy budowę domu

zarejestrowanie dziennika budowy przez urząd, który wydał pozwolenie na budowę. W dokumencie tym znajdują się dane dotyczące m.in. inwestora (dane personalne), wykonawców, nadzoru inwestorskiego i autorskiego, budowy (adres, rodzaj budowy) oraz przebiegu robót budowlanych i innych zdarzeń w toku budowy domu. Za

Kierownik budowy - jego rola i obowiązki

Kierownik budowy - jego rola i obowiązki

budowlanego w sposób zgodny z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Do podstawowych obowiązków kierownika budowy należy prowadzenie dziennika budowy, zatroszczenie się o tablicę informacyjną i ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Ponadto kierownik musi odpowiednio

Budowa bez ofiar

Budowa bez ofiar

obowiązek zorga-nizować budowę. Musi więc prowadzić dziennik budowy oraz kierować budową w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę, a także przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Może zwrócić się do inwestora o zmianę w przedłożonym projekcie

Kiedy warto zapłacić za nadzór architekta na budowie domu jednorodzinnego

Kiedy warto zapłacić za nadzór architekta na budowie domu jednorodzinnego

budowę. Zmiana nieistotna, taka jak - przykładowo - zmiana ocieplenia ścian ze styropianu na wełnę mineralną, musi być po prostu wpisana do dziennika budowy. Racje za architektem na budowie Kiedy nad przebiegiem budowy czuwa rzetelny architekt (wspomagany przez inspektora nadzoru budowlanego), inwestor

Przepisy prawne dotyczące budowy ogrodzeń

Przepisy prawne dotyczące budowy ogrodzeń

Zamiar budowy ogrodzenia przylegającego do drogi, ulicy, placu i innych obiektów publicznych należy zgłaszać w starostwie powiatowym (lub wskazanym przez starostę urzędzie architektoniczno-budowlanym). W zgłoszeniu należy podać termin ukończenia prac, zakres i sposób wykonywania robót. Jeśli w

Organizacja placu budowy domu

adnotacja na tym dokumencie. Jest ważne przez 3 lata (do?tego czasu należy rozpocząć budowę) oraz gdy ewentualne przerwy w robotach nie trwają dłużej niż 3 lata. Przy okazji odbioru pozwolenia warto przynieść ze sobą dziennik budowy, gdyż wymaga on ostemplowania w urzędzie wydającym pozwolenie na budowę

Formalne zakończenie budowy

inspektor nadzoru budowlanego: iloczyn stawki 5000 zł i współczynników wielkości i kategorii budynku. Co będzie potrzebne Do zawiadomienia o zakończeniu budowy trzeba dołączyć: 1) oryginał dziennika budowy, 2) oświadczenia kierownika budowy: - że dom jest zbudowany zgodnie z projektem budowlanym i

Kredyt na budowę domu kroku po kroku

Zabudowy i Zagospodarowania Terenu 7. Pozwolenie na budowę wraz z pieczątką ostateczności 8. Projekt budowlany 9. Dziennik budowy- dopiero założony, wpis na pierwszej stronie kierownika budowy o podjęciu obowiązków 10. Kosztorys na druku bankowym - każdy bank ma swój kosztorys, który należy wypełnić. Jest

Who is who na budowie

, na wniosek inwestora, nadzoru autorskiego nad wznoszonym budynkiem, polegającego na kontroli zgodności wykonywanych prac budowlanych z projektem. Ponadto projektant ma prawo: wstępu na teren budowy i dokonywania w dzienniku budowy zapisów dotyczących wykonawstwa robót; żądania wstrzymania robót

Raport o budowie domu murowanego - część 3: wytrzymałe stropy

znalezienie taniego składu w sąsiedztwie. Trzecim - czas. Oczywiście, nie możemy zmienić rodzaju stropu sami. Przed rozpoczęciem budowy poprawki w dokumentacji wprowadza projektant domu, natomiast w jej trakcie kierownik budowy lub inspektor nadzoru przez wpis do dziennika budowy. Stropy a przepisy

Dach: jakie pokrycie będzie najlepsze?

zastosowanie pokrycia lżejszego niż to, które  jest w projekcie - możemy je przeprowadzić bez żadnych formalności, nie narażając się na przykre konsekwencje. Poprawki do dokumentacji w trakcie trwania budowy wprowadza kierownik budowy lub inspektor nadzoru przez dokonanie wpisu do dziennika

Wytyczanie fundamentów

To precyzyjne określenie miejsca na działce (na podstawie dokumentacji), w którym - zgodnie z uzyskanym pozwoleniem - ma stanąć dom. Wytyczać budynek w terenie może tylko uprawniony geodeta. On też dokonuje odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. Wytyczenie konturów domu polega na wyznaczeniu i

Jak bezpiecznie kupić stary dom

. Dziennik budowy wraz z oświadczeniem kierownika budowy o zakończeniu budowy. Właściwie dzienników może być kilka, na przykład z przebudowy lub rozbudowy. Gdy go nie ma, należałoby zlecić dokładny audyt techniczny budynku. Projekt budowlany. Brak tego dokumentu może świadczyć o tym, że budynek został

Krótka instrukcja, jak postawić dom

budowy ma stać na placu (za jej brak grozi mandat!). Są na niej dane inwestora (czyli twoje), wykonawcy i kierownika budowy; - dziennik budowy. Rejestruje się tam przebieg prac. Dziennik budowy jest wydawany w wydziale architektury urzędu gminy lub urzędu powiatowego. Można go też kupić w

Raport o budowie domu murowanego - część 2: ciepłe ściany zewnętrzne

istotna, ważne jest zachowanie parametrów budynku, czyli jego powierzchni i kubatury (wymiary wewnętrzne muszą być takie jak w projekcie). Konieczny jest tylko wpis do dziennika budowy.

Odbiór robót budowlanych - więźba dachowa

poprawność prowadzonych prac. Podlegają one - w tym także więźba dachowa - odbiorowi technicznemu przez kierownika budowy. Właściwe wykonanie prac lub ewentualne poprawki znajdują swoje odzwierciedlenie w postaci wpisu do dziennika budowy. Jeśli poziom zaufania inwestora zostanie nadszarpnięty przez

Zamieszkać zgodnie z prawem

sprzeciwu w drodze decyzji. Obowiązek dokonania zawiadomienia spoczywa na inwestorze; inspektor nadzoru nie wystosuje żadnego wezwania. Zgłoszenie do zamieszkania Aby móc dokonać zgłoszenia, trzeba przygotować komplet następujących dokumentów: - oryginał dziennika budowy; - oświadczenie kierownika budowy o

Krótka instrukcja, jak postawić dom

budowy ma stać na placu (za jej brak grozi mandat!). Są na niej dane inwestora (czyli twoje), wykonawcy i kierownika budowy; dziennik budowy. Rejestruje się tam przebieg prac. Dziennik budowy jest wydawany w wydziale architektury urzędu gminy lub urzędu powiatowego. Można go też kupić w

Elewacja z klinkieru. Cegły czy płytki klinkierowe?

jest grubsza i przysuwamy dom do granicy działki. Zarówno w jednej, jak i drugiej sytuacji przy odbiorze domu konieczny jest wpis do dziennika budowy i na oświadczeniu kierownika budowy stwierdzający, że jest to zmiana nieistotna. Uwaga! Jeśli zamieniamy cegły na płytki, upewnijmy się, że zostanie

Kupno domu w budowie

decyzjami dostawców mediów określającymi warunki przyłączenia i ewentualnie projekty przyłączy; - poprawnie wypełniony dziennik budowy, zgodnie ze stopniem zaawansowania prac; - protokoły z odbioru wykonanych już instalacji - na przykład elektrycznej. Po zakupie domu Nowy właściciel nieruchomości powinien

Ekspertyza starego ocieplenia domu

pierwszym etapie ekspertyzy należy przeanalizować dokumentację istniejącego ocieplenia (o ile jest dostępna i rzetelna), czyli projektu technicznego, dziennika budowy, notatek z budowy itp. Można wówczas określić rodzaj systemu, zidentyfikować jego składniki i sposób mocowania ocieplenia oraz ustalić jego

Wycinka drzew: przepisy i koszty

towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, przyjęty w ustawie budżetowej. Ich wysokość ogłaszana jest w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski". Uwaga! Jeśli chcemy uzyskać zezwolenie na usunięcie drzew, które rosną na nieruchomości przeznaczonej pod

Gotowe domy: jak bezpiecznie kupić dom od dewelopera

przez niego wyznaczona, mająca odpowiednie uprawnienia budowlane sprawdza to w dzienniku budowy na podstawie wpisu kierownika budowy. Gdy znajdzie nieprawidłowości, wstrzyma wypłatę kolejnej transzy dla dewelopera. Zatem z punktu widzenia ochrony naszych interesów rachunek powierniczy pozwala na

Zbuduj dom w miesiąc! Historia budowy domu prefabrykowanego

- galeria zdjęć . Dom, który opisujemy został zamówiony do stanu deweloperskiego. Dlatego Dziennik budowy owego domu zawierał następujące pozycje i czas ich realizacji, co podajemy dla ewentualnych porównań: Dzień montażu

Zwrot części podatku VAT za materiały budowlane

wystawione dla osoby fizycznej. Wysokość limitu zwrotu zależy od rodzaju inwestycji (czy wymaga pozwolenia na budowę, czy też nie) i od korzystania (lub nie) z ulgi budowlanej lub remontowej oraz ceny za 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ostatnio ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym GUS przed

Wykonanie ścian działowych

niepotrzebnie podnosi jej koszty. Działa też zniechęcająco na wykonawców. Nie powinniśmy przy tym zapomnieć o formalnościach - w trakcie trwania budowy zmiany dotyczące ścian wprowadza kierownik budowy lub inspektor nadzoru budowlanego, przez dokonanie stosownego wpisu do dziennika budowy. Właściwe wykonanie

Jak sprawnie pokonać tor przeszkód przy budowie domu?

musi prowadzić dziennik budowy, w którym rejestruje się przebieg prac. Dziennik budowy jest wydawany w wydziale architektury urzędu gminy lub urzędu powiatowego. Można go też kupić w specjalistycznych księgarniach budowlanych, ale taki egzemplarz trzeba ostemplować w urzędzie. Do wpisów w dzienniku

Raport o budowie domu murowanego - część 1: fundamenty

decyzji pozwolenia na budowę; w zupełności wystarczy wpis do dziennika budowy.

Dom letniskowy - przeniesienie domu z bali

dwóch miesięcy. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę trzeba zatrudnić i zgłosić w gminie kierownika budowy z uprawnieniami budowlanymi, który będzie nadzorował cały proces budowy i prowadził dziennik budowy. Na 30 dni przed rozpoczęciem robót należy zgłosić w gminie chęć rozpoczęcia budowy. Cieśle biorą

Odbierz VAT

stopień zaawansowania budowy (dziennik budowy) - jeśli jest w toku. Wniosek o zwrot VAT jest zwolniony z opłaty skarbowej. Tylko faktury Wypełniając wniosek, trzeba pamiętać, że każdy wydatek powinien być potwierdzony fakturami VAT. Tylko taki dokument uprawnia nas do zwrotu podatku, zażąda go też

Ściany z ceramiki

etykiety. To ważne dokumenty, ponieważ zawierają istotne informacje o wyrobie i ich kopia jest dołączana do dziennika budowy. Na etykiecie podany jest numer deklaracji właściwości użytkowych, który jest istotny przy dochodzeniu ewentualnych roszczeń. Wyroby ceramiczne przeznaczone pod tynk nie

Zmiana rodzaju stropu

rozpoczęciem budowy poprawki do dokumentacji może wprowadzić tylko projektant domu, natomiast w trakcie jej trwania kierownik budowy lub inspektor nadzoru przez dokonanie wpisu do dziennika budowy. Ważne obciążenie stropu Strop musi być odpowiednio wytrzymały, aby bezpiecznie przenieść obciążenia, i sztywny

Ile kosztują prace przed wykonaniem fundamentów - cykl Pieniądze leżą na budowie, cz. 3

zewnętrzne domu) i dokonuje również wpisu do dziennika budowy i sporządza mapę sytuacyjno-wysokościową w skali 1:500. Koszt usług geodezyjnych zależy od nakładu pracy, stopnia skomplikowania pomiarów, trudności terenu, a także lokalizacji działki. Średnio można przyjąć, że za wytyczenie fundamentów trzeba

Gotowe więźby na dach

zmianę konstrukcji dachu kierownik budowy lub inspektor nadzoru odnotowuje w dzienniku budowy. Najlepiej zlecić to firmie, która nie tylko zaprojektuje, ale i wykona wiązary. Gwarantuje to właściwe wykonanie konstrukcji i zwykle jest tańsze. Większość takich firm zwalnia klienta z opłaty za projekt

Dachy strome - raport

. Teoretycznie, konstrukcję taką można wykonać ze stali, ale w domach jednorodzinnych robi się to bardzo rzadko. Każda więźba dachowa podlega odbiorowi technicznemu. Właściwe wykonanie prac lub ewentualne poprawki znajdują swoje odzwierciedlenie w postaci wpisu do dziennika budowy. Tradycyjne więźby dachowe

Przepisy budowlane. Budowa bez kary

uprawnienia; 3. Właściwie zabezpieczyć teren budowy, tak aby nie stwarzała żadnego niebezpieczeństwa ani osobom przebywającym na jej terenie, ani osobom postronnym; 4. Wystąpić do starostwa o wydanie dziennika budowy. Podczas prac budowlanych inwestor powinien: 1. Dbać o to, by były one wykonywane zgodnie z

Zbuduj własny dom na przekór formalnościom

; budową. Warto pamiętać, że budowa faktycznie się rozpoczyna, gdy podejmowane są pierwsze prace przygotowawcze, np. wytyczne geodezyjne budynku na działce czy niwelacja terenu. Kierownik budowy musi prowadzić dziennik budowy, w którym rejestruje się przebieg prac. Dziennik budowy jest wydawany w wydziale

Komornicze licytacje w internecie

dzienniku poczytnym w danej miejscowości oraz na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej". Do tej pory takie informacje mogły, ale nie musiały znaleźć się w sieci. Najczęściej były wywieszane jedynie w siedzibie sądu przy którym działa komornik. Teraz, dzięki temu znacznie więcej osób będzie

Zanim się wprowadzisz

podlega opłacie skarbowej. Jeśli nie dopełnimy wszystkich formalności, na przykład nie złożymy oryginału dziennika budowy, wówczas decyzja może być odmowna - nie otrzymamy zgody na rozpoczęcie użytkowania domu. Uwaga! Od decyzji mamy prawo odwołać się do wojewódzkiego inspektora budowlanego - w terminie

Spór o ogrodzenie

Kupiliśmy z mężem działkę z domem w stanie surowym. W pierwszej kolejności postanowiliśmy ją ogrodzić. Ponieważ w trakcie budowy paliki geodezyjne zostały rozjeżdżone, poprosiliśmy geodetę, aby wytyczył naszą działkę ponownie i dokonał wpisu do dziennika budowy. W trakcie tyczenia okazało się, że w

Przyłącze kanalizacyjne

przyłącza, zatrudnić kierownika budowy (może nim być wykonawca) i założyć dziennik budowy (może to być dziennik budowy domu), w którym wykonawca opisze budowę przyłącza. 6. Jeśli wykonanie przyłącza wymaga czasowego zajęcia części ulicy, to zanim rozpoczną się wykopy, właściciel musi wystąpić do zarządu

ABC budowy domu - Przygotowania do budowy. Formalności

zamiaru przystąpienia do budowy. Pozwolenie na budowę uprawomocnia się po 14 dniach o daty jego wydania, co jest potwierdzane adnotacją na tym dokumencie. Przy jego odbiorze warto przynieść ze sobą dziennik budowy, gdyż wymaga on ostemplowania w urzędzie. Kolejny krok to znalezienie osoby z uprawnieniami

NUMER 7/2007

powszednie i od święta - W tym ogrodzie każdy znajdzie coś dla siebie. Można tu pograć w piłkę, wykąpać się w basenie albo pogrillować pod dachem. GORĄCA LINIA Chłodzą i grzeją Ocieplenie na mokro Wanna w ogrodzie Grillowanie bez dymu PARAGRAFY I PIENIĄDZE BUDOWA Dziennik i tablica KREDYT Urlop od kredytu

Bądź inspektorem na swojej budowie - odbiór stropu

kierownik budowy i - jeśli wszystko jest w porządku - zgłasza przed betonowaniem do odbioru inspektorowi nadzoru, a ten potwierdza to wpisem do dziennika budowy. W domach jednorodzinnych najczęściej wykonuje się stropy żelbetowe: gęstożebrowe, monolityczne (czyli wylewane na budowie), częściowo

Błąd inspektora nadzoru budowlanego

Prezydent podpisał ustawę z dnia 20 stycznia 2011 roku o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa. Ustawa zacznie obowiązywać w terminie 3 miesięcy od jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. W myśl tej ustawy, jeżeli na skutek działania urzędnika Skarb Państwa będzie

Odnawialne źródła energii w domach mieszkalnych

ustawę o OZE bez odrzucenia tzw. poprawki prosumenckiej. Ustawę podpisał już prezydent. Rozdział 4. ustawy o OZE, poświęcony dopłatom do produkcji zielonej energii, ma wejść w życie z początkiem 2016 r. Pozostałe regulacje zawarte w ustawie o OZE wejdą w życie po publikacji w Dzienniku Ustaw i upłynięciu

Planowanie domu: słońce na działce i w domu

, które wyraźnie wpływają na nasze samopoczucie, jest charakter i szeroko rozumiany klimat pomieszczeń, w których przebywamy. Klimat ten z kolei zależy w znacznej mierze od ilości i jakości naturalnego światła docierającego na działkę i do wnętrza domu. Planując budowę domu, warto zatem pomyśleć o tym

Plan zagospodarowania przestrzennego to duże ułatwienie przy budowie

Pierwszy krok po znalezieniu wymarzonej działki to wizyta w urzędzie gminy, na terenie której jest ona położona i sprawdzenie, czy istnieje aktualny plan zagospodarowania przestrzennego. Od odpowiedzi na to pytanie zależy bowiem nie tylko długość naszych starań o pozwolenie na budowę, ale przede

Z domem do rozbiórki

Formalności związane z przeprowadzeniem rozbiórki istniejącego budynku (które reguluje prawo budowlane) nie są zbyt skomplikowane. A po rozbiórce można będzie na działce zbudować nowy dom. Najpierw po pozwolenie Na rozbiórkę budynku - tak samo jak na jego budowę - trzeba mieć pozwolenie miejscowego

Wieczyste jak własne

Jak zostać użytkownikiem wieczystym? Należy zgłosić się do przetargu organizowanego na przykład przez gminę. Ogłoszenia o przetargach ukazują się w ogólnopolskich dziennikach (takich jak "Gazeta Wyborcza"), w prasie miejscowej i na tablicach ogłoszeń urzędów gmin. Z tym, kto wygrał

Najnowsze