oświadczenia

Redakcja Pressland

Odbiór robót budowlanych, - co warto wiedzieć?

Odbiór robót budowlanych, - co warto wiedzieć?

Jeśli chcą Państwo legalnie zamieszkać w swoim domu, muszą Państwo dokonać odbioru. Zakończenie budowy wymaga posiadania kilku dokumentów i ich złożenia w odpowiednich instytucjach. Jakie dokumenty i gdzie należy złożyć?

Niebezpieczne substancje w niektórych meblach IKEA. Sieć wycofuje je ze sprzedaży

IKEA wstrzymuje sprzedaż niektórych mebli tapicerowanych m.in. kilka modeli z rodzin Holmsund, Vallentuna i Evertsberg. W wyniku błędu niemieckiej fabryki znalazły się w nich niebezpieczne substancje.

Granice działki

Zabudowane działki powinny mieć ustalone granice, można poprosić o wyrysy z ewidencji gruntów. Jeśli jednak trzeba dokonać ich ponownego wytyczenia, wówczas...

Zobacz wideo

Jak bezpiecznie wynająć mieszkanie?

Jak bezpiecznie wynająć mieszkanie?

). Opodatkowaniu podlega tylko przychód z najmu. Aby rozliczać się ryczałtowo, trzeba złożyć w urzędzie skarbowym pisemne oświadczenie. Osoby rozpoczynające najem w trakcie roku podatkowego zobowiązane są złożyć je do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia najmu, ale nie później niż w dniu

Odrzucić czy przyjąć spadek

Odrzucić czy przyjąć spadek

testamentowy, jak i ustawowy, może spadek przyjąć lub odrzucić. Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku może być złożone jedynie w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkodawca dowiedział się, że jest uprawniony do dziedziczenia (od momentu uzyskania wiadomości o śmierci spadkodawcy

Dom w spadku

Dom w spadku

tylko pod warunkiem, że wszyscy spadkobiercy złożą oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. A takie oświadczenie złożone u notariusza zwiększa koszty - taksa notarialna za każde oświadczenie wynosi 50 zł. Jeśli zaś od dnia śmierci spadkodawcy upłynęło 6 miesięcy, złożenie takich oświadczeń nie

Podłączenie prądu

Podłączenie prądu

działki na odludziu przestanie być tak atrakcyjna, gdy doliczymy do niej koszt przyłącza. Warto zatem jeszcze przed zakupem nieruchomości udać się do najbliższego zakładu energetycznego po oświadczenie o możliwości przyłączenia odbiorcy do sieci elektroenergetycznej oraz dostaw energii elektrycznej, a

Kolor roku 2017 Pantone został wybrany

Kolor roku 2017 Pantone został wybrany

W 2016 roku na kolor roku wybrano aż dwie barwy: "Serenity" (błękit) oraz "Rose Quartz" (kwarcowy róż). W nadchodzącym roku czeka nas duża zmiana. Kolorem roku 2017 okrzyknął zielony - greenery. Laurie Pressman, wiceprezes Pantone, w oficjalnym oświadczeniu uzasadniła wybór

Ogrodzenie zgodnie z prawem

Ogrodzenie zgodnie z prawem

zawrzeć w nim informacje związane z ogrodzeniem tj. rodzaj ogrodzenia, sposób wykonywania robót, zakres prac a także termin ich rozpoczęcia. Konieczne będzie również dołączenie oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. W zależności od urzędu, konieczne może okazać się również

Najem okazjonalny domu lub mieszkania

Najem okazjonalny domu lub mieszkania

mógł faktycznie korzystać z domu; - oświadczenia najemcy, że dom będzie wykorzystywał zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zwróci go w stanie niepogorszonym; - okresy i przyczyny wypowiedzenia umowy; - wysokość ewentualnej kaucji; - wymienienie obowiązkowych załączników: gwarancji notarialnej i

Bez pozwolenia nie zaczniesz prac budowlanych

Bez pozwolenia nie zaczniesz prac budowlanych

sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem - o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem. Do zawiadomienia należy dołączyć oświadczenie kierownika budowy, stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku

Nadbudowa domu - cz. 1: warunki

Nadbudowa domu - cz. 1: warunki

projektowych skala 1:500 (wykonuje geodeta), oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością, wypisu z rejestru gruntów, kopii mapy ewidencyjnej, oświadczenia o dostępie do dróg publicznych, protokołu z inwentaryzacji stanu istniejącego (wykonuje architekt) i opinia o stanie technicznym obiektu (wykonuje

Pozwolenie na płot

Pozwolenie na płot

terminem rozpoczęcia robót budowlanych. W zgłoszeniu trzeba określić rodzaj i zakres wykonywania robót i termin ich rozpoczęcia. Należy też dołączyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, a także rysunki. Do budowy ogrodzenia można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od

Media w domu: gaz ziemny

Media w domu: gaz ziemny

inwestor zobowiązany jest w tym czasie: przygotować miejsce pod szafkę (zgodnie z wydanymi warunkami i projektem), wybudować instalację odbiorczą i uzyskać pozytywny wynik jej odbioru technicznego, a także otrzymać opinię kominiarską powykonawczą. Gdy inwestor złoży oświadczenie o gotowości instalacji

Zakończenie budowy. Kiedy można zamieszkać we własnym domu?

Zakończenie budowy. Kiedy można zamieszkać we własnym domu?

; - oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz innymi przepisami, a także o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, w tym - w razie korzystania - drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości budynku lub

Sześć ważnych podpowiedzi dla tych, którzy chcą wymienić okna lub drzwi

Sześć ważnych podpowiedzi dla tych, którzy chcą wymienić okna lub drzwi

się też postępowanie UOKiK-u w sprawie Centrum Okien i Drzwi w Oleśnicy oraz w sprawie stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów przeciwko Mago w Łodzi. Pierwsza z tych firm, Centrum Okien i Drzwi, nie wręczała klientom formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy ani nie

Ogrody zimowe zgodnie z prawem budowlanym

Ogrody zimowe zgodnie z prawem budowlanym

Budowa ogrodów zimowych wymaga jednak zgłoszenia. Inwestor składa je we właściwym miejscowo starostwie, określając rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Należy również dołączyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz

Spadkobierca pod ochroną

Spadkobierca pod ochroną

dopłacać ze swojej kieszeni. odrzucić spadek (przy czym spadkobierca, który spadek odrzucił, zostaje wyłączony od dziedziczenia, tak jakby nie dożył otwarcia spadku). Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku składa się przed sądem lub przed notariuszem. Można je złożyć ustnie lub na piśmie z

Pozwolenie na garaż

Pozwolenie na garaż

By je uzyskać, należy złożyć we właściwym miejscowo starostwie wniosek o pozwolenie na budowę wraz z oświadczeniem o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Jeżeli decydujemy się na budowę garażu łącznie z domem (niezależnie, czy to garaż wolno stojący czy też wbudowany

Formalne zakończenie budowy

Formalne zakończenie budowy

inspektor nadzoru budowlanego: iloczyn stawki 5000 zł i współczynników wielkości i kategorii budynku. Co będzie potrzebne Do zawiadomienia o zakończeniu budowy trzeba dołączyć: 1) oryginał dziennika budowy, 2) oświadczenia kierownika budowy: - że dom jest zbudowany zgodnie z projektem budowlanym i

Jak rozliczyć się z podatku, gdy nie dostaliśmy PIT-u

ma prawo złożyć w urzędzie skarbowym oświadczenie o osiągniętym dochodzie, jeżeli nie uzyskał formularza PIT. Składając oświadczenie, wskazuje dochód za konkretny rok. Pracownicy urzędu skarbowego podadzą szczegółowe informacje, jak to zrobić - dodaje Maria Kacprzak-Rawa. Ale jeśli w ogóle nie

Umowa przedwstępna: jak ją dobrze napisać?

Umowa przedwstępna: jak ją dobrze napisać?

niewywiązania się sprzedawcy z zapisów umowy przedwstępnej, można żądać w sądzie przeniesienia na nabywcę prawa własności nieruchomości bez zgody sprzedawcy. Umożliwia to art. 64 kodeksu cywilnego, który mówi, że orzeczenie sądu "stwierdzające obowiązek danej osoby do złożenia oznaczonego oświadczenia woli

Podatek od wynajmu - ile z najmu dla fiskusa

Podatek od wynajmu - ile z najmu dla fiskusa

możliwości rozliczania się z urzędem skarbowym. Może zapłacić podatek według skali podatkowej lub skorzystać z ryczałtu. Wybór sposobu opodatkowania następuje poprzez złożenie oświadczenia naczelnikowi właściwemu ze względu na miejsce położenia nieruchomości urzędu skarbowego. Termin złożenia oświadczenia

Działka budowlana z doświadczenia architekta - uwaga na brak infrastruktury!

wykonanego zjazdu na drogę powiatową. Zarząd dróg powiatowych oświadczył, że z jakichś powodów nie wyda pozwolenia na taki zjazd. Inwestycja zatrzymała się, a biuro projektowe, które rok pracowało nad tym osiedlem, stanęło na krawędzi bankructwa. Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o

Pozwolenie na budowę 2015: dokumenty, terminy, odwołania

. miejscowy architekt, gdy korzystamy z projektu gotowego), - wydaną wcześniej decyzję o warunkach zabudowy - jeśli dla danego terenu nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; - oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością, z podaniem jego formy (czy jest to własność

Ocieplanie domu: sprawdź, co przeczytasz na etykiecie

udzielana. To ważne, bo często dajemy się skusić tylko na długość okresu gwarancji, nie sprawdzając, jakie wady obejmuje. To jednak nie wszystko. Sprzedawca nie musi ograniczać się jedynie do wydania dokumentu gwarancyjnego. Może on złożyć oświadczenie gwarancyjne, określające obowiązki i uprawnienia

Przeniesienie pozwolenia na budowę domu

pozwolenie na budowę. Do wniosku należy dołączyć: - oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (składne pod rygorem odpowiedzialności karnej); - zgodę sprzedawcy (poprzedniego inwestora, na rzecz którego decyzja została wydana), zawartą w pisemnym oświadczeniu na

Nowe prawo budowlane: dobre zmiany dla inwestorów

wymagane w trybie pozwolenia na budowę dla tego budynku, czyli oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, a także gdy nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. To nowa procedura obok zgłoszenia zwykłego

Księga wieczysta - wniosek, opłaty

kupujący będzie domagał się ustanowienia księgi wieczystej, powinien oświadczyć to w trakcie sporządzania umowy kupna-sprzedaży przed notariuszem. Wówczas to notariusz składa wniosek o założenie księgi wieczystej we właściwym sądzie rejonowym na podstawie oświadczeń złożonych przez strony umowy. Wniosek o

Wiata a nowe prawo budowlane: pozwolenie na budowę czy budowa na zgłoszenie?

); - aktualną  decyzję o lokalnych warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (czyli w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego); - oświadczenie o posiadanym prawie do

Sprzedaż mieszkania z długiem na hipotece

nabywcy, i wysokość kwoty, która ma zostać przelana, a także oświadczenie, że po otrzymaniu środków bank zgodzi się na wykreślenie hipoteki. Po uzgodnieniu przez sprzedającego i kupującego ceny w akcie notarialnym kupujący zobowiązuje się do przekazania sprzedawcy kwoty zmniejszonej o wartość

Wiata garażowa i pozwolenie na budowę

pozwolenia na budowę, dołączyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz szkic planowanej wiaty. Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia

Ile kosztuje ocieplenie ścian domu?

gruncie). Przede wszystkim - przygotujmy szczegółową umowę, w której wymienione zostaną etapy prac i zastosowane materiały. Poprośmy też wykonawcę o podpisanie oświadczenia. (zobacz wzór oświadczenia) Jeśli odmówi, będzie to wskazówka, że jego intencje nie są dobre; jeśli podpisze - mamy gwarancję, że

Absurdalny wyrok sądu. Pszczoły pójdą do gazu. Pan Mieczysław straci 23 ule. Greenpeace rusza na pomoc

uli" Walka o pszczoły trwa Greenpeace nie pozostając obojętny na los pszczół, dziś wydał w tej sprawie specjalne oświadczenie : "Po przeanalizowaniu dostępnych informacji, stoimy na stanowisku, że dobro wszystkich pszczół pozostających przedmiotem sporu powinno zostać potraktowane

Kierownik budowy - jego rola i obowiązki

działał nieumyślnie, wtedy podlega jedynie grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Kierownik budowy powinien: złożyć oświadczenie o przyjęciu obowiązków kierownika budowy wraz z załączoną kserokopią zaświadczenia o przynależności do Izby Samorządu Zawodowego i decyzji o

Akademia designu: niezwykłe tapety australijskiej projektantki

nauczyła się stepować, oświadczyła ojcu, że wyjeżdża na podbój świata. Ta wiadomość omal nie przyprawiła statecznego farmera o zawał serca, ale Florence dopięła swego. Energiczna 16-latka wygrała konkurs piosenkarski, a kilka lat później z muzycznym sekstetem Globe Trotters wyjechała w 

Kierownik budowy: jakie są jego obowiązki?

, która przypilnuje nam kierownika budowy. Zwiększa to wprawdzie koszty inwestycji, ale w skrajnym przypadku może ją nawet uratować przed katastrofą - dosłownie i w przenośni. Czym zajmuje się kierownik budowy? Kierownik budowy na początku inwestycji: - składa oświadczenie o przyjęciu obowiązków

Spór o ogrodzenie

geodezyjnej. Jeżeli jest brak danych, o których mowa wcześniej, lub są one niewystarczające albo sprzeczne, ustala się przebieg granicy na podstawie zgodnego oświadczenia stron (sąsiadów) lub jednej strony, gdy druga w toku postępowania oświadczenia nie składa i nie kwestionuje przebiegu granicy. Granice

Mieszkanie zostaje w rodzinie - poradnik. Zostań właścicielem zajmowanego mieszkania

w ciągu trzech miesięcy musi złożyć oświadczenie o chęci wykupu. 2. Do wniosku o wykup trzeba dołączyć umowę najmu zawartą na czas nieokreślony lub decyzję administracyjną o przydziale lokalu. Ale uwaga! Może to być także umowa najmu na czas określony związana ze stosunkiem pracy, którą pracownik

Przydomowa oczyszczalnia ścieków: jaki VAT za usługę?

zgłoszenie. Należy określić w nim rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do tego dołączamy oświadczenie, że jesteśmy właścicielami nieruchomości oraz, w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane

Kanalizacja - rodzaje

zaznaczoną na planie działki lokalizacją potrzebnych urządzeń i oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Do kanalizacji bytowej nie wolno wpuszczać wód opadowych ani gruntowych. Kanalizacja deszczowa Inaczej burzowa, to sieć kanalizacji zbierająca wody opadowe. Taką kanalizację

Valerio Mazzei: nigdy nie mów nigdy

i pogodzić, a wtedy on wyjął taki mały rysunek i powiedział "Proszę". Spojrzałem i wiedziałem, że to jest to! Pracowaliśmy przez całą noc, a rano projekt był skończony. Życie nauczyło mnie też, aby nigdy nie mówić nigdy. Jakiś czas temu oświadczyłem, że już nie będziemy robić krzeseł. Jest

Zmiany w prawie budowlanym

sporo nowości, to wiele postanowień z 2015 roku nie uległo zmianie (ewentualnie ma charakter raczej kosmetyczny). I tak: 1. Nadal nie mamy obowiązku dołączania do projektu budowlanego oświadczeń o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła, gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia budynku do

Przebudowa to nie remont

wniosku można otrzymać w starostwie) i dołączy do niego oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością. Oświadczenie takie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej. Do wniosku należy dołączyć cztery egzemplarze projektu budowlanego przebudowy wraz - jeśli będzie to konieczne - z

Wymiana pokrycia dachowego

zgłosić w starostwie. Takie zgłoszenie należy złożyć co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych. Należy w nim sprecyzować rodzaj, zakres i sposób przeprowadzania robót oraz określić termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia musi być również dołączone oświadczenie o prawie do dysponowania

Nielegalny remont, budowa, przebudowa

remoncie prace budowlane można rozpocząć po upływie miesiąca od doręczenia zgłoszenia miejscowemu staroście. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Należy również, podobnie jak przy pozwoleniu na budowę, dołączyć oświadczenie o prawie

Gdy jesteś współwłaścicielem nieruchomości

należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Należy również, podobnie jak w przypadku pozwolenia na budowę, dołączyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (np. akt notarialny lub wypis z księgi wieczystej) oraz - w

Wniosek o dotację do budowy domu energooszczędnego - krok po kroku

przyznaniu kredytu z dotacją i podpisuje z wnioskodawcą umowę kredytową. Zawarcie umowy kredytowej jest jednoczesnym oświadczeniem banku, że planowane przedsięwzięcie jest zgodne z programem. O dotację bank występuje do NFOŚiGW, a ten z kolei przelewa ją na konto banku w terminie do 30 dni roboczych od dnia

Korzyści z umowy przedwstępnej

wyznaczyła inny termin - w takiej sytuacji strony wiąże termin wyznaczony przez stronę, która wcześniej złożyła stosowne oświadczenie; w ciągu roku od dnia zawarcia umowy przedwstępnej nie został wyznaczony termin do zawarcia umowy przyrzeczonej - żadna ze stron nie może wówczas żądać jej zawarcia. Umowa

Granice działki

mapy. Jeśli nie ma żadnych dokumentów i nie pozostały żadne widoczne znaki graniczne lub też przedstawione geodecie dokumenty są sprzeczne albo niedokładne, wówczas ustala on przebieg granicy na podstawie zgodnego oświadczenia obu stron. Jeśli strony nie są zgodne co do przebiegu granicy, wówczas

Mieszkanie zostaje w rodzinie - poradnik. Dziedziczenie po najemcy

(również rozwiedzionymi), rodzicami i dziećmi (w tym przysposobionymi), dziadkami i wnukami, rodzeństwem rodzonym i przyrodnim, powinowatymi (macochą lub ojczymem i pasierbami). Osoby zainteresowane muszą odwiedzić oddział PKO BP z dokumentami, które potwierdzają pokrewieństwo, i wypełnić oświadczenie w

Koniec budowy - co zgłosić w urzędzie

(na przykład umowy z dostawcami mediów lub protokoły sprawdzeń). Inne pomoże uzyskać lub wypełnić kierownik budowy. Przede wszystkim musi on zakończyć odpowiednim wpisem dziennik budowy oraz złożyć stosowne oświadczenie o zgodności wykonania domu z projektem budowlanym oraz przepisami prawa, o

Trwają prace nad kodeksem budowlanym. Będziemy budować łatwiej i szybciej

  projektu zagospodarowania działki lub terenu i projektu architektoniczno-budowlanego, a także oświadczeń gestorów mediów i zarządców dróg publicznych oraz dokumentów geodezyjnych. Zreformowany projekt budowlany miałby obejmować wyłącznie projekt urbanistyczno-architektoniczny (odpowiednik

Zmiana sposobu użytkowania budynku zgodnie z prawem

wyłącznie temu, kto złożył: - wniosek w tej sprawie w okresie ważności decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, czyli w razie braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; - oświadczenie

Uciążliwa altana śmietnikowa

budowa będzie miała miejsce. Do zgłoszenia, podobnie jak w przypadku pozwolenia na budowę, powinno zostać dołączone oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz - w zależności od potrzeb - szkice lub rysunki i inne uzgodnienia oraz opinie wskazane w odrębnych przepisach

Problemy z kierownikiem budowy

mnie podchodzi pod prokuratora. Sam zresztą bywał na budowie dwa razy w tygodniu po godzinie. A najważniejsze jest to, że budowa nie została wykonana zgodnie z planem. Do dnia dzisiejszego nie mogę się doprosić o wypełnienie do końca dziennika budowy i napisanie oświadczenia o jej zakończeniu. W tej

Przebudowa: dom w norweskich klimatach

tylko przekonać do tego miejsca pozostałych członków rodziny. Udało się, ale nie było łatwo, zwłaszcza że pan Terje Emil - mąż pani Moniki, z pochodzenia Norweg - początkowo wręcz zabronił jej kupna tego domu, a nastoletnia córka oświadczyła, że "taki dom to obciach", i że ona nigdy nie

Elewacja z klinkieru. Cegły czy płytki klinkierowe?

jest grubsza i przysuwamy dom do granicy działki. Zarówno w jednej, jak i drugiej sytuacji przy odbiorze domu konieczny jest wpis do dziennika budowy i na oświadczeniu kierownika budowy stwierdzający, że jest to zmiana nieistotna. Uwaga! Jeśli zamieniamy cegły na płytki, upewnijmy się, że zostanie

Jak uzyskać pozwolenie na budowę

Jak uzyskać pozwolenie na budowę? Pozwolenia na budowę wydaje starosta. Wniosek o pozwolenie na budowę należy więc złożyć w wydziale architektury odpowiedniego urzędu (Starostwa powiatowego lub urzędu miasta na prawach powiatu). Do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć: oświadczenie o

Zamieszkać zgodnie z prawem

sprzeciwu w drodze decyzji. Obowiązek dokonania zawiadomienia spoczywa na inwestorze; inspektor nadzoru nie wystosuje żadnego wezwania. Zgłoszenie do zamieszkania Aby móc dokonać zgłoszenia, trzeba przygotować komplet następujących dokumentów: - oryginał dziennika budowy; - oświadczenie kierownika budowy o

Organizacja placu budowy domu

. Kolejny krok to znalezienie osoby z uprawnieniami, której powierzymy obowiązki kierownika budowy (podpisane przez nią oświadczenie wraz ze?zgłoszeniem rozpoczęcia prac składamy w powiatowym inspektoracie nadzoru budowlanego). Niekiedy w pozwoleniu może być nałożony obowiązek ustanowienia również

Oczko wodne - czy można odprowadzić do niego deszczówkę?

określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Należy również, podobnie jak przy pozwoleniu na budowę, dołączyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz - w zależności od potrzeb - szkice lub rysunki oraz inne pozwolenia

Krótka instrukcja, jak postawić dom

drugie rozwiązanie jest droższe, ale umożliwia większą swobodę w rozmieszczaniu pomieszczeń w budynku. Krok czwarty: pozwolenie na budowę Wydaje je starosta. Do wniosku musisz dołączyć: - oświadczenie (pod rygorem odpowiedzialności karnej), że jesteś właścicielem działki; - projekt budowlany w czterech

Krótka instrukcja, jak postawić dom

budynku. Krok czwarty: pozwolenie na budowę Wydaje je starosta. Do wniosku musisz dołączyć: oświadczenie (pod rygorem odpowiedzialności karnej), że jesteś właścicielem działki; projekt budowlany w czterech egzemplarzach wraz z opiniami i uzgodnieniami; decyzję o warunkach zabudowy, jeśli gmina nie

Gotowe domy: jak bezpiecznie kupić dom od dewelopera

nabywcy oświadczenia o uznaniu wad lub ich odrzuceniu, z jednoczesnym podaniem przyczyny. Jeśli wady potwierdzi, musi usunąć je w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu. Nabywca ma prawo odstąpić od umowy deweloperskiej, jeżeli: - nie zawiera ona elementów wspomnianych wyżej; - informacje

Budowa domu za blisko sąsiada

, stwierdzające obowiązek strony do złożenia oświadczenia woli w przedmiocie wykupienia gruntu, zastępuje to oświadczenie. Jeśli zaś sąd uwzględni powództwo w całości zgodnie z żądaniem powoda, to orzeczenie sądu ma skutek równoznaczny z zawarciem umowy. Wynagrodzenie za wykupienie gruntu będzie ustalone na

REGULAMIN KONKURSU pt. "Moje cztery kąty"

Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 3. Uczestnik może odstąpić od udziału w Konkursie w terminie 14 dni od daty przystąpienia do Konkursu. Odstąpienie następuje w drodze oświadczenia złożonego Organizatorowi na piśmie (pod adres siedziby Organizatora) lub za pośrednictwem poczty

Wymiana grzejnika w łazience

wymiany. Mieszkańcy domów jednorodzinnych powinni zgłosić wymianę do urzędu (Wydziału Architektoniczno-Budowlanego w starostwie powiatowym lub w Urzędzie Miasta na prawach powiatu). Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o prawie do nieruchomości i w zależności od potrzeb - szkice lub rysunki. Do

Czy warto brać kredyt hipoteczny? Mitologia kredytowa

(zazwyczaj około 12 miesięcy, ale czasem wystarczy 6, a nawet 3). Bank weźmie też pod uwagę dochody z dłuższego okresu niż w przypadku umowy o pracę. Kredytobiorcy zatrudnieni w oparciu o tą formę przedstawiają czasem oświadczenie o realnych kosztach realizowanych przez siebie umów. Dzięki temu podnoszą

Decyzja o warunkach zabudowy

sposób, aby można było nawiązać do istniejącej zabudowy; - działka ma dostęp do drogi publicznej; - na działce jest prąd elektryczny lub możliwe jest jego doprowadzenie (musi to potwierdzić zakład energetyczny); - oświadczenie dostawców innych mediów, z których zamierzamy korzystać, że istniejące sieci

Darowizna. Kto daje i zabiera

) obdarowany ma zwrócić przedmiot darowizny, czytelny podpis darczyńcy. Oświadczenie takie należy wysłać listem poleconym, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Duplikat oświadczenia i pocztowe potwierdzenie nadania należy przechowywać na wypadek konieczności dochodzenia zwrotu darowizny przed sądem. Podstawa

Umowa o roboty budowlane

procesowe. Musi ono zawierać następujące elementy: - oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników; - oznaczenie rodzaju pisma; - treść wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności; - podpis strony

Domy w programie MdM: budowa systemem gospodarczym

złotych; warto podkreślić, że limit nie podwaja się - dotyczy łącznie obojga małżonków.) - wskazanie numeru rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot podatku - podpis oraz oświadczenie o tym, że nie jest się właścicielem innych budynków lub lokali. Do wniosku dołączyć należy kopie pozwolenia na

Konkurs "Najpiękniejsze ogrody naszych czytelników"

laureatów opublikujemy w numerze grudniowym 2008 r. Przeczytaj Regulamin konkursu Przystępując do konkursu, uczestnik deklaruje, że wyraża zgodę na wszystkie postanowienia regulaminu oraz że ponosi odpowiedzialność za wszystkie oświadczenia w nim zawarte. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody: trzy

Jak odpowiedzieć na pozew

) uznaliśmy racje sąsiada i zgodziliśmy się z zakresem wyrządzonej szkody oraz wysokością należnego mu odszkodowania. Uznać powództwo można albo na piśmie - odpowiadając na pozew, albo później, w trakcie rozprawy - składając oświadczenie do protokołu. Uwaga! Składając pisemne oświadczenie o uznaniu

Kupujemy stary dom: rady prawnika

alternatywnego miejsca zamieszkania. Jednostronne oświadczenie kupującego, że odstępuje od umowy powoduje, że strony winny sobie nawzajem zwrócić otrzymane świadczenia - kupujący nieruchomość, a sprzedający pieniądze. Podstawa prawna: Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93

Wymiana eternitu na blachodachówkę

odpadach) uzyskały 1594 podmioty." Listą firm powinny też dysponować gminy. Umowę z wykonawcą (koniecznie na piśmie) warto zawrzeć dopiero po szczegółowym zapoznaniu się z zakresem oferowanych robót i upewnieniu się, że na koniec zostaną wystawione dla nas odpowiednie dokumenty (oświadczenie wykonawcy

Zwrot części podatku VAT za materiały budowlane

zamieszkania osoby fizycznej; - wskazanie właściwego urzędu skarbowego, do którego kierowany jest wniosek; - rodzaj poniesionych wydatków; - rok rozpoczęcia inwestycji; - wykaz faktur oraz wartość poniesionych wydatków na cele remontowe; - kwotę zwrotu; - oświadczenie o zakresie przeprowadzonego remontu

Spór z sąsiadem o ogrodzenie

w miejscowym starostwie 30 dni przed rozpoczęciem prac. Do zgłoszenia należy dołączyć: - szkic ogrodzenia, - mapę z jego przebiegiem, - oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej. Jeżeli urząd nie będzie miał żadnych uwag i przez miesiąc nie

Budowa domu na działce rekreacyjnej - czy to możliwe?

; - termin rozpoczęcia robót; - dołączyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane; - w razie potrzeby dołączyć szkic (na żądanie urzędu). Do budowy można przystąpić, jeśli w ciągu 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia miejscowy starosta nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji, ale

Czy można wystąpić o nowe warunki zabudowy działki?

wpływ na środowisko. Do wniosku należy również dołączyć oświadczenie właściwych dostawców mediów, że istniejące sieci uzbrojenia terenu są wystarczające do realizacji planowanego przez nas obiektu, albo że planowana jest ich rozbudowa. Decyzję wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta, przy czym

Zaczynamy budowę domu

, inwestor przekazuje również pisemne oświadczenia inspektora nadzoru inwestorskiego (przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad pracami budowlanymi) oraz kierownika budowy (przyjęcie obowiązku kierowania budową). Ważnym obowiązkiem inwestora jest wystąpienie o odpłatne wydanie i

Remont zabytkowego domu zgodnie z prawem

decyzji (inaczej niż przy składaniu wniosku o pozwolenie na budowę domu, gdzie wystarczy złożyć oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej, o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane). Oprócz wniosku należy złożyć dokumentację dotyczącą projektu prac budowlanych. Przepisy prawa

Kupno nieruchomości przez cudzoziemca

. Potrzebny będzie także wypis z aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, a w razie jego braku - dokument wystawiony przez właściwy organ, poświadczający brak planu lub decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego albo decyzję o warunkach zabudowy; - oświadczenie zbywcy wyrażające

REGULAMIN KONKURSU MIESIĘCZNIKA MAGNOLIA NR 6/2015 "Konkurs na Dzień Dziecka"

nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego. Uczestnik może zrezygnować (odstąpić) z udziału w konkursie poprzez wysłanie pod adres poczty elektronicznej, o jakim mowa w pkt. 3.6 Regulaminu oświadczenia o  rezygnacji (odstąpieniu, wycofaniu, skasowaniu zgłoszenia) z udziału w

Rozbiórka niedokończonego domu

przepisami procedur, kontaktowali się ojcem obecnego właściciela i uzyskali od niego oświadczenie, iż nie zamierza prowadzić prac remontowych. Wskazówką będzie tu data wydania decyzji o rozbiórce - jeśli została wydana za życia ojca, to uwzględniała aktualny wówczas stan prawny. Obecnie jednak zobowiązany

Podatek od sprzedaży nieruchomości

zakup innego mieszkania czy budowę domu. Podatnik ma na to dwa lata, pod warunkiem że w terminie 14 dni od dnia sprzedaży złoży we właściwym urzędzie skarbowym stosowne oświadczenie. Od stycznia 2007 do końca grudnia 2008 W styczniu 2007 roku weszły nowe przepisy, w których przyjęto, że od sprzedaży

Jak wygląda projekt domu energooszczędnego

NFOŚiGW. Do sprawdzenia przedstawia się projekt budowlany z projektami branżowymi oraz obliczenia wraz z założeniami i opisem każdego z etapów ich sporządzania, na podstawie których projektant uzyskał odpowiednią charakterystykę energetyczną budynku. Niezbędne będzie też dołączenie oświadczenia

Budowa domu: czy konieczny kierownik budowy?

odbiorze budynku przez inwestora i dopilnować, by wszelkie usterki zostały usunięte; - Oddając obiekt do użytku, musi złożyć oświadczenie na piśmie, że został on wykonany zgodnie z projektem, pozwoleniem, warunkami zabudowy, sztuką budowlaną oraz przy użyciu materiałów dopuszczonych do obrotu (czyli takich

Czy dach nad tarasem wymaga pozwolenia na budowę?

starostwie. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Należy również, podobnie jak przy pozwoleniu na budowę, dołączyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz - w zależności od potrzeb - szkice lub

Dwie mapy: ewidencyjna i do celów projektowych

drogi i sposobu jej przebiegu) może nastąpić, jeśli zmienią się warunki i potrzeby obciążonej działki. Zmiany tej można dokonać poprzez zgodne oświadczenie sąsiadów, złożone przed notariuszem, lub też - w razie braku zgody - w postępowaniu sądowym. Właściwym do rozpoznania takiego wniosku jest sąd

Odbierz VAT

, oświadczenie o zakresie przeprowadzonego remontu, jeżeli prace remontowe nie wymagały pozwolenia na budowę (czyli opis wykonanych prac), wskazanie, w jaki sposób ma nastąpić zwrot podatku - za pośrednictwem poczty, na konto bankowe (wtedy we wniosku należy wskazać numer rachunku bankowego, na który ma być

Kupno domu w budowie

: - sprzedający, na którego rzecz została wydana decyzja, wyrazi zgodę na jej przeniesienie (zgoda ta powinna być wyrażona w akcie notarialnym sprzedaży nieruchomości); - nabywca przyjmie wszystkie warunki zawarte w decyzji i złoży oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do

Co z tą odwróconą hipoteką

oświadczenia) i do przedterminowej spłaty kredytu. Uwaga! W umowie musi być podana osoba do kontaktu po śmierci kredytobiorcy. Potem można zmienić te dane bez ponoszenia kosztów, za inne bank pobierze opłaty. Jeżeli umowa odwróconego kredytu hipotecznego została zawarta z więcej niż jednym kredytobiorcą

Jak bezpiecznie kupić stary dom

. Dziennik budowy wraz z oświadczeniem kierownika budowy o zakończeniu budowy. Właściwie dzienników może być kilka, na przykład z przebudowy lub rozbudowy. Gdy go nie ma, należałoby zlecić dokładny audyt techniczny budynku. Projekt budowlany. Brak tego dokumentu może świadczyć o tym, że budynek został

Zimowe awarie wokół domu

). Nie powinno się go bezmyślnie zrzucać na dowolną stronę dachu. Takie działanie zniszczy krzewy, ale będzie też zagrożeniem dla znajdujących się przy domu osób. Lepiej więc powierzyć to firmie świadczącej takie usługi. Taka ekipa powinna przedstawić oświadczenie, że wszyscy jej pracownicy skierowani do

Jak sprzedać dom bez podatku

14 dni (termin ten jest nieprzekraczalny) od dnia zawarcia umowy złożą oświadczenie, że przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości przeznaczą na cele mieszkaniowe. Oświadczenie takie składa się na specjalnym druku, dostępnym w urzędzie skarbowym. Pieniądze ze sprzedaży trzeba wydać na cele

Regulamin konkursu Blog Design 2015

. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone Organizatorowi w dowolnej formie, w terminie 14 dni od daty przesłania zgłoszenia na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Odstąpienie od udziału w konkursie po przyjęciu nagrody jest równoznaczne z zobowiązaniem do zwrotu wydanej nagrody

Wznowienie budowy domu

przestrzennego); - złożył oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Pozwolenie wydawane jest po uprzednim przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz uzyskaniu przez inwestora pozwoleń i uzgodnień

Jak sprawnie pokonać tor przeszkód przy budowie domu?

stronach internetowych urzędu lub w urzędzie); projekt architektoniczno-budowlany w czterech egzemplarzach razem z odpowiednimi opiniami, pozwoleniami, uzgodnieniami, które opracowuje projektant; do projektu muszą być dołączone m.in. oświadczenia o przyłączeniu obiektu do sieci kanalizacyjnych, gazowych

Najnowsze