naprawy p阫ni赕 禼ian

Tekst: Wies砤w Rudolf Zdj阠ia: Micha Mutor Rysunki: Wawrzyniec i阠icki

iana szczytowa - naprawa p阫ni阠ia

iana szczytowa - naprawa p阫ni阠ia

Z powodu b酬d體 wykonawczych 禼iana szczytowa tego domu p阫砤 dwa lata po wykonaniu.

Drobne naprawy w domu

Planujesz przeprowadzi drobne naprawy lub ma硑 remont w swoim domu? Pomy秎 o kleju pierwszej potrzeby, pianie monta縪wej, b硑skawicznym akrylu do usuwania p阫ni赕 na 禼ianach, czy sylikonie sanitarnym. Podpowiadamy jakich preparat體 u縴 do najcz阺tszych, typowych prac naprawczych w domu.

P阫ni阠ie na elewacji

P阫ni阠ie 禼iany czy cho鎎y nawet niewielkie jej zarysowanie to zawsze pow骴 do niepokoju. Jednak dopiero dok砤dna obserwacja tego, co dalej dzieje si z rys, pozwala stwierdzi, czy mamy pow骴 do obaw, czy po prostu do zwyczajnego niezadowolenia.

ZOBACZ TE WIDEO

Pop阫any tynk wewn阾rzny

Pop阫any tynk wewn阾rzny

si ich na styk ze stropem. Pomi阣zy ich g髍n kraw阣zi a stropem pozostawia si mniej wi阠ej 2-centymetrow szczelin, kt髍 wype硁ia si p蠹niej piank poliuretanow. Spos骲 naprawy P阫ni阠ie 禼iany czy cho鎎y jej niewielkie zarysowanie jest zawsze przyczyn niepokoju mieszka馽體. Dlatego zanim

Ocieplona 禼iana: jak naprawi uszkodzenia tynku i ocieplenia

Ocieplona 禼iana: jak naprawi uszkodzenia tynku i ocieplenia

zabezpieczaj眂 przed ich ponownym rozwojem. Przed napraw trzeba te znale兼 i usun辨 przyczyn zawilgoce. Algi, glony lub grzyby pojawiaj si na zawilgoconych i pozostaj眂ych w cieniu 禼ianach. Najbardziej odporne s na nie tynki mineralne (ze wzgl阣u na zawarto舵 wapna i wysokie pH), najszybciej

Drobne naprawy: uszkodzone naro縩iki 禼ian

Drobne naprawy: uszkodzone naro縩iki 禼ian

okiennych. Profile PVC s przede wszystkim stosowane do obr骲ki naro縴 硊kowych fragment體 禼ian tynkowanych. Naprawa p阫ni赕 i ubytk體 w naro縩ikach Naro縩iki, tak samo jak uszkodzenia na p砤szczyznach 禼ian, naprawia si za pomoc gipsowych mas szpachlowych. Oczyszczenie. Z uszkodzonego miejsca nale縴

Drobne naprawy: usuwamy rysy na 禼ianie

Drobne naprawy: usuwamy rysy na 禼ianie

. Naprawianie ich w ten spos骲 spowoduje, 縠 wkr髏ce w tym miejscu zn體 powstan nowe rysy. G酬bokie p阫ni阠ia tynku trzeba przed napraw pog酬bi (gdy pop阫a砤 tak縠 禼iana konieczne jest wkucie si a do muru) i poszerzy. Dzi阫i temu zwi阫sza si powierzchni, do kt髍ej b阣zie przylega wype硁ienie. W

Docieplenie 禼ian i remont elewacji

Docieplenie 禼ian i remont elewacji

i spos骲 osadzenia. P阫ni阠ia i rysy w 禼ianach Przede wszystkim nale縴 oceni wytrzyma硂舵 mur體. Ogl眃aj眂 elewacj od zewn眛rz oraz 禼iany zewn阾rzne od wewn眛rz, mo縠my natrafi na wi阫sze rysy i p阫ni阠ia 禼ian. Mog one 秝iadczy o s砤bej wytrzyma硂禼i 禼ian, a nawet ca砮j

B酬dy w trakcie budowy: na co zwr骳i uwag, aby ich unikn辨

B酬dy w trakcie budowy: na co zwr骳i uwag, aby ich unikn辨

. B潮d : niew砤禼iwe wykonanie fundament體 Konsekwencje : niewystarczaj眂a no秐o舵 fundament體, a wskutek tego p阫anie konstrukcji nadziemnej domu Koszt naprawy : bardzo wysoki, ale trudny do oszacowania, poniewa zale縴 od skali uszkodze Zanim zacznie si murowa 禼iany fundamentowe, na wierzchu

Drobne naprawy: jak za砤ta dziur w 禼ianie, suficie

Drobne naprawy: jak za砤ta dziur w 禼ianie, suficie

, natomiast miejsca przeznaczone do wype硁ienia zapraw - koniecznie zagruntowa. Ch硂nne tynki przed napraw mo縩a zwil縴 wod. Uszkodzone miejsce trzeba uzupe硁i zapraw i wyr體na. Na 禼ianach wyko馽zonych tynkami gipsowymi, na ca砮j powierzchni warto wykona g砤d szpachlow. G酬bokie uszkodzenia tynku

Zabudowa poddasza: p阫aj眂e i zniszczone p硑ty gipsowo-kartonowe

Zabudowa poddasza: p阫aj眂e i zniszczone p硑ty gipsowo-kartonowe

. Rigips Suchy tynk, czyli 禼iany wyko馽zone p硑tami gipsowo-kartonowymi Fot. Altax Drobne naprawy w domu - jak zrobi je samodzielnie?

Naprawa dachu z dach體ek ceramicznych

Naprawa dachu z dach體ek ceramicznych

Silny wiatr i zmiany temperatury s przyczyn powstawania na powierzchni dach體ek rys i p阫ni赕. Uszkodzone pojedyncze dach體ki trzeba wymieni. Problemem mo縠 by jedynie brak zapasowych. Nawet je秎i uda si je dokupi, mog si od starych r罂ni kolorystycznie. W takiej sytuacji dobrze jest

Konserwacja rynien po zimie

Konserwacja rynien po zimie

pozwoli unikn辨 oberwania poluzowanych mocowa przez silny wiatr. Przecieki cz阺to spowodowane s obluzowaniem obejm mocuj眂ych rury do 禼iany, co prowadzi do rozsuni阠ia si pionowych po潮cze. fot. Ondoline Samoprzylepna ta秏a bitumiczna s硊縴 do naprawy i uszczelniania rynien; monta ta秏y mo縩a

Drobne naprawy: naprawa p阫nie w betonie

Drobne naprawy: naprawa p阫nie w betonie

one dobr przyczepno舵 do betonu i umo縧iwiaj szybkie prowadzenie dalszych prac. Uwaga! Przed zakupem nale縴 upewni si, czy preparat nadaje si do stosowania na zewn眛rz i czy mo縩a go nak砤da na powierzchnie pionowe (jest to istotne, poniewa zaprawa do napraw pod丑g mo縠 sp硑wa ze 禼ian, zanim

Wynajmujesz mieszkanie? Sprawd, kto p砤ci za malowanie, a kto za fotel

Wynajmujesz mieszkanie? Sprawd, kto p砤ci za malowanie, a kto za fotel

technicznych zapewniaj眂ych korzystanie ze 秝iat砤, ogrzewania lokalu, dop硑wu i odp硑wu wody (gdy awarie najcz甓ciej zdarzaj si bez wp硑wu os骲 trzecich). Z kolei lokator mo縠 zobowi眤a si m.in. do naprawy pod丑g, drzwi i okien (np. w sytuacji, gdy powsta硑 p阫ni阠ia lub rysy poprzez uderzenie

Ten dom zachwyca. Przed przebudow by brzydki. A trudno uwierzy, jak si zmieni

Ten dom zachwyca. Przed przebudow by brzydki. A trudno uwierzy, jak si zmieni

piwnicy oraz przykrywaj眂ym j stropem. Aby taka piwnica by砤 szczelna, konieczne jest zastosowanie odpowiedniego zbrojenia, kt髍e zapobiegnie powstawaniu rys i p阫ni赕 oraz specjalnych ta秏 dylatacyjnych. W domach jednorodzinnych stosuje si j raczej na fragmentach 禼ian zewn阾rznych, dla podkre秎enia

Poradnik malowania 禼ian

Poradnik malowania 禼ian

szpachlow i ponownie zwil縜. Po wyschni阠iu szpachl nale縴 przeszlifowa, a uzyskamy g砤dk, r體n powierzchni. P阫ni阠ia mi阣zy 禼ian i listwami lub framugami mo縩a uzupe硁i uszczelniaczem akrylowym. Krok trzeci - Gruntowanie. Wbrew pozorom nie dotyczy wy潮cznie nowych 禼ian - miejsca wi阫szych napraw

Kupujemy stary dom: jak oceni kondycj budynku?

Kupujemy stary dom: jak oceni kondycj budynku?

: sp阫ania 禼ian i sufit體, stan stolarki okiennej i posadzek (czy s r體ne, czy si nie uginaj). Je縠li na 禼ianach i stropach zauwa縴my p阫ni阠ia, warto je odnotowa lub zaznaczy miejsce ich wyst阷owania na szkicu. Du縜 ilo舵 rys mo縠 秝iadczy o z砮j jako禼i materia丑w, 糽e po硂縪nym tynku lub - co

Tynk zewn阾rzny do remontu

Tynk zewn阾rzny do remontu

p阫ni阠ia Je秎i nie s efektem p阫ania muru, ich naprawa jest do舵 prosta. Niewielkie rysy nale縴 za pomoc szpachelki nieco poszerzy, nast阷nie zagruntowa emulsj zmniejszaj眂 ch硂nno舵 i wype硁i zapraw tynkarsk. Wi阫sze ubytki - po poszerzeniu - najlepiej wype硁i specjaln zapraw renowacyjn (z

Czy oszcz阣za na tynkach wewn阾rznych

Czy oszcz阣za na tynkach wewn阾rznych

miesi眂ach, powierzchnia tynku w najlepszym razie pokrywa si rysami i p阫ni阠iami spowodowanymi zbyt szybkim jego wysychaniem pod wp硑wem strumienia gor眂ego powietrza. Bywa te, 縠 tynk si odspaja, a na jego powierzchni pojawiaj si (pozornie bez przyczyny) uporczywe 矿硉e lub rdzawe plamy. Takie 禼iany

Silikony i uszczelniacze: jak wybra odpowiedni preparat?

Silikony i uszczelniacze: jak wybra odpowiedni preparat?

przeznaczone s do wype硁iania rys i szczelin dylatacyjnych w 禼ianach (beton, ceg砤, p硑ty gipsowo-kartonowe), szpar pomi阣zy 禼ian a r罂nymi elementami wyko馽zenia wn阾rz (na przyk砤d o禼ie縩ica okienna lub drzwiowa, coko硂wa listwa pod硂gowa). Akryl idealnie nadaje si do maskowania szpar i p阫ni赕 w

Wyr體nywanie 禼ian i sufit體

Wyr體nywanie 禼ian i sufit體

p硑t gipsowo-kartonowych i tynku nale縴 u硂縴 siatk z w丑kna szklanego. Dzi阫i niej w tym miejscu nie pojawi si p阫ni阠ia. Ju na nast阷ny dzie po wyschni阠iu styk體, powierzchni 禼ian mo縩a malowa, tapetowa i uk砤da na niej p硑tki ceramiczne. Zapisz si na NEWSLETTER. Co tydzie najnowsze

Pokrycie dachowe: dziewi赕 najcz甓ciej pope硁ianych b酬d體

Pokrycie dachowe: dziewi赕 najcz甓ciej pope硁ianych b酬d體

s ich specjalno禼i. Zwykle efekt jest taki, 縠 dach zostaje niew砤禼iwie wykonany. To ma powa縩e konsekwencje, poniewa naprawa obejmuje nie zawsze jedno miejsce, lecz czasem ca砮 pokrycie dachowe (przeci阾nie 200 m2, a cz阺to nawet wi阠ej). Niestety, znane s takie przypadki, kiedy ekipa dekarska

Elewacje - rysy i p阫ni阠ia na tynku

i tak "砤ta" b阣zie widoczna. Niestety, naprawy tynk體 dekoracyjnych s bardzo trudne i rzadko udaje si je przeprowadzi w spos骲 zupe硁ie niewidoczny. P阫ni阠ia i zarysowania Drobne p阫ni阠ia (rysy w硂skowate) s efektem zbytniego rozcie馽zenia tynku wod przed jego na硂縠niem na 禼ian

Tynki zewn阾rzne - remont elewacji

禼iany - naprawy miejscowe zbytnio by si odr罂nia硑. Wi阫sze p阫ni阠ia ca砮j wierzchniej warstwy ocieplenia (nie tylko tynku, ale te le勘cej pod nim warstwy zbroj眂ej) r體nie s efektem b酬d體 pope硁ionych podczas wykonywania systemu ociepleniowego. Naprawa jest jednak bardziej skomplikowana - trzeba

Co remontowa latem?

przyspieszy korozj - t硊maczy Drapich-Ko砤kowski. Zgodnie z zaleceniami specjalist體 powinni秏y wymienia instalacje, kt髍e maj wi阠ej ni 15 lat. Stara skorodowana rura mo縠 砤two p阫n辨 i zala mieszkanie. Koszt demonta縰 instalacji z odkuciem od 禼iany wynosi 秗ednio 40 z za metr bie勘cy, ale ceny

Likwidujemy nier體no禼i 禼ian

Wykonanie drobnych napraw nie wymaga wielu materia丑w budowlanych. Potrzebna b阣zie odpowiednia zaprawa gipsowa do wyr體nania ewentualnych nier體no禼i, emulsja do gruntowania pod硂縜 (na przyk砤d Atlas Uni-Grunt) oraz g砤d gipsowa. W zale縩o禼i od nier體no禼i pod硂縜 u縴 nale縴 r罂nych produkt體

P硑tki 禼ienne

wytrzyma砮 mechanicznie. Ta ostatnia cecha jest zreszt ograniczeniem dla ich wymiar體, gdy zbyt du縠 kafelki mog p阫a. Glazura nie jest jednak ani jedynym, ani te najlepszym rodzajem p硑tek, kt髍ymi mo縩a wyka馽za 禼iany. Da si na nich uk砤da praktycznie wszystkie rodzaje ok砤dzin. Poza p硑tkami

Poradnik malowania 禼ian - malowanie

szpachlow i ponownie zwil縜. Po wyschni阠iu szpachl nale縴 przeszlifowa, a uzyskamy g砤dk, r體n powierzchni. P阫ni阠ia mi阣zy 禼ian i listwami lub framugami mo縩a uzupe硁i uszczelniaczem akrylowym. Krok trzeci - gruntowanie. Wbrew pozorom nie dotyczy wy潮cznie nowych 禼ian - miejsca wi阫szych napraw

Buduj dom, czy bra faktur na beton?

betonu to najcz甓ciej spotykane i najszybciej wychodz眂e na jaw usterki. Poci眊aj one za sob konsekwencje w postaci ponadnormatywnych ugi赕 stropu, uszkodze schod體, balkonu czy tworzeniem si g酬bokich rys i p阫ni赕 禼ian lub taras體. To z kolei poci眊a za sob bardzo kosztowne i uci笨liwe naprawy

Tynki wewn阾rzne uk砤dane na mokro

Przed dekoracyjnym wyko馽zeniem 禼ian wewn阾rznych, ich powierzchnie nale縴 wyr體na, a lepszego sposobu ni u硂縠nie na nich tynku nie ma. Tynk odpowiednio dobrany i u硂縪ny przez do秝iadczon ekip sprawi, 縠 禼iany nie b阣 krzywe i nier體ne. B阣zie on 秝ietnym pod硂縠m pod farby, tapety, p硑tki

Remont elewacji - stary dom jak nowy

niewielkie rysy nazywane skurczowymi. Jest to skutek zbyt szybkiego wysychania 秝ie縠go tynku, z硑ch proporcji jego sk砤dnik體 lub jako禼i wyprawy. Rysy i p阫ni阠ia mog by te wynikiem wad lub uszkodze konstrukcyjnych muru albo nier體nomiernego osiadania domu. Zanim rozpocznie si napraw pokrytej nimi

Tynki - renowacja starego tynku

przygotowania 禼ian przed tynkowaniem lub zastosowania zbyt mocnego tynku. Tynk mo縠 by zarysowany powierzchniowo lub p阫ni阾y w ca砮j grubo禼i. Kiedy rysy powstaj wskutek napr昕e i skurcz體 wy潮cznie w warstwie tynkarskiej (czyli nie s efektem p阫ania muru), ich naprawa jest do舵 prosta. Takie wynikaj眂e z

P阫ni阾y brodzik

- zwykle jest to bezp砤tne zamontowanie nowego brodzika przez ekip serwisow wraz z ponownym zamontowaniem kabiny prysznicowej. Producent nie zwraca jednak koszt體 zwi眤anych z ewentualnymi uszkodzeniami 禼ian i posadzki, spowodowanymi napraw brodzika. Je秎i jednak serwisant oceni, 縠 brodzik by

Prawie nowy z licznymi wadami

mineralnej (grubo禼i 15 cm) i na niej u硂縪no now foli paroizolacyjn. Zamiast wodoodpornych p硑t gipsowo-kartonowych u硂縪no dwie warstwy specjalnych p硑t budowlanych (zabezpieczonych fabrycznie przed zawilgoceniem). P硑ty te oklejono now glazur. Naprawa 禼ian i sufit體 Dok砤dny przegl眃 禼ian i sufit體

Odnawianie elewacji - stary tynk jak nowy

elewacji zaatakowane, ale suche, 禼iany mo縩a malowa - najlepiej farb ze zwi阫szon zawarto禼i biocyd體. Gdy elewacja nie jest bardzo zniszczona, ale pod硂縠 mocne, a p阫ni阠ia niewielkie, napraw b阣zie ma硂 i miejsca te nie b阣 si wyr罂nia硑 na elewacji. Wystarczy wtedy zagruntowanie pod硂縜 i

Remont dachu stromego: konstrukcja, ocieplenie, pokrycie i okna dachowe

planowanych napraw w starym domu. Na przyk砤d za wymian obr骲ek blacharskich wzd硊 gzymsu mo縩a si zabra dopiero po dociepleniu 禼ian zewn阾rznych - w przeciwnym razie konieczne b阣zie ich przed硊縜nie b眃 wykonanie od nowa. Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania mo縠 zak砤da monta kolektor體

Zaprawy - wyr體nywanie 禼ian i pod丑g

drobnych napraw punktowych. Zazwyczaj r體na si nimi 禼iany, cho mo縩a te ich u縴wa do wykonywania warstwy spadkowej na powierzchniach poziomych. Na jakie pod硂縜? Zaprawy wyr體nawcze przydadz si zar體no podczas budowy, jak i remontu. Mo縩a nimi r體na 禼iany 秝ie縪 wymurowane, cho przede wszystkim

Szybka naprawa tarasu

do coraz wi阫szych uszkodze. Na skutki nie trzeba b阣zie d硊go czeka: p阫aj眂e, a nawet odpadaj眂e p硑tki, zacieki, wykwity na suficie i 禼ianach pomieszczenia znajduj眂ego si pod tarasem mog pojawi si ju w pierwszym roku od zako馽zenia prac. Warto wtedy od razu znale兼 przyczyn i nie

Panele pod硂gowe: jak u硂縴 panele na starej pod硂dze

, zw砤szcza gdy jest on kruchy. Wymaga to naprawy - wype硁ienia ubytk體 i p阫ni赕, a potem wzmocnienia. Mo縩a do tego u縴 samopoziomuj眂ej wylewki o grubo禼i 2-25 mm. Pod硂縠 nale縴 przedtem oczy禼i z lu糿ych cz甓ci i dok砤dnie odkurzy - bez tego podk砤d nie b阣zie si dobrze trzyma. Przyczepno舵 wylewki

Tynki elewacyjne - naprawa

r體nie napraw tych element體 budynku, kt髍ych uszkodzenia mog by przyczyn zawilgocenia jego 禼ian zewn阾rznych. Naprawy wymagaj przede wszystkim 糽e wykonane obr骲ki blacharskie, nieszczelne rynny i rury spustowe, parapety bez kapinos體, z砮 uszczelnienie styku balkonu ze 禼ian, s砤by i nieodporny

Kupujemy u縴wany dom

. Jej koszt b阣zie na pewno znacznie mniejszy ni koszt ewentualnych napraw izolacji przeciwwilgociowych. Dom drugi Chocia jest stary i najwyra糿iej nieodnawiany od wielu lat, wygl眃a nie糽e. Wyobra縜my sobie, jak b阣zie wygl眃a po remoncie. Tu nie ma niebezpiecze駍twa, 縠 秝ie縪 odnowione 禼iany

Jakie b酬dy robimy przy ocieplaniu 禼ian domu

zaoszcz阣zi 30 z na metrze 禼iany. A do wykonawcy, kt髍y dostaje zlecenie "pan mi to zrobi najtaniej", trudno mie pretensj, 縠 tak w砤秐ie robi. Kolejna sprawa: domy nie s odpowiednio przygotowywane do ocieplania. iany nie s wyr體nane, oczyszczone, zagruntowane. Wykonawcy m體i: "teraz

Przestawiamy 禼iany dzia硂we

konstrukcji no秐ej domu. Nie mo縩a ich stawia jednocze秐ie ze 禼ianami konstrukcyjnymi, poniewa mog powodowa nieprzewidziane w projekcie rysy, p阫ni阠ia albo uszkodzenia. A oto, jak odr罂ni 禼ian no秐 od dzia硂wej: - na planie - wskaz體k jest grubo舵 zarysu 禼iany, kt髍y mo縩a odczyta na podstawie

Czy oszcz阣za na stropie

wi阫szej ni 4,5 m wymaga wykonania 縠ber rozdzielczych. Bez nich b阣zie klawiszowa - to objawi si rysami i p阫ni阠iami tynku wzd硊 kraw阣zi belek. Oznacza to w przysz硂禼i dodatkowe koszty na ci眊砮 naprawy lub zamaskowanie takich defekt體 sufitem podwieszanym. Przy uk砤daniu mieszanki betonowej nale縴

NUMER 6/2010

LINIA Naprawa p阫ni赕 w betonie Ile drabinki w 砤zience? twiejsze koszenie trawnika PRAWO i PIENIZE Nieruchomo禼i Kawa砮k dzia砶i pod drog - Gdy pa駍two chce na naszej posesji zbudowa drog, mamy prawo do odwo砤nia i odszkodowania. Ale niewiele wi阠ej. DOM DLA CIEBIE Katalog projekt體

Remont 禼ian zniszczonych przez wod

przeprowadzi niezb阣ne naprawy rys i p阫ni赕. iany pokryte dobrze przylegaj眂ymi pow硂kami farb emulsyjnych lub olejnych mo縩a ponownie malowa farbami emulsyjnymi. W takiej sytuacji pow硂ki olejne nale縴 zmatowi papierem 禼iernym oraz przemy roztworem amoniaku, w celu zwi阫szenia przyczepno禼i. Natomiast

Gotowe tynki wewn阾rzne na 禼iany

przez 禼iany wykonane z materia丑w porowatych, na przyk砤d z betonu kom髍kowego. Cho tynki cementowo-wapienne trudno uszkodzi, to je秎i ju si to stanie, miejsce naprawy b阣zie widoczne. Tynki cementowo-wapienne uk砤da si zwykle w trzech warstwach (obrzutka, narzut i g砤d) o 潮cznej grubo禼i 1,5 cm

Gotowe dekoracje na 禼iany

wype硁iaj dok砤dnie wszystkie nier體no禼i muru, "uszczelniaj" go, doskonale trzymaj si pod硂縜, a na ich powierzchni rzadko pojawiaj si p阫ni阠ia. Po u硂縠niu tynki tego typu s paroprzepuszczalne - ich warstwa nie zak丑ca przep硑wu pary wodnej przez 禼iany wykonane z

Problemy z forum: 糽e wylany jastrych na ogrzewaniu

. Poczekaj 28 dni i wtedy w潮cz ogrzewanie, po 24 h wy潮cz. Powt髍z to jeszcze raz, potem mo縠sz spokojnie k砤舵 co chcesz. cromwell: Zgodz si z tob pod warunkiem, 縠 wylewana by砤 p蟪sucha konsystencja z mixokreta. W przypadku wylewki tradycyjnej, p阫ni阠ia betonu utworz ostre kraw阣zie tn眂e rury. Co

Ile kosztuje budowa domu

- najbardziej op砤calne jest wykonanie 砤w fundamentowych i wymurowanie na nich 禼ian z bloczk體 betonowych. Koszt ich wykonania dla domu o rzucie 10 × 10 m wyniesie 15-16 tys. z (z ociepleniem i izolacj poziom). Wi阠ej trzeba b阣zie zap砤ci za wykonanie p硑ty fundamentowej (25-35 tys. z

P硑tki ceramiczne na taras, schody i ganek - naprawa, uk砤danie, renowacja

, jest p阫anie lub odpadanie p硑tek od pod硂縜. Lepiej nie zwleka z napraw. Schody i ganek to miejsca, kt髍e musz by bezpieczne. A przecie na ruchomych p硑tkach bardzo 砤two si po秎izgn辨! Powody odpadania p硑tek Zmiany temperatury (latem +60°C, zim -30°C) powoduj, 縠 ceramiczne

Numer 6/2009

budowlano-remontowego 砤zienki. Dzi阫i nim wszystko, co zb阣ne, "l眃uje" w 禼ianie, a 砤zienka staje si 砤dniejsza, cichsza i 砤twiejsza do sprz眛ania. Wej禼ie do domu Ruchome p硑tki na schodach i ganku - Nie op砤ca si zwleka z napraw p阫ni阾ych lub odpadaj眂ych p硑tek na ganku i schodach

Gara dobudowany do domu

szkieletow. Je秎i gara ma by nieogrzewany, jego 禼iany nie musz by tak ciep砮, jak 禼iany zewn阾rzne domu - wystarcz wtedy jednowarstwowe. Je縠li gara ma s硊縴 r體nie jako miejsce majsterkowania lub napraw samochodu, warto go ociepli nawet wtedy, gdy nie b阣zie do niego doprowadzone ogrzewanie. W

Dach體ka do remontu

przeznaczonej do tego farby. Producenci dach體ek ceramicznych przestrzegaj jednak przed pochopnym stosowaniem takich preparat體 - nieodpowiednie mog przynie舵 wi阠ej szkody ni po縴tku. Proste naprawy Silny wiatr i zmiany temperatury s przyczyn powstawania na powierzchni dach體ek rys i p阫ni赕. Uszkodzone

Podwy縮zanie standardu istniej眂ych okien

). Druga rzecz, kt髍 powinni秏y sprawdzi, to spos骲 zamontowania o禼ie縩ic okiennych. Istotna jest odpowiednia liczba i no秐o舵 dybli stalowych mocowanych do 禼iany, gdy nie pomog antyw砤maniowe akcesoria, je秎i okno zosta硂 zamocowane tylko na pian monta縪w (wystarczy bowiem wyci辨 pian, a w體czas

Automatyczny dom nie tylko na pilota

, je秎i na automatyk w domu zdecydujemy si na etapie jego projektowania lub budowy. Nie tylko unikniemy niepotrzebnego kucia 禼ian (przy monta縰 instalacji magistralnych), ale b阣ziemy mieli wi阫szy wyb髍 system體. Nic jednak straconego, je秎i chcemy mie j w domu ju zamieszka硑m. Najlepszym

iany dzia硂we i sufity

mo縩a zdemontowa, a naprawa uszkodzonej instalacji jest znacznie prostsza ni wtedy, kiedy przewody biegn w stropie lub w murowanych 禼ianach. Materia. Sufity takie wykonuje si z materia丑w montowanych do specjalnych konstrukcji mocowanych (podwieszanych) do stropu. Najpopularniejsze s p硑ty

Kominki - 10 rad do秝iadczonego kominkarza

nie ma gabaryt體 niedu縠go mebla, lecz zajmuje po kilkadziesi眛 centymetr體 z obu stron wk砤du. Podobnie zreszt rzecz ma si z odleg硂禼i od 禼iany. Warto tak縠 zwr骳i uwag na rozmieszczenie drzwi do s眘iednich pomieszcze, oraz okien, a tak縠 zastanowi si, jak w przysz硂禼i wyposa縴my pok骿

P硑tki ceramiczne na starym pod硂縰 - Bez kucia, skrobania i kurzu

(cz阺to z dodatkiem barwnik體) i kruszywa, mo縩a potraktowa jak podk砤d betonowy. Opr骳z naprawy p阫ni赕 i zmatowienia nie wymaga specjalnego przygotowania przed uk砤daniem nowego wyko馽zenia. P硑tki ceramiczne. Wystarczy usun辨 uszkodzone p硑tki i dla wyr體nania pod硂縜 wype硁i miejsce po nich zapraw

Nowa farba na dachu

) i l骴. Spo秗骴 wszystkich rodzaj體 pokry dachowych szczeg髄nie wra縧iwe na dzia砤nie tych czynnik體 s blachy. Pod wp硑wem temperatury wyd硊縜j si i kurcz. Wskutek tego, na powierzchni powstaj drobne p阫ni阠ia, kt髍e z biegiem czasu mog korodowa. Szlachetne, ale i drogie materia硑 na dach

Kolejno舵 prac wyko馽zeniowo-remontowych

opinii konstruktora budowlanego. Warto te poprosi go, by obejrza p阫ni阠ia 禼ian i strop體, ustali przyczyny ewentualnych zaciek體 i wykwit體 solnych. Obiektywna i rzetelna ocena stanu domu czy mieszkania pozwoli unikn辨 b酬d體 powoduj眂ych dalsze zniszczenia, podnosz眂ych koszt remontu i

iana dwuwarstwowa na mokro lub sucho

, zawilgoce, zielonych nalot體 lub p阫ni赕, by w por zaj辨 si napraw. Co kilka lat elewacj trzeba zbada dok砤dniej, przede wszystkim pod k眛em wytrzyma硂禼i mechanicznej oraz zachowania w砤禼iwo禼i hydrofobowych i w razie potrzeby tynk pomalowa odpowiedni farb lub substancj hydrofobow. - Lekka sucha

Spos骲 na pi阫ny parkiet

okre秎aj us硂jenie, barw i jako舵 drewna: - klasa I - deszczu砶i bez p阫ni赕 i s阫體, o jednolitej barwie i r體nomiernym us硂jeniu; - klasa II - poszczeg髄ne elementy mog si nieco r罂ni barw, s硂je mog mie mniej regularn lini; - klasa III - klepki znacznie r罂ni si barw oraz us硂jeniem; mog w

Izolacje balkonu

Rosn眂e ceny energii powoduj, 縠 koszty ogrzewania dom體 z roku na rok rosn. Aby je ograniczy, inwestujemy w dobre ocieplenie fundament體, 禼ian zewn阾rznych i dachu. Nikogo ju nie trzeba do tego namawia. Wiemy, 縠 znaczenie ma te monta szczelnych okien  i drzwi o dobrych parametrach

Dom kupiony w worku

u縴tkowej nieruchomo禼i - na przyk砤d je秎i zakupiony grunt okaza si rolny a nie budowlany, kwota owej obni縦i to r罂nica mi阣zy cenami tych rodzaj體 grunt體; 勘da usuni阠ia wad; naprawa powinna nast眕i w wyznaczonym przez kupuj眂ego terminie, przy czym termin ten trzeba ustali z uwzgl阣nieniem

Taras nad pomieszczeniem nieogrzewanym

: u硂縠nie p硑tek ze zbyt ma硑mi fugami lub - jeszcze gorzej - na styk, pozostawienie pod ok砤dzin pustych przestrzeni, niewyprowadzenie izolacji przeciwwilgociowej na 禼ian domu oraz mocowanie barierek w tradycyjny spos骲, powoduj眂y nieszczelno舵 izolacji przeciwwilgociowej. Du縠 zmiany temperatury i

Miejsce na samoch骴

紃骴硂 energii. iany gara縰 Mo縩a je wymurowa, ale mog mie te konstrukcj szkieletow. Je秎i gara ma by nieogrzewany, jego 禼iany nie musz by tak ciep砮 jak 禼iany zewn阾rzne domu; je縠li ma s硊縴 r體nie jako miejsce do majsterkowania lub napraw samochodu, warto go ociepli nawet wtedy, gdy

Dom: letnie naprawy

Powr髏 do g砤dkich 禼ian Zmor 禼ian i sufit體 s zarysowania i p阫ni阠ia. Aby si ich pozby, przede wszystkim nale縴 dok砤dnie oczy禼i okolice takiego uszkodzenia, usuwaj眂 resztki farby i wierzchniej warstwy tynku. Do tego celu pos硊縴 szpachelka. Jej ostry koniec przyda si te do poszerzenia

Drobne naprawy: gniazdko elektryczne do wymiany

. Jednak najcz阺tszym powodem wymiany gniazdka s uszkodzenia mechaniczne, czyli wyrwanie go z puszki lub p阫ni阠ia i ubytki obudowy. W takiej sytuacji bezpiecznie mo縠my zrobi to sami. Jakie gniazdko elektryczne kupi W r罂nych krajach rozpowszechni硑 si rozmaite konstrukcje wtyczek, a co za tym idzie

Naprawa ok砤dzin z p硑tek ceramicznych

P硑tki, nawet te bardzo odporne, ulegaj uszkodzeniom - ci昕ki przedmiot upuszczony na pod硂g lub silnie uderzenie w 禼ian powoduj czasem nieodwracalne szkody. Bywa te, 縠 szkliwo p硑tek p阫a z niezawinionej przez nas przyczyny, na przyk砤d gdy glazurnik u縴je nieodpowiedniego kleju lub fugi