księga wieczysta

Bartłomiej Baranowski

Księgi Wieczyste Online - kompedium

Księgi Wieczyste Online - kompedium

Dawniej, zakup mieszkania wiązał się ze żmudną wyprawą do Sądu Rejonowego, który prowadzi ewidencję gruntów i tam w obecności pracowników można się było zapoznać z interesującym nas elementem wpisu. Od kilku lat działa Księga Wieczysta Online. Co warto o niej wiedzieć.

Księga wieczysta - wniosek, opłaty

Kilka lat temu odziedziczyłem po dziadku działkę. Nie interesowałem się nią przez dłuższy czas, ale teraz sytuacja rodzinna zmusiła mnie do szukania nowych źródeł dochodu. Postanowiłem działkę sprzedać i ku mojemu ogromnemu zdziwieniu okazało się, że nie ma ona księgi wieczystej. Potencjalny kupiec twierdzi, że obowiązek uregulowania tego spoczywa na mnie. Czy to prawda, a jeśli tak - to jak mam to zrobić? Stanisław T.

O czym wie księga wieczysta?

Nie wiesz, czyja to nieruchomość? Jaką miała przeszłość? Czy jest obciążona hipoteką? Tego wszystkiego dowiesz się z księgi wieczystej.

Elektroniczna księga wieczysta

przebiegiem całego procesu czuwa specjalnie powołana Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych. Celem wprowadzenia nowego systemu jest przede wszystkim terminowe dokonywanie wpisów oraz szybszy dostęp do ksiąg dla osób zainteresowanych ich przejrzeniem i uzyskaniem odpisu. Cała operacja - jak zakłada ustawodawca

Gdzie szukać ksiąg wieczystych

Księgę można przejrzeć nieodpłatnie w sekretariacie wydziału ksiąg wieczystych sądu rejonowego (w obecności pracownika sądu) właściwego dla miejsca położenia nieruchomości. Można tam również poprosić o odpis z księgi (za każdą wydaną stronę płaci się 6 zł). By przejrzeć księgę lub uzyskać z niej

Zanim kupisz działkę, sprawdź dokumenty

Zanim kupisz działkę, sprawdź dokumenty

: - dokładne położenie działki i jej granic, - powierzchnię działki, - klasy gruntu, - wskazanie numeru księgi wieczystej założonej dla nieruchomości, - nazwę właścicieli: imiona, nazwiska (lub nazwy, jeśli grunt jest własnością przedsiębiorstwa, stowarzyszenia czy fundacji), miejsce zamieszkania, - wartość

Dom bliźniak: wspólny remont dachu

Dom bliźniak: wspólny remont dachu

nieruchomością, posiadającą własną księgę wieczystą i właściciela. Uwaga! Zły sąsiad! Gdy jeden z sąsiadów ignoruje konieczność wykonania naprawy własnego dachu, drugi może naprawę swojego rozszerzyć na pozostałą część. W takiej sytuacji ma prawo dochodzić od sąsiada zwrotu części środków wydatkowanych na

Kupujemy stary dom: rady prawnika

Kupujemy stary dom: rady prawnika

Zamierzamy kupić dom na rynku wtórnym. Co powinniśmy sprawdzić przed podpisaniem umowy, aby uniknąć ewentualnych kłopotów? Wanda i Grzegorz W. Stary dom: kto sprzedaje? Na początek trzeba dokładnie sprawdzić, kto jest sprzedawcą domu. Takie dane znajdziemy w aktualnym odpisie z księgi wieczystej

Podział nieruchomości

Podział nieruchomości

Wstępny plan podziału działki powinien wskazywać: - granice nieruchomości podlegającej podziałowi; - jej oznaczenie według danych z ewidencji i księgi wieczystej; - powierzchnię dzielonej nieruchomości; - granice projektowanych do wydzielenia działek gruntu; - propozycję zapewnienia nowym działkom

Jak znaleźć informacje o właścicielu działki pod budowę domu

Jak znaleźć informacje o właścicielu działki pod budowę domu

i ta droga zawiedzie, mamy do wyboru jeszcze dwie opcje: uzyskanie potrzebnych danych z ewidencji gruntów i budynków, ewentualnie z księgi wieczystej nieruchomości. Co to jest ewidencja gruntów i budynków? To jednolity dla kraju, systematycznie aktualizowany zbiór informacji o gruntach, budynkach i

Procedury zakupu działki

Procedury zakupu działki

. Wśród koniecznych dokumentów wymaganych przez notariusza do spisania aktu znajduje się przede wszystkim dowód własności działki. Dla działek, które mają założoną księgę wieczystą, takim dowodem będzie aktualny odpis z księgi wieczystej nieruchomości. Jeżeli właściciel nie ma takiego odpisu lub gdy odpis

Jak podzielić dom na pół

Jak podzielić dom na pół

urzędzie gminy wniosek o zaopiniowanie wstępnego planu podziału. Plan sporządza geodeta. Do planu dołącza się dokument potwierdzający prawo do nieruchomości (odpis z księgi wieczystej, akt notarialny) oraz wypis i wyrys z ewidencji gruntów. Wójt, burmistrz lub prezydent opiniuje wstępny projekt podziału i

Modernistyczna willa zaprojektowana przez Bohdana Lacherta w Podkowie Leśnej

Modernistyczna willa zaprojektowana przez Bohdana Lacherta w Podkowie Leśnej

klasycznym projektowali nowoczesne domy. Dzieła Lacherta zaliczane są do awangardy architektonicznej II Rzeczypospolitej. Jego najwybitniejsze prace zostały po wojnie starannie odrestaurowane i oznaczone jako zabytki. Willa Janówka, bo taką przedwojenną nazwę w księdze wieczystej nosi willa, została

Naprawdę wieczysta?

Określenie "księga wieczysta" nie jest przypadkowe - oznacza ono, iż akta ksiąg wieczystych, w przeciwieństwie do innych akt sądowych, nie są nigdy niszczone. Dzięki temu można poznać historię nieruchomości, np. kto, kiedy i na jakiej podstawie był jej właścicielem lub jakich innych

Użytkowanie wieczyste gruntu na własność

Użytkowanie wieczyste gruntu na własność

trzeba dołączyć: - aktualny odpis księgi wieczystej nieruchomości; - wypis z ewidencji gruntów i budynków; - inne dokumenty potwierdzające aktualny stan prawny (takie jak umowa kupna-sprzedaży gruntu czy umowa darowizny lub też postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku). W sytuacji niekompletnego

Media w domu: prąd

Media w domu: prąd

, wypis z księgi wieczystej), mapkę miejsca inwestycji (wystarczy szkic sytuacyjny). Operator w ciągu 30 dni jest zobowiązany do wydania tzw. warunków przyłączenia. Inwestor otrzymuje wówczas projekt umowy przyłączenia do sieci, w którym zdefiniowane są obowiązki obu stron oraz podany termin wykonania

Luksus po warszawsku. Kto kupuje luksusowe mieszkania w stolicy?

Luksus po warszawsku. Kto kupuje luksusowe mieszkania w stolicy?

transakcjach w biurze geodezji i katastru oraz w księgach wieczystych. Przeprowadzili też wywiady z kilkoma tysiącami potencjalnych i rzeczywistych nabywców najdroższych mieszkań. Udało im się między innymi zdefiniować, jakie powinno być luksusowe mieszkanie. Wyróżnia je, co oczywiste, cena - nie mniejsza niż

Jak bezpiecznie kupić stary dom

Jak bezpiecznie kupić stary dom

. Najważniejszym dokumentem, który trzeba przeanalizować, jest księga wieczysta. Jej numer uzyskamy od sprzedającego dom. Znając go, możemy zapoznać się z treścią księgi we właściwym wydziale ksiąg wieczystych sądu rejonowego lub w internecie, na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, w Centralnej Bazie Danych

Zakup działki pod budowę domu

Zakup działki pod budowę domu

Sprawdzenie nieruchomości Na początku trzeba ustalić, czy sprzedającemu przysługuje prawo własności do oferowanej nieruchomości. Najważniejszym dokumentem stwierdzającym stan prawny nieruchomości jest poświadczony odpis z wszystkich, tj. czterech działów założonej dla niej księgi wieczystej. Odpis

Plan zagospodarowania przestrzennego - jak go rozszyfrować?

Plan zagospodarowania przestrzennego - jak go rozszyfrować?

, który powinien uczynić potencjalny właściciel działki, oprócz przejrzenia księgi wieczystej nieruchomości, jest wizyta w miejscowym urzędzie gminy i dokładne zapoznanie się z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W MPZP ustala się m.in. przeznaczenie terenu oraz określa sposoby jego

Sprzedam garaż bez mieszkania. Czy mogę?

Sprzedam garaż bez mieszkania. Czy mogę?

sposoby nabycia miejsca postojowego, w zależności od założeń przyjętych przez dewelopera. W pierwszym przypadku - kupujący nabywa udział w odrębnej nieruchomości z oddzielną księgą wieczystą, tzw. lokalu niemieszkalnym, czyli garażu. W drugim - miejsce postojowe w ramach udziału w tzw. nieruchomości

Umowa przedwstępna: jak ją dobrze napisać?

Umowa przedwstępna: jak ją dobrze napisać?

księgi wieczystej i opis poszczególnych działów tej księgi, - cena nieruchomości - powinna być wpisana w złotych polskich, termin zawarcia umowy przyrzeczonej - zapis "w najbliższym możliwym terminie" nie wystarcza. Najlepiej wskazać konkretną datę zawarcia umowy przyrzeczonej lub

Wieczyste jak własne

rozpoczęcia i zakończenia prac budowlanych oraz obowiązki związane z utrzymaniem budynków w należytym stanie technicznym. Po podpisaniu umowy następuje wpis tego prawa do księgi wieczystej; wniosek w tej sprawie do odpowiedniego wydziału ksiąg wieczystych przesyła notariusz. Ile kosztuje użytkowanie? Za

Jak bezpiecznie kupić mieszkanie

Rok temu sama przez to przechodziłam. Byłam przekonana, że po własnych doświadczeniach z umowami, wydziałem ksiąg wieczystych, notariuszem, załatwianiem kolejnych dokumentów i promes, wiem już wszystko. Dlatego na odbywający się podczas ostatnich targów mieszkaniowych na Torwarze wykład Olgierda

Gotowe domy: jak bezpiecznie kupić dom od dewelopera

możliwość zapoznania się w jego siedzibie z: - aktualnym stanem księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości; - kopią aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, jeśli podmiot podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualnym zaświadczeniem o wpisie do Centralnej Ewidencji i

Wniosek o dotację do budowy domu energooszczędnego - krok po kroku

poziomie 15 bądź 40 kWh/m2 rocznie; - świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, wystawione przez uprawnione do tego osoby; - prawomocne pozwolenia na użytkowanie domu lub zawiadomienie o zakończeniu budowy; - wypis z księgi wieczystej potwierdzający prawo własności do nieruchomości; - potwierdzenie

Droga dojazdowa przez działkę sąsiada: kto ma zadbać o drogę?

podstawą do dokonania wpisów w księgach wieczystych obydwu nieruchomości; w umowie takiej strony określają przebieg drogi koniecznej i wysokość wynagrodzenia płatną jednorazową lub okresowo; - na drodze postępowania sądowego - w sytuacji, gdy nie ma zgody pomiędzy sąsiadami, właściciel działki bez dostępu

Podłączenie prądu

prosty proces - wymaga zaledwie sześciu kroków. Pierwszy to złożenie wniosku, do którego dołącza się tytuł prawny do nieruchomości (np. akt notarialny, wypis z księgi wieczystej), mapkę (nie musi być to mapka geodezyjna do celów projektowych, wystarczy szkic sytuacyjny). Formularze można pobrać ze stron

Działka bez drogi

W przedstawionej sytuacji problemem jest brak drogi dojazdowej do nieruchomości. wynika on z tego, że właściciel drogi nie ustanowił dla przedmiotowej nieruchomości służebności gruntowej. Wyrys w aktach księgi wieczystej dotyczy tych nieruchomości, które zostały sprzedane wraz z ustanowieniem

Na jakiej podstawie można przeprowadzić wywłaszczenie nieruchomości

urządzeń stanowi podstawę do dokonania wpisu w księdze wieczystej. Wpisu dokonuje się albo na wniosek starosty, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej, albo na wniosek organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli zezwolenie było udzielone na wniosek tej jednostki. Podstawa

Podział działki

wydzielonych działek. Taka służebność nosi nazwę drogi koniecznej, pozwala na swobodny przejazd i przechodzenie oraz jest wpisywana do ksiąg wieczystych obydwu nieruchomości. Podział nieruchomości Jeżeli nieruchomość jest przedmiotem współwłasności lub współużytkowania wieczystego, podziału można dokonać na

Granice działki

nieruchomości. Wydają oni wówczas postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego i powierzają ustalenie przebiegu granic upoważnionemu geodecie. Geodeta, ustalając przebieg granicy, bierze pod uwagę widoczne znaki i ślady graniczne, dokumenty (takie jak odpisy z ksiąg wieczystych, akty notarialne) i

Jak zmienić użytkowanie wieczyste na własność?

marszałkowski. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające prawo użytkowania wieczystego - aktualny odpis z księgi wieczystej oraz ewentualnie dokumenty potwierdzające nabycie tego prawa od innej osoby (poprzednika prawnego). Najlepiej skorzystać z odpowiednich formularzy, które przygotowują

Problemy z prądem

, czy słup stoi na działce zgodnie z prawem, można sprawdzić w księdze wieczystej, w dziale III, w którym opisane są służebności, w tym służebność przesyłu. Jeśli dział jest pusty, trzeba wystąpić do właściciela słupa o wskazanie podstawy prawnej, upoważniającej do zajmowania terenu. Jeśli zakład

Przyłącze gazowe sąsiada na mojej działce

przez notariusza, będzie podstawą do dokonania wpisów w księgach wieczystych obydwu nieruchomości, - orzeczenia sądu (wówczas, gdy dochodzi do konfliktu między sąsiadami). Umowa Zakres służebności gruntowej i sposób jej wykonywania powinien być określony możliwie najdokładniej, przy uwzględnieniu zasad

Działka dom - ile są warte?

konkretnych danych umożliwiających ustalenie zgodnie z prawdą elementów, od których zależy końcowa wartość nieruchomości. Dlatego przy szacowaniu nieruchomości rzeczoznawca wykorzystuje wszelkie niezbędne i dostępne dane o nieruchomości, zawarte między innymi w: - księgach wieczystych, - ewidencji gruntów i

Kupno nieruchomości przez cudzoziemca

podać następujące dane - ulica, miejscowość, gmina i województwo, numer działki ewidencyjnej, powierzchnia w hektarach, numer księgi wieczystej oraz cechy zabudowy, a dla budynku - jego numer, ulica, miejscowość, gmina i województwo; natomiast dla lokalu stanowiącego odrębny przedmiot własności - numer

Jak kupić działkę? - poradnik

. Dla zwykłego człowieka zdobycie wszystkich dokumentów, uzyskanie różnych pozwoleń mogą być trudne i czasochłonne. 4. Zobacz księgę wieczystą. Księgi wieczyste prowadzą wydziały ds. ksiąg wieczystych w sądach rejonowych. Księgi są jawne - każdemu wolno je przeglądać. Trzeba je jednak umieć czytać

Deweloper i projekt budowlany domu

osoby zainteresowanej zawarciem umowy deweloperskiej, deweloper musi zapewnić możliwość zapoznania się w lokalu przedsiębiorstwa z: - aktualnym stanem księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości; - kopią aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualnym zaświadczeniem o wpisie do

Po pierwsze działka

starostwa - tam znajduje się ewidencja gruntów i budynków. Znajdziemy tam dane określające: - dokładne położenie działki i jej granic, - powierzchnię działki, - klasy gruntu, - wskazanie numeru księgi wieczystej założonej dla nieruchomości, - nazwę właścicieli: imiona, nazwiska (lub nazwy, jeśli grunt jest

Działka budowlana - jak łączyć i dzielić działki

złożonych przez uczestników postępowania. Uchwała ta jest podstawą do zmian w księgach wieczystych scalonych i podzielonych nieruchomości oraz rozliczeń z właścicielami. W zamian za nieruchomości objęte scaleniem i podziałem każdy z dotychczasowych właścicieli lub użytkowników wieczystych otrzymuje

Kredyt na budowę domu kroku po kroku

przykładu w przypadku umowy o pracę będzie to zwykle zaświadczenie o dochodach. 3. Akt notarialny potwierdzający własność działki 4. Księga Wieczysta- proszę pamiętać, że nie każdy bank akceptuje wydruk elektroniczny. Wtedy należy uzyskać odpis zwykły z sądu. 5. Wypis i wyrys z ewidencji gruntów 6. Warunki

Gdy jesteś współwłaścicielem nieruchomości

należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Należy również, podobnie jak w przypadku pozwolenia na budowę, dołączyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (np. akt notarialny lub wypis z księgi wieczystej) oraz - w

Co z tą odwróconą hipoteką

kredytu hipotecznego. Ponadto, znajdziemy tam sposób zabezpieczenia wierzytelności banku (np. wpis do księgi wieczystej), wysokość oprocentowania i warunki jego zmiany, a także wysokość i sposób płatności innych kosztów. Dowiemy się także, kto ma obowiązek zapłacić za wycenę nieruchomości (zwykle obciąża

Przyłącze wody i prądu od chytrego sąsiada

, która przekazana przez niego, będzie podstawą do dokonania wpisów w księgach wieczystych obydwu nieruchomości; w umowie takiej strony określają przebieg służebności i wysokość wynagrodzenia płatnego jednorazowo lub okresowo; - na drodze postępowania sądowego - w sytuacji, gdy nie ma zgody pomiędzy

ŁADNY DOM, NUMER 11/2012

, szczególnie że nadchodzi zima. Roślina miesiąca. Drzewo z długą historią. Miłorząb - bo o nim mowa - jest prawdziwym rarytasem w ogrodach. GORĄCA LINIA Prawo. Zadaszenie tarasu. Prawo. Wymiana złej blachy. Prawo. Decyzja o warunkach zabudowy. Prawo. Księga wieczysta. Instalacje. Głowice i otwarte okno

Kredyt pod hipotekę

. Trzeba jednak pamiętać o dodatkowych kosztach związanych z ustanowieniem zabezpieczenia hipotecznego. W sądzie należy zapłacić 200 zł za wpisanie hipoteki do księgi wieczystej. Do tego dochodzi jeszcze podatek od czynności cywilnoprawnych. Jeszcze do niedawna wynosił on 19 zł przy hipotece kaucyjnej i

Mieszkanie zostaje w rodzinie - poradnik. Zostań właścicielem zajmowanego mieszkania

księgi wieczystej nieruchomości urzędnicy mogą jeszcze poprosić o załatwienie innych formalności, np. dostarczenie opinii konserwatorskich, gdy mieszkanie znajduje się w zabytkowym budynku. To jednak przypadki indywidualne. 3. Przysłany do nas rzeczoznawca określi wartość rynkową lokalu, będącą podstawą

Co o domach-bliźniakach mówi prawo?

bliźniaczej, to każdy z nich jest odrębną nieruchomością, mającą własną księgę wieczystą i właściciela. Każdy z budynków może mieć inny kolor elewacji i inny rodzaj pokrycia dachowego (zwłaszcza, jeżeli powstały w innym okresie). Gdy konieczny jest remont obydwu części dachu i sąsiad wyraża na to zgodę, ale

Zameldowanie

notarialny, wyciąg z ksiąg wieczystych) lub poświadczenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, 3) wypełniony druk: - wymeldowania: E2 - z miejsca pobytu stałego i E4 - czasowego, - zameldowania na pobyt stały - E1, 4) dowód tożsamości: dowód osobisty lub ważny paszport polski (u powracających z

Wycinka drzew: przepisy i koszty

), w której położona jest nieruchomość. Kompletny wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę powinien zawierać: - imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości; - tytuł prawny władania nieruchomością (na przykład akt notarialny, odpis księgi wieczystej); - nazwę

Podział działki

służebności dla wydzielonych działek. Taka służebność nosi nazwę drogi koniecznej, pozwala na swobodny przejazd oraz przechodzenie i jest wpisywana do ksiąg wieczystych obydwu nieruchomości. Bez planu i z planem W gminach, w których plany zagospodarowania są dopiero w fazie przygotowań, możliwe są następujące

Urzędowa wycena, rzeczoznawca - czyli ile jest warta działka lub dom

nieruchomości, zawarte między innymi w: - księgach wieczystych, - ewidencji gruntów i budynków, - planach miejscowych lub, jeśli plany są jeszcze na etapie tworzenia, studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, - ewidencji sieci uzbrojenia terenu, - wykazach prowadzonych przez urzędy

Uważaj na pułapki czyhające przy wynajmowaniu mieszkań

(czego nie odnotowują na piśmie), a potem ślad po nich ginie. By tego uniknąć, nie zawieraj umowy na gębę. Podczas oglądania mieszkania poproś też o dowód osobisty właściciela, akt notarialny i odpis księgi wieczystej mieszkania. To nie podejrzliwe, ale normalne czynności podczas załatwiania formalności

Jak dobrze kupić ładny dom

opłata sądowa za wpis do księgi wieczystej nieruchomości. Opłaty te - zależnie od wartości inwestycji - podniosą koszty kupna o kilka czy nawet kilkanaście tysięcy złotych. Określ swoje potrzeby Najważniejszy jest namysł i odpowiedź na pytanie, czego naprawdę szukasz. Gdzie dom ma się znajdować - w

Mieszkanie zostaje w rodzinie - poradnik. W spadku

dotyczy, obejmuje małżonka, wstępnych, zstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę. 3. Jeżeli chcemy, możemy zlecić notariuszowi wykonanie wpisu do księgi wieczystej nieruchomości lub założenie księgi, gdy mieszkanie jeszcze jej nie posiada. Co to jest zapis windykacyjny Do niedawna, sporządzając

Kupno domu w budowie

nieruchomość została odziedziczona czy darowana. Dlatego należy upewnić się, czy osoba, która przedstawia się jako właściciel, w rzeczywistości nim jest. W tym celu należy sprawdzić aktualny stan księgi wieczystej. Można to zrobić w sądzie rejonowym, w wydziale ksiąg wieczystych, właściwym ze względu na

Nieruchomość kupię

, iż w równie dużym stopniu należy zwrócić uwagę na stan prawny nieruchomości. Przede wszystkim powinniśmy zajrzeć do księgi wieczystej. Księgi wieczyste są prowadzone przez wydziały ksiąg wieczystych w sądach rejonowych właściwych ze względu na położenie danej nieruchomości. Są jawne, co oznacza, że

Dwie mapy: ewidencyjna i do celów projektowych

W zeszłym roku kupiłem działkę w jednej z miejscowości w województwie małopolskim. Z mapy ewidencyjnej wynikało, że dojazd do mojej działki zapisany jest w księdze wieczystej jako służebność. Obecnie mam komplet wszystkich dokumentów i jestem w trakcie załatwiania pozwolenia na budowę. Okazało się

Jak wynająć mieszkanie? 10 porad dla szukającego

mieszkania, lub ma pełnomocnictwo. W razie wątpliwości, sprawdźmy wpis do księgi wieczystej. Najkorzystniej jest podpisać umowę na czas nieokreślony, z zachowaniem tzrzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Doprecyzujmy też warunki zwrotu wpłaconej kaucji! Koniecznie spiszmy stan liczników oraz wszystkie

Żony to dom czy męża?

księgi wieczystej nieruchomości (ustalana na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 17 grudnia 1996 r. w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych) - 720 ZŁ. Łącznie: 2940 ZŁ. Umowa darowizny udziału o wartości 50 tys. zł: taksa notarialna (liczona od wartości udziału) 1000 zł

Numer 5/2005

... Pomoc prawna O czym wie księga wieczysta? Salon firmowy Ładnego Domu Gniazda i włączniki Przegląd modeli krajowych i zagranicznych.

Przed zakupem działki

wszystkim trzeba dokładnie sprawdzić, kto nam sprzedaje działkę. Takie dane znajdują się w aktualnym odpisie z księgi wieczystej nieruchomości i powinniśmy domagać się go od sprzedającego. Odpis taki ważny jest trzy miesiące od daty jego wydania. Zawarte w nim dane należy porównać z danymi z dowodu

Prezentacja: dom sentymentalny

Willowa, zielona ulica na warszawskim Starym Mokotowie. Większość stojących tutaj DOMÓW wybudowano jeszcze przed wojną. W jednym z nich kilka lat temu zamieszkało adwokackie małżeństwo z trójką dzieci. Dom ma niezwykle ciekawą historię. Z ksiąg wieczystych wynika, że pierwszym właścicielem tej

Czy można zbudować dom jednorodzinny w ogródku działkowym?

Jestem właścicielem działki o powierzchni 2000 m2, oznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego jako ogrody działkowe ZD1 (grunt kategorii VI). Działkę chciałbym wykorzystać pod budowę domu jednorodzinnego. Teren jest prywatną własnością osoby fizycznej i posiada księgi wieczyste. Przed

Budowa domu na działce rekreacyjnej - czy to możliwe?

W zeszłym roku razem z mężem kupiliśmy działkę (mamy księgę wieczystą) o powierzchni 3000 m2, znajdującą się we wsi około 40 km od Warszawy. Działka znajduje się w nowo utworzonym pasie odrolnionej ziemi kategorii VI. Kosztem jej powierzchni wytyczona została (na zlecenie gminy) droga prywatna

Korzyści z umowy przedwstępnej

postanowienia jak przedmiot (czyli określenie, co jest sprzedawane) oraz cena (powinna być ona wyrażona w złotych polskich - wynika to z obowiązującej w prawie polskim zasady walutowości). Jeśli przedmiotem umowy przedwstępnej jest nieruchomość, jej wskazanie może nastąpić przez podanie numeru księgi wieczystej

W zabytku nie zaszalejesz

prawem, nie możemy samowolnie zabierać się za żaden remont. Informacja o tym, jaki status ma budynek, powinna się znajdować w jego księdze wieczystej. Nawet tapety za pozwoleniem Co obejmuje ochrona prawna zabytku wpisanego do rejestru? - Pozwolenie konserwatora jest konieczne w

Rozgraniczenie nieruchomości

) własność .......... (tu należy wpisać dane osobowe sąsiada lub sąsiadów), - podpis wnioskodawcy. Do wniosku należy dołączyć: - dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (odpis z księgi wieczystej, akt notarialny kupna), - wypis z katastru nieruchomości i kopię mapy katastralnej, - kopię

ŁADNY DOM, NUMER 12/2010

ksiąg wieczystych Remont z sąsiadem Śnieg urwał płotek Porwana membrana dachowa Blacha na folii Rude zacieki Mokro przy kabienie Otwór w stropie Kleina Szkło w kuchni Wytarta podłoga Jaki brodzik Grzejnikw holu Super sprawne ogrzewanie Pompa solo DOM DLA CIEBIE Katalog projektów

Prąd bez stacji na działce

na darmowe użytkowanie gruntu nie ma, a zakład nie ma możliwości pociągnięcia słupów lub rury gdzie indziej, o ustaleniu służebności zadecyduje sąd (w postępowaniu sądowym również można domagać się ustanowienia odpłatnej służebności). Ustalenie służebności będzie ujawnione w księdze wieczystej

Kupno domu z długiem

jest w dobrym stanie, spełnia nasze oczekiwania, ale ma wpis w dziale IV księgi wieczystej, że jest obciążony kredytem hipotecznym. Jego zakup jest wprawdzie możliwy, ale na pewno wymaga dużo większej ostrożności i zabezpieczeń prawnych. Najpierw księga wieczysta Na początek warto dokładnie zapoznać

Mieszkanie zostaje w rodzinie - poradnik. Wypadki losowe

, samochody, jacht itd.) i przedstawić dowody prawa własności. Jeśli jednym z elementów majątku jest nieruchomość, do wniosku trzeba dołączyć odpis z księgi wieczystej. 3. Podziału majątku oraz przyznania mieszkania może zażądać nawet osoba, z winy której doszło do rozpadu małżeństwa i rozwodu. Według

Moje, czyli nasze

wszystkie koszty związane z działaniem zarządcy. Zarządcą może zostać zarówno osoba trzecia, jak i jeden lub kilku współwłaścicieli. Ustanowienie zarządu jest zgłaszane przez zarządcę do właściwego wydziału ksiąg wieczystych. Opłata za zgłoszenie wynosi 30 zł. Gdy wszyscy współwłaściciele dojdą jednak do

Jeden dom, dwóch właścicieli - w świetle litery prawa

zostają od zarządu usunięci. Co więcej - muszą oni postępować tak, żeby nie przeszkadzać w działaniach zarządcy. Ponadto, pokrywają oni koszty działania zarządcy; osoba ta musi również zgłosić o ujawnienie zarządu w księdze wieczystej nieruchomości. Gdy współwłaściciele dojdą do porozumienia, sąd uchyla

Umowa przedwstępna sprzedaży mieszkania

....................................... , dla którego Sąd Rejonowy w.............................................. prowadzi księgę wieczystą nr...................................................., (lokal). 2. Sprzedający oświadcza, że określona w § 1 ust. 1 nieruchomość jest w dobrym stanie i że nieruchomość pozbawiona jest wad

Za wąska droga dojazdowa do działki

wpisów w księgach wieczystych obydwu nieruchomości; w umowie tej strony określają przebieg drogi koniecznej i wysokość wynagrodzenia płatnego jednorazowo lub okresowo; - na drodze postępowania sądowego - w sytuacji, gdy nie ma zgody pomiędzy sąsiadami, właściciel działki bez dostępu do drogi składa

Czy mogę wyciąć drzewo na swojej posesji?

, trzeba dodatkowo złożyć wniosek do wojewódzkiego konserwatora zabytków. Do wniosku, który jest zwolniony z opłaty skarbowej, trzeba dołączyć dokument stwierdzający tytuł prawny do władania nieruchomością (akt notarialny, odpis księgi wieczystej) oraz szkic terenu z drzewami i krzewami przeznaczonymi do

Odbierz VAT

lub wypisu z księgi wieczystej), faktury dokumentujące poniesione wydatki, pozwolenie na budowę (jeśli odliczenia dotyczą budowy wymagającej pozwolenia), pozwolenie na użytkowanie domu lub zawiadomienie o zakończeniu inwestycji - jeśli chodzi o budowę zakończoną, albo dokument potwierdzający

Ile kosztuje adwokat

rodzaju sprawy. W rozporządzeniach wskazane są opłaty w konkretnych sprawach w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa własności, ksiąg wieczystych, prawa spadkowego, prawa pracy, prawa karnego i spraw o wykroczenia. Jest to dość obszerny katalog, z którego jako przykład możemy podać następujące

Darowizna pieniężna

osobowy marki Ford, o numerze rejestracyjnym .., nieruchomość zabudowana o numerze księgi wieczystej..... położona w Warszawie. Dodatkowo należy pamiętać, że przy darowiźnie nieruchomości (domu, działki, mieszkania) obowiązkowo umowę należy sporządzić w formie aktu notarialnego, tylko wówczas będzie ona

Kredyt ubezpieczony od zła wszelkiego

do czasu, aż sąd wpisze hipotekę do księgi wieczystej - zwykle trwa to 3-4 miesiące od zakończenia budowy domu czy odbioru mieszkania. Później, kiedy hipoteka jest już wpisana, ubezpieczenie pomostowe nie jest potrzebne, ponieważ bank ma prawo zlicytować nieruchomość (przy pomocy komornika), w razie

Jak odebrać wywłaszczone

wieczystego) innej osobie i zostało to wpisane do księgi wieczystej nieruchomości. Jak wygląda wniosek o zwrot We wniosku o zwrot wywłaszczonej działki należy podać: - dane osobowe oraz adres zamieszkania wnioskodawcy (byłego właściciela albo jego spadkobiercy), - miejscowość i datę sporządzenia wniosku

Kupować samemu, czy z pośrednikiem?

właściciel musi w pierwszej kolejności spłacić z uzyskanych pieniędzy bank. Prawo własności może być obciążone jeszcze innymi prawami np. służebnością czy dożywociem. Wszystkie prawa do nieruchomości powinny być ujawnione w księdze wieczystej, która jest jej swoistym "dowodem osobistym"

Droga do domu - wyrośliśmy z mieszkania

i sporządzenie księgi wieczystej: 15 000 zł Zadatek na instalację kanalizacyjną: 1000 zł Razem: 471 000 zł Ile jeszcze wydamy: Ogrodzenie: ok. 8000 zł Założenie ogrodu i wykonanie brukowego podjazdu pod garaż: ok. 20 000-30 000 zł Kanalizacja: 20 000 zł Razem: około 58 000 zł Rady właścicieli Dom

Jak wybrać dobrego dewelopera?

deweloper będzie budował, należy poprosić go o aktualny odpis z księgi wieczystej (lub przejrzeć ją osobiście w wydziale ksiąg wieczystych sądu rejonowego) i sprawdzić: - położenie i powierzchnię działki (czy są zgodne z tym, co twierdzi deweloper), - kto jest właścicielem działki (powinien być nim tylko

Sprzedaż domu z dożywociem

sprzedawana, obowiązki wynikające z tego prawa przechodzą na kolejnego właściciela. Nie zawiera on w tym celu nowej umowy - obowiązki te przechodzą na niego automatycznie wraz z zawarciem umowy kupna-sprzedaży nieruchomości. Uwaga! Prawo dożywocia można ujawnić w księdze wieczystej nieruchomości. Nie jest to

Pomocy, szukam dekarza!

wtedy, jeśli pozytywnie zweryfikuje jego umiejętności. Dlatego wybierając dekarzy, warto zapytać, czy ich firma jest ubezpieczona i co takie ubezpieczenie obejmuje. Innym potwierdzeniem przygotowania dekarskiego jest posiadanie dyplomu mistrzowskiego, co inwestor może sprawdzić w księdze wieczystej Izby

Dom kupiony w worku

osoby trzeciej, a obciążenia te nie zostały wpisane do księgi wieczystej nieruchomości (np. przez kupioną działkę przebiega służebność drogi koniecznej na rzecz sąsiadów lub w jednym z pomieszczeń nabytego przez nas domu mieszka osoba starsza, mająca prawo dożywocia w tym domu); wówczas mamy prawo do

Kupisz - zapłacisz

jeszcze doliczyć 22% podatek VAT, zatem łącznie zostawimy w kancelarii 1781,2 zł. Mniej więcej tyle samo zapłacimy za założenie księgi wieczystej dla tej działki oraz wpis do niej prawa własności (patrz: tabela). Uwaga! Dobrze, jeśli będziemy mieć w kieszeni (dodatkowo) około 250 zł. Tyle bowiem będą nas

Nieruchomość w spadku - jak zarządzać majątkiem dziecka

w tym postępowaniu), - dokładne określenie przedmiotu wniosku poprzez wskazanie, o jaką czynność chodzi (np. najem, sprzedaż nieruchomości), i oznaczenie księgi wieczystej nieruchomości, - uzasadnienie wniosku - wskazanie przyczyn, dla których rodzice chcą dokonać danej czynności. Mogą być to powody

Kawałek działki pod drogę

odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego w odniesieniu do dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Ponadto decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej stanowi podstawę do dokonania wpisów w księdze wieczystej i w katastrze nieruchomości. Odszkodowanie Jednocześnie dla wojewody lub starosty

Jak uzyskać pozwolenie na budowę

przynajmniej jeden z dokumentów poświadczających własność nieruchomości czyli aktualny wypis z księgi wieczystej, a jeśli go nie ma to akt notarialny zakupu nieruchomości lub jej darowizny, albo orzeczenie sądu stwierdzające nabycie spadku albo kończące postępowanie działowe). Osobą uprawnioną do dysponowania

Budowa domu: te przepisy trzeba znać

dysponowania nieruchomością na cele budowlane (czyli akt notarialny albo wypis z księgi wieczystej).

Dom po rozwodzie - podział majątku

zawarciem małżeństwa, a działka została odziedziczona po rodzicach), - załączniki (takie jak umowy, testamenty, odpisy z ksiąg wieczystych). Wraz z wnioskiem o podział majątku należy sądowi przedstawić dokument, który potwierdza ustanie wspólności majątkowej (np. prawomocny wyrok rozwodowy).Skład i wartość

Jak kupić dom lub działkę z pośrednikiem

stron z tego tytułu; ustalenie, czy na pośredniku ciąży obowiązek skompletowania dokumentów potrzebnych do sprzedaży, takich jak: aktualny wypis z księgi wieczystej, wypis z ewidencji gruntów, plany techniczne domu, potwierdzenia dokonywanych przeglądów i zaświadczenie z urzędu gminy o opłacaniu

Drogi kredyt niskooprocentowany

kilkusetzłotowej prowizji. Spłacając kredyt, możesz płacić dodatkowo za: - ubezpieczenie pomostowe, niezależnie od tego, czy kupujesz mieszkanie na rynku pierwotnym, czy używane. Potrzebujesz bowiem kilku miesięcy na dokonanie zmian w prowadzonej przez sąd księdze wieczystej nieruchomości, czyli wpisanie siebie

ZOBACZ TEŻ WIDEO