prawo budowlane

Prawo budowlane

Prawo budowlane

Prawo budowlane - definicja. Prawo budowlana to najważniejsza polska ustawa z zakresu projektowania, jak również budowy, nadzoru, utrzymani a czy rozbiórki obiektów budowlanych. Dodatkowo obejmuje działania organów administracji publicznej w zakresie budownictwa.

Prawo budowlane - inne regulacje. Ustawa o prawie budowlanym obejmuje nie tylko zagadnienia związane z samym budownictwem, ale również takie kwestie, jak ochrona środowiska w czasie działań związanych z wykonywaniem rozbiórek, wznoszenia nowych obiektów, jak również ich utrzymania. Ponadto obejmuje też zagadnienia związanie z oddawaniem obiektów budowlanych do użytkowania czy też prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego. Ważnym zagadnieniem naprawa budowlanego jest również postępowanie w wypadku katastrofy budowlanej.

Prawo budowlane - rozdziały. Ustawa na temat prawa budowlanego składa się w sumie z 11 następujących rozdziałów: Przepisy ogólne; Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie; Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego; Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych; Budowa i oddawanie do użytku obiektów budowlanych; Utrzymanie obiektów budowlanych; Katastrofa budowlana; Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego; Przepisy karne; Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie; Przepisy przejściowe i końcowe.

Tekst Małgorzata Kapelusiak, prawnik

Zmiany w prawie budowlanym

Zmiany w prawie budowlanym

Przepisy prawa budowlanego były na przestrzeni lat wielokrotnie nowelizowane. Również w tym roku ustawodawca wprowadził zmiany mające uprościć, a tym samym przyspieszyć proces inwestycyjno-budowlany.

Kotłownia zgodna z prawem budowlanym

Zgodnie z prawem budowlany kocioł na olej bądź paliwo stałe powinien zostać zamontowany w osobnym pomieszczeniu. Piece gazowe niekoniecznie muszą być umieszczane w osobnych pomieszczeniach - tutaj decyzja zależna jest od konkretnego przypadku. Przepisy określają także, jakie wymiary powinna mieć kotłownia, gdzie powinna być zlokalizowana a także, jaka wentylacja powinna zostać zastosowana.

Nowe prawo budowlane: dobre zmiany dla inwestorów

Zapowiadana mała nowelizacja prawa budowlanego stała się faktem. Na przełomie czerwca i lipca weszły w życie przygotowane przez rząd nowe przepisy ustawy Prawo budowlane. Kto i kiedy może skorzystać z ułatwień?

Stare prawo budowlane

Stare prawo budowlane

Aktem prawnym regulującym proces budowy w latach 80. Była ustawa z dnia 24 października 1974 roku prawo budowlane (dz. U. Nr 38 poz. 229 z 1974 r. ze zmianami). Na jej podstawie wydano rozporządzenie ministra administracji, gospodarki terenowej i ochrony środowiska z dnia 3 lipca 1980 roku w

Ogrody zimowe zgodnie z prawem budowlanym

Ogrody zimowe zgodnie z prawem budowlanym

Budowa ogrodów zimowych wymaga jednak zgłoszenia. Inwestor składa je we właściwym miejscowo starostwie, określając rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Należy również dołączyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz

Wiata a nowe prawo budowlane: pozwolenie na budowę czy budowa na zgłoszenie?

Wiata a nowe prawo budowlane: pozwolenie na budowę czy budowa na zgłoszenie?

tylko zgłoszenie do właściwego miejscowo starostwa. Należy w nim określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Trzeba również, podobnie jak w przypadku pozwolenia na budowę, dołączyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz

Przegląd kominiarski w świetle prawa budowlanego

Przegląd kominiarski w świetle prawa budowlanego

Wizyta kominiarza to nie tylko dobra wróżba, ale i konieczność. To również troska o zdrowie własne i rodziny. Zarządcy i właściciele nieruchomości mają dbać o stan techniczny budynków. Do przeprowadzania kontroli okresowych zobowiązuje artykuł 62. Prawa budowlanego. Kontrola budynków Zgodnie z

Kiedy może zostać wydany nakaz rozbiórki?

Kiedy może zostać wydany nakaz rozbiórki?

. W przypadku części obiektu budowlanego – część wobec której wytoczony jest nakaz powinna być niezależna od budynku głównego. Przeprowadzenie rozbiórki nie może wiązać się z ingerencją w tę część obiektu, która została postawiona zgodnie z prawem. Obowiązek rozbiórki obciąża nie tylko inwestora

Jak wybrać solidną ekipę budowlaną?

faktycznym budowy, gdyż pozwoli to uniknąć niejasności w zakresie błędów wykonanych przez poprzednie ekipy budowlane. Podsumowując – w umowie powinien znaleźć się zapis, że wszystkie prace zostaną wykonane zgodnie z projektem technicznym i przepisami prawa budowlanego a wszelkie zmiany będą anektowane

Budowa bez pozwolenia, czyli zgłoszenie w prawie budowlanym

Budowa bez pozwolenia, czyli zgłoszenie w prawie budowlanym

Treść zgłoszenia W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć także oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz - w zależności od potrzeb - odpowiednie szkice

Obowiązki właściciela domu jednorodzinnego

Obowiązki właściciela domu jednorodzinnego

Podstawowy obowiązek gospodarza: przeglądy Najważniejszym obowiązkiem gospodarza domu jednorodzinnego jest utrzymanie budynku w odpowiednim stanie technicznym. Reguluje to artykuł 62 prawa budowlanego, określający obowiązki właścicieli budynków jednorodzinnych w zakresie przeprowadzania kontroli

Trwają prace nad kodeksem budowlanym. Będziemy budować łatwiej i szybciej

Trwają prace nad kodeksem budowlanym. Będziemy budować łatwiej i szybciej

28 czerwca 2015 roku w życie weszła nowelizacja Ustawy prawo budowlane. Trzy miesiące później swoją legislacyjną drogą skończyła obszerna nowelizacja Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (wejdzie w życie w końcu marca 2016 roku, z wyjątkiem przepisów dotyczących  decyzji o

Odległości od granic działki: lokalizacja domu

Odległości od granic działki: lokalizacja domu

Budowa domu na zgłoszenie jest możliwa wtedy, jeśli obszar oddziaływania nowego budynku nie wykracza poza granice działki objętej inwestycją. Planując i budując później dom trzeba zachować narzucone wymogami prawa standardowe odległości od granic sąsiadów. Zestawienie obowiązujących odległości od

Pozwolenie na garaż

Pozwolenie na garaż

By je uzyskać, należy złożyć we właściwym miejscowo starostwie wniosek o pozwolenie na budowę wraz z oświadczeniem o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Jeżeli decydujemy się na budowę garażu łącznie z domem (niezależnie, czy to garaż wolno stojący czy też wbudowany

Co o domach-bliźniakach mówi prawo?

Co o domach-bliźniakach mówi prawo?

obiektu istniejącego w dużej mierze ograniczają wybujałą wyobraźnię architektoniczną przyszłego sąsiada. Ma on jednak prawo samodzielnie decydować o wyglądzie swojego domu, tak jak każdy budujący - pod warunkiem, że czyni to zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym. Estetyka rozwiązań

Trwają prace nad kodeksem budowlanym. Będziemy budować łatwiej i szybciej

Trwają prace nad kodeksem budowlanym. Będziemy budować łatwiej i szybciej

28 czerwca 2015 roku w życie weszła nowelizacja Ustawy prawo budowlane. Trzy miesiące później swoją legislacyjną drogą skończyła obszerna nowelizacja Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (wejdzie w życie w końcu marca 2016 roku, z wyjątkiem przepisów dotyczących  decyzji o

Czy dach nad tarasem wymaga pozwolenia na budowę?

Czy dach nad tarasem wymaga pozwolenia na budowę?

Chcę zadaszyć taras przy domu. Jest on w ostrej granicy działki i został wybudowany zgodnie z pozwoleniem. Czy żeby zrobić nad nim dach, wystarczy zgłoszenie, czy trzeba mieć na to pozwolenie? Anna S. Pozwolenie czy zgłoszenie Zgodnie z uregulowaniami prawa budowlanego pozwolenia na budowę nie

Umowa z wykonawcami prac budowlano-remontowych

Umowa z wykonawcami prac budowlano-remontowych

w całości (np. nie musi jeździć i kupować płytek - jeśli się tak umówił - więc za tę usługę nie weźmie prowizji). Umowa z wykonawcą: obowiązki wykonawcy Obowiązkiem zatrudnionej przez nas ekipy budowlanej jest wykonanie wszystkich prac zgodnie z umową i normami  prawa budowlanego

Zamieszkać zgodnie z prawem

Zamieszkać zgodnie z prawem

mediów. Konieczne staje się jednak wtedy uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Wówczas postępowanie jest trochę bardziej skomplikowane. Przepisy Prawa budowlanego nakładają bowiem na inwestora obowiązek zawiadomienia o zamiarze przystąpienia do użytkowania domu państwowych służb Inspekcji

Ogrodzenie działki: sąsiedzki spór o płot

Ogrodzenie działki: sąsiedzki spór o płot

dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 1409 z 2013 r.). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 z 2002 r. ze zmianami). Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień

Gdy nie podoba się nam dom sąsiada

Gdy nie podoba się nam dom sąsiada

Zgodnie z treścią art. 28 ustawy prawo budowlane, roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Kto jest stroną w postępowaniu Stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę są inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy

Wyłazy kominiarskie

Wyłazy kominiarskie

Bezpieczne i wygodne wychodzenie na dach na czas prac konserwacyjnych zapewniają wyłazy dachowe o szerokości co najmniej 40 cm. Można je montować we wszystkich typach dachów o nachyleniu od 15-85°. Skrzydła wyłazów mogą otwierać się na bok albo do góry. Wbudowanie wyłazu w połać dachową nie wyma

Inspektor nadzoru czy kierownik budowy

Inspektor nadzoru czy kierownik budowy

pochodzić spośród nich. Odpowiada on bowiem nie tylko za zgodność budowy z projektem i sztuką budowlaną, ale także za porządek i bezpieczeństwo. Dlatego dobrze, jeśli jest to osoba, której służbowo podlegają pracownicy zatrudnieni na budowie. A inspektor nadzoru pomoże ci nie tylko dobrze wybrać wykonawców

Dokąd zmierza polskie budownictwo - konferencja organizacji WWF

dostosowanie polskich przepisów budowlanych do tych oczekiwań. Niestety sytuacja nie wygląda dobrze. Przez Polskę przetoczyła się fala powodzi. Takie zjawiska będą się powtarzały coraz częściej, bo ulewne deszcze, huragany, trąby powietrzne są efektem ocieplenia klimatu. Polski rząd liczy na pomoc Unijną na

Świadectwo energetyczne - czym jest, czy jest potrzebne i kto może je wystawić?

grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz przepisów ustawy z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo Budowlane, wprowadziła przepis, który nakazuje sporządzenie świadectwa energetycznego dla każdego budynku zarówno nowego, jak i istniejącego oddanego do użytku po 1

Słup energetyczny na działce

jego uzyskanie są minimalne. Pod rządami prawa budowlanego Korzystniej kształtuje się sytuacja tych właścicieli, na których terenach powstawały instalacje po 1974 roku - czyli od momentu, kiedy wymagane było pozwolenie na budowę. Jeśli linia energetyczna została wybudowana bez pozwolenia na budowę

Budowa domu: te przepisy trzeba znać

najtańsze jest ogrodzenie z siatki metalowej rozpiętej na metalowych słupkach (ok. 8 zł za metr siatki o wysokości 150 cm). Ogrodzenie tymczasowe może stać do końca budowy. Później musimy zastąpić je stałym. Tablica informacyjna Obowiązek jej posiadania nakłada na nas prawo budowlane. Możemy ją kupić gotową

Ogrodzenie międzysąsiedzkie: czy potrzebne jest pozwolenie na budowę?

administracji architektoniczno – budowlanej. Jest to uregulowane zapisami prawa budowlanego. Ustawa nie precyzuje natomiast jak należy rozumieć wysokość ogrodzenia, czy też jak przeprowadzać jego pomiary. O zachowaniu wysokości ogrodzenia często decyduje z kolei wysokość konstrukcji naziemnej, liczona w

Wykorzystaj płaski dach, jako taras

należy zastanowić się jak taras ma wyglądać. Czy konieczne jest wykonanie nowego wyłazu dachowego czy też budowa schodów wewnętrznych a może lepiej wybudować schody zewnętrzne? Wszystkie wspomniane prace definiuje się w przepisach prawa budowlanego, jako przebudowa. Jeśli już wiemy, co chcemy zrobić

Odbiór robót budowlanych, - co warto wiedzieć?

dziennika budowy, który będzie zamykał dziennik, ale też oświadczenie stwierdzające zgodność wykonania domu z projektem budowlany, warunkami pozwolenia na budowę i przepisami prawa. Kierownik musi również zadbać o uzyskanie porządku na terenie budowy. Zamknięty dziennik budowy i oświadczenie stanowią

Pierwsze prace ziemne na działce

wyznaczenia w terenie. Konieczne jest zatrudnienie geodety z odpowiednimi uprawnieniami. Zgodnie z prawem budowlanym, obowiązek ten spoczywa na kierowniku budowy, jednak najczęściej zajmuje się tym inwestor. W tym momencie warto również pamiętać o umieszczeniu tablicy informacyjnej z ważnymi informacjami tj

Jaką wiatę garażową wybrać?

Wiata garażowa a przepisy prawa budowlanego Zgodnie z przepisami prawa budowlanego, wzniesienie wiaty nie wymaga uzyskiwania pozwolenia na budowę ani zgłaszania zamiaru budowy inwestycji, pod warunkiem, że jej powierzchnia nie przekracza 50m2 a działka jest zabudowana. Przed przystąpieniem do

Kosztorys inwestorski - jak wygląda rzeczywistość?

przygotowujące kosztorysy nie mają wpływu na zmiany cen surowców i materiałów budowlanych w czasie. Warto dodać, że rynek budowlany rozwija się niezwykle dynamicznie i już w ciągu jednego roku można zaobserwować znaczne zmiany cen surowców budowlanych. Niejednokrotnie zdarzało się, że rok do roku materiał

Kosztorys inwestorski - jak wygląda rzeczywistość?

przygotowujące kosztorysy nie mają wpływu na zmiany cen surowców i materiałów budowlanych w czasie. Warto dodać, że rynek budowlany rozwija się niezwykle dynamicznie i już w ciągu jednego roku można zaobserwować znaczne zmiany cen surowców budowlanych. Niejednokrotnie zdarzało się, że rok do roku materiał

Adaptacja poddasza - czy wymaga pozwolenia?

Dlaczego? Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Prawo budowlane definiuje zaś roboty budowlane jako budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu lub rozbiórce obiektu budowlanego. Przez przebudowę należy rozumieć wykonywanie

Co zawiera plan zagospodarowania przestrzennego?

także zasady i warunki podziału terenów na działki budowlane. Każdy plan zawsze składa się z opisu i rysunku, czyli załącznika graficznego dla uchwały. Tekst opisowy i grafika wzajemnie się uzupełniają. W tekście znajdują się szczegóły, jakie nie zostały ujęte na rysunku. Są to między innymi: informacje

Zakończenie budowy. Kiedy można zamieszkać we własnym domu?

Zanim oczami wyobraźni zobaczymy na tarasie pierwsze przyjęcie dla rodziny i znajomych, sprawdźmy, jakich formalności musimy dopełnić, aby można było w ogóle zamieszkać w domu. Zawiadomienie o zakończeniu budowy W prawie budowlanym widnieje zapis, że do użytkowania obiektu budowlanego, na

Oczko wodne - czy można odprowadzić do niego deszczówkę?

zgodnie z artykułem 29. Prawa budowlanego - jeśli nie jest ono zbyt duże - nie wymaga pozwolenia na budowę. Nie jest bowiem ono potrzebne dla budowy przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 30 m2. Budowa takiego oczka wymaga jedynie zgłoszenia miejscowemu staroście. W zgłoszeniu tym należy

Nowy numer Ładnego Domu już w sprzedaży!

tego, jaki współczynnik izolacyjności będą miały ściany domu, zależą późniejsze koszty jego ogrzewania. Ponadto w numerze: Inspiracja miesiąca – królewski dom w podwarszawskim Konstancinie Najważniejsze zmiany w prawie budowlanym Wymiana sylikonu w łazience krok po kroku Kalendarz prac

Najlepsze metody na sprawdzenie szczelności budynku

budowlanych. Ma to tym większe znaczenie, że ciągle zaostrzają się dyrektywy europejskie oraz polskie przepisy prawa budowlanego co do energooszczędności budynków. Po przeprowadzonych testach różnice można zauważyć już po zakończeniu pierwszego sezonu grzewczego. Po paru zaś zwróci się koszt wykonanych

Hałas w mieszkaniu. Co na to przepisy?

filcowych w porze nocnej brzmi jak mocne uderzenie. Interesuje mnie, czy jest możliwe wystosowanie sprawy sądowej o naruszenie prawa budowlanego? Czy sąd może nakazać przywrócenie odpowiedniej izolacji akustycznej stropu zgodnie z normą? Inaczej mówiąc - chcę uniknąć wykonywania izolacji akustycznej od

Książeczka zdrowia domu

opinii będą znacznie niższe niż ekspertyzy - w każdym jednak wypadku będą ustalane indywidualnie. Kto może je wykonać Zarówno opinia, jak i ekspertyza powinny być sporządzone przez osobę wykonującą samodzielną funkcję techniczną w zakresie rzeczoznawstwa budowlanego. Zgodnie z przepisami prawa

Dlaczego warto ocieplić dom?

użytkowania budynku wymaga wiedzy i właściwych rozwiązań w zakresie izolacyjności cieplnej przegród. Od tego zależy jakiej grubości i jakiego styropianu należy użyć. Istotne są tu nie tylko wymagania stawiane przez inwestorów i użytkowników, ale także przez prawo budowlane. Na rysunku nr 3 prezentowano

Nowy numer miesięcznika "Ładny Dom" już w kioskach

korzystnych zmian w prawie dla budujących oraz remontujących domy, i nowych produktów budowlanych. Dobrym przykładem na wykorzystanie do budowy najnowocześniejszych dostępnych materiałów i rozwiązań jest dom w Chorzowie (str. 56), do obejrzenia którego zapraszamy Państwa w tym numerze. Ta realizacja przeczy

Nielegalny remont, budowa, przebudowa

powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. Zmiana pozwolenia na budowę Zgodnie z treścią art. 36a ust. 1 prawa budowlanego, istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę. W

Wstrzymanie prac budowlanych

Czytelników skorzystali z tej możliwości, podnieśli argumenty przemawiające na ich korzyść i uzyskali korzystną dla siebie decyzję. Możliwa jest również sytuacja, iż organ nadzoru, działając w trybie art. 51.1 prawa budowlanego, przed upływem 2 miesięcy od dnia wydania postanowienia o wstrzymaniu: - nakazuje

Uszkodzone i wilgotne bloczki z betonu

Beton komórkowy pozwala na budowanie domów trwałych i ciepłych, jednak sam materiał przed przystąpieniem do prac murarskich wymaga - jak każdy inny materiał budowlany - odpowiedniego traktowania, by nie został uszkodzony podczas magazynowania lub transportu. Złe składowanie Materiały murowe

Ogrodzenie zgodnie z prawem

zawrzeć w nim informacje związane z ogrodzeniem tj. rodzaj ogrodzenia, sposób wykonywania robót, zakres prac a także termin ich rozpoczęcia. Konieczne będzie również dołączenie oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. W zależności od urzędu, konieczne może okazać się również

Hałas w domu: co mówią o nim przepisy

sposób, aby poziom hałasu, na który będą narażeni jego użytkownicy lub ludzie znajdujący się w sąsiedztwie, nie stanowił zagrożenia dla ich zdrowia, a także umożliwiał im pracę, odpoczynek i sen w zadowalających warunkach.   Prawo budowlane 1. PN-B-02151-3:2015 „Akustyka budowlana. Ochrona

W nowym roku - zmiana przepisów budowlanych

środowiska naturalnego, a ich celem jest systematyczna poprawa efektywności energetycznej budynków. Aby zmiana prawa nie była zbyt drastyczna, polski rząd wprowadził program polegający na stopniowym zmniejszaniu zapotrzebowania budynków na ciepło oraz popularyzacji wykorzystania odnawialnych źródeł energii

Rozbiórka domu - niezbędne formalności

Prawo budowlane wyraźnie zaznacza, że obiekty i urządzenia budowlane, które nie wymagały pozwolenia na budowę, można rozebrać bez zbędnych formalności. Nie mogą to być jednak zabytki ani też obiekty, nad którymi ochronę sprawuje konserwator. Gdy więc budynek nie jest zabytkiem i nie jest objęty

Czy budowa masztu antenowego wymaga pozwolenia na budowę?

? Zbigniew B. Prawo budowlane jako budowlę określa każdy obiekt budowlany, który nie jest budynkiem lub obiektem małej architektury. Budowle Budowlami są między innymi drogi, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane

Koniec budowy - co zgłosić w urzędzie

pozwoleniu na użytkowanie, należy to zrobić możliwie jak najszybciej. Zgodnie z prawem budowlanym, przed przystąpieniem do użytkowania domu, należy złożyć do powiatowego lub wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego zawiadomienie o zakończeniu budowy. Dopóki tego nie zrobimy, budowa jest formalnie cały

Sąsiad zalewa moją działkę wodą z rynny

listopada 2007 r. (II OSK 1497/06), niesprawny system odprowadzania wód opadowych z budynku mieści się w pojęciu "stanu technicznego obiektu budowlanego" w rozumieniu przepisu art. 66 ustawy prawo budowlane i daje podstawę, w razie stwierdzenia, że obiekt budowlany jest w nieodpowiednim stanie

Rozbiórka niedokończonego domu

otrzymałem decyzję, wystawioną na zmarłego już ojca, nakazującą rozbiórkę, z uzasadnieniem, że dom nie daje się do remontu. Skąd u urzędników takie pomysły, czy nie jest to działanie sprzeczne z prawem? Antoni S. Zgodnie z artykułem 67. Prawa budowlanego, jeżeli nieużytkowany lub niewykończony obiekt

Czy dom w zabudowie bliźniaczej może mieć tylko jedno szambo?

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 07 lipca 1994r. prawa budowlane (Dz. U. Nr 243 poz. 1623 z 2010r. ze zmianami) przez budynek mieszkalny jednorodzinnym - należy rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych

System ETICS - jak kupić? Sposoby na szybkie i bezbłędne ocieplenie

ognia przez elewację w przypadku pożaru. Ponadto stosowanie do ociepleń wyrobów innych niż systemy jednego producenta jest niezgodne z prawem budowlanym. Co powinno znaleźć się w dokumentacji technicznej prac ociepleniowych? Łukasz Kulczycki, ATLAS Sp. z o.o.: Prawo budowlane*) w art. 28. określa, że

Zwrot części podatku VAT za materiały budowlane

składającej wniosek, w dniu złożenia przez nią wniosku. Osoba fizyczna ma prawo do zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z: - budową budynku mieszkalnego; - nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego

Wiata garażowa i pozwolenie na budowę

od jej wielkości. Wiata o powierzchni do 25 m2 Jeśli projektowana wiata ma wielkość do 25 metrów kwadratowych, wówczas wystarczy zgłoszenie. Warto w tym miejscu wskazać, że prawo budowlane dopuszcza wybudowanie większej ilości wiat na podstawie zgłoszenia - pod warunkiem, że ich liczba nie przekroczy

Jak prawnie przejąć działkę [Ekspert radzi]

Wojciech Słomka - specjalista ds. ochrony roślin Wojciech Słomka: Nabycie lub przejęcie działki wymaga przestrzegania określonego prawa zawartego w ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych z 13 grudnia 2013 r. W ustawie tej przedstawiono pełen zakres czynności, jakie powinny

Nadzór architekta na budowie domu w polskim prawie

Kiedyś było bardzo prosto: według rozporządzenia z 1928 roku tylko kierownik budowy nadzorował to, co wcześniej sam zaprojektował. To on odpowiadał za swoje dzieło: od projektu do końca realizacji. Od 1961 roku, zgodnie z prawem budowlanym, projektanta-kierownika budowy zastąpili: inspektor nadzoru

Szary kolor ścian, - z czym łączyć, jakie dodatki dobierać?

wygląda znacznie inaczej niż w formie próbki. Wybierając odpowiedni odcień pamiętajmy, że barwa jest uzależniona m.in. od rodzaju oświetlenia, ale też wielkości powierzchni. Osobom bardzo niezdecydowanym polecamy przetestowanie farby jeszcze przed malowaniem. W sklepach budowlanych można znaleźć testery

Pozwolenie na płot

terminem rozpoczęcia robót budowlanych. W zgłoszeniu trzeba określić rodzaj i zakres wykonywania robót i termin ich rozpoczęcia. Należy też dołączyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, a także rysunki. Do budowy ogrodzenia można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od

Zamiana budynku gospodarczego na dom mieszkalny

przekształceniu. Pytanie, czy jest to możliwe w świetle prawa? Dodam, że moja działka jest wąska (ma szerokość 15,5 m). Arkadiusz O. Przekształcenie (przebudowa) budynku gospodarczego na mieszkalny wymaga wykonania projektu budowlanego oraz uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Lokalizacyjne warunki

Remont zabytkowego domu zgodnie z prawem

decyzji (inaczej niż przy składaniu wniosku o pozwolenie na budowę domu, gdzie wystarczy złożyć oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej, o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane). Oprócz wniosku należy złożyć dokumentację dotyczącą projektu prac budowlanych. Przepisy prawa

Nadbudowa domu - cz. 7: skuteczna wentylacja

Trzeba też pamiętać o tym, że podczas prac związanych z przebudową dachu nie można zakłócić działania wentylacji w pomieszczeniach znajdujących się niżej. Jeśli dom będzie miał dwa poziomy, system wentylacji w nowej części powinien być taki sam jak w starej. Nie tylko dlatego, że prawo nie

Problemy z kierownikiem budowy

powinien wykonać pomiary geodezyjne przed rozpoczęciem inwestycji i po jej zakończeniu? Zgodnie z wymogami prawa budowlanego, za samodzielną funkcję techniczną w budownictwie uważa się działalność związaną z koniecznością fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwiązania zagadnień

Adaptacja budynku gospodarczego na mieszkalny

Adaptacja części budynku gospodarczego na mieszkalny, w świetle prawa budowlanego, jest traktowana jak budowa. Konieczne będzie więc uzyskanie pozwolenia na budowę oraz wykonanie przez uprawnionego projektanta projektu budowlanego. W pierwszej kolejności należy wystąpić do Starostwa Powiatowego o

Ocieplanie domu: sprawdź, co przeczytasz na etykiecie

prawo wojewódzcy inspektorzy nadzoru budowlanego. Mogą oni pobierać próbki do badań kontrolnych u każdego producenta, importera, a także sprzedawcy, jeżeli zaistnieje prawdopodobieństwo, że wyrób jest wadliwy, nawet wtedy, gdy cała dokumentacja jest w porządku. Inspektorzy mogą także kontrolować place

Monter stolarki - jak go dobrze wybrać?

tysięcy za komplet okien, a później, zamiast przez długie lata cieszyć się z ich bezawaryjnej pracy – borykamy się ze skutkami źle wykonanego montażu.Na rynku działa wielu monterów stolarki budowlanej. Nie brakuje wśród nich doświadczonych, posiadających duże kompetencje specjalistów, lecz w tym

Wielkie budowanie czas zacząć

się nie zanosi. Inwestorzy nie powinni też raczej liczy na gruntowną reformę prawa inwestycyjnego pod nazwą Kodeks urbanistyczno-budowlany. Realna jest natomiast mała nowelizacja Prawa budowlanego, dzięki której wszyscy ci, którzy planują budowę niewielkiego domu jednorodzinnego będą mogli ją zacząć

Drzwi antywłamaniowe. Montaż drzwi zewnętrznych

wspólnoty mieszkaniowej. Według przepisów prawa budowlanego, każdy lokator obiektu wielorodzinnego jest zobowiązany przekazać do zarządu spółdzielni lub wspólnoty pismo zawierające wykaz planowanych robót budowlanych. Co jednak oznacza to w praktyce? Zgłoszenie nie jest wymagane wówczas, gdy prace będą

Jaki styropian wybrać do ocieplenia domu?

wynosić co najmniej 80 kPa. Dodatkowo, należy się kierować współczynnikiem przenikania ciepła, zwłaszcza że od 2021 roku zmieniają się przepisy prawa budowlanego co do jego wymaganej wartości. Dzięki temu, że wzięte pod uwagę zostaną wszystkie wskazane parametry zmniejszy się w przyszłości zużycie energii

Czym jest stan surowy zamknięty?

Stan surowy zamknięty - definicja Nie można podać jednoznacznej definicji stanu surowego zamkniętego, gdyż takowa nie istnieje w przepisach prawa budowlanego. Z uwagi na brak definicji należy pamiętać, by w umowie z wykonawcą dokładnie określić zakres prac, jakie będzie obejmować stan surowy

Niesolidny wykonawca

zamawiającemu przysługuje prawo - bez wyznaczania terminu dodatkowego - odstąpienia od umowy przed upływem terminu do wykonania tego dzieła. Wykonawca ponosi także odpowiedzialność za wykonanie usług budowlanych w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, tak jak ma to miejsce w niniejszej sprawie (prace budowlane

Budowa domu: czy konieczny kierownik budowy?

Obowiązek ten nakłada Prawo budowlane (art. 42 Prawa budowlanego z 7 lipca 1994 r., DzU z 2000 r., nr 106, poz. 1126). Kierownik na budowie reprezentuje wykonawcę. Czuwa nad tym, aby dom został zbudowany bez żadnych fuszerek. Z kolei kierownika może pilnować wyznaczony przez nas i dbający o nasze

Telefony i strony internetowe ważne dla inwestora

- Urząd skarbowy: www.urzad-skarbowy.pl Porady "Ładnego Domu" - telefon dyżurny czynny we wtorki i środy w godz. 10-12, 22 555 31 15 - e-mail: ladnydom@agora.pl - porady i teksty archiwalne: www.ladnydom.pl Ważne ustawy i rozporządzenia - Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dziennik Ustaw

Kto jest kim na budowie

, co dzieje się na budowie. Uwaga: kierownikiem budowy może być tylko osoba z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi. Zgodnie z prawem budowlanym zapewnienie objęcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy należy do inwestora. Może on jednak umówić się z wykonawcą (i umieścić w umowie

Roboty budowlane wykonane poza projektem

Podstawowa zasada odnosząca się do prawa budowlanego wyrażona jest w art. 28, który stanowi, że: "roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę". Polski ustawodawca uznał, że budowa jest czynnością na tyle doniosłą, że podlegać ona musi

Jak wypłoszyć srokę z ogrodów [Porada eksperta]

Nasze osiedle domów jednorodzinnych opanowały sroki. Przylatują całymi stadami, a wiosną napadają na gniazda innych ptaków. Jak je wypłoszyć? Pyta: Maria Dzwonkowska Wojciech Słomka - fitopatolog Srokę zwyczajną chronią przepisy prawa polskiego. Gatunek ten jest chroniony w sposób częściowy

Jaka powinna być wysokość ścian kolankowych

nachylenia połaci dachowych (jeśli nie podnosimy kalenicy). Należy pamiętać, że wszelkie przeróbki prowadzące do zmiany parametrów budynku, uznawane są według prawa budowlanego za istotne, czyli wymagające nowego pozwolenia na budowę. Uwaga! Nie można zmieniać parametrów budynku względem zapisanych w

Przebudowa to nie remont

przebudowy domu, czyli zmian w jego architekturze i konstrukcji istniejącego budynku (np. zwiększenie liczby okien lub podniesienie dachu). Są one traktowane jako budowa, bo zgodnie z prawem budowlanym jest nią nie tylko wznoszenie nowego obiektu, ale także odbudowa, rozbudowa i nadbudowa obiektu

Kierownik budowy: jakie są jego obowiązki?

muszą. Czy trzeba zatrudnić kierownika budowy? Kierownik budowy właśnie pomóc musi, bo zgodnie z prawem każda budowa wymaga jego obecności. Jest to człowiek, który za ustalonym wynagrodzeniem od inwestora staje się odpowiedzialny za przebieg prac budowlanych, również za ewentualne nieprawidłowości

Uciążliwa altana śmietnikowa

budową śmietnika konieczne jest zgłoszenie, bowiem zgodnie z prawem budowlanym wymaga tego budowa "wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, wiat i altan (...) o powierzchni zabudowy do 25 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2

Oranżeria przydomowa. Jakie kwiaty uprawiać w oranżerii

Oranżeria przydomowa prawo budowlane Nie każda budowa oranżerii wymaga wydania pozwolenia na budowę. Jeśli oranżeria nie przekracza 35 m kwa powierzchni to wystarczy, że zgłosimy jej budowę do urzędu. Trzeba jednak pamiętać że na powierzchni działki 500 m2 nie może być ich więcej niż dwie

Gdy jesteś współwłaścicielem nieruchomości

sąsiadów, potrzebne jest wspólne i zgodne działanie. Kiedy potrzebna jest zgoda sąsiada Budowa ganku nie wymaga pozwolenia na budowę - zgodnie z art. 29 ust. 1 punkt 2 Prawa budowlanego. Stanowi on, iż pozwolenia na budowę nie wymaga budowa wolnostojących parterowych budynków gospodarczych, wiat i altan

Pozwolenie na budowę 2015: dokumenty, terminy, odwołania

Przyszłym inwestorom zaświeciło być może światełko w tunelu - niedawno do sejmu trafił bowiem rządowy projekt zmian do ustawy Prawo budowlane, zgodnie z którym konieczność uzyskiwania pozwoleń na budowę i przebudowę domów jednorodzinnych miałaby zupełnie zniknąć! Nie wiadomo jednak, co zostanie z

Dom energooszczędny: koszt budowy i dopłaty

(czyli obietnicę uzyskania premii), należy zweryfikować projekt budowlany i projekty wykonawcze domu pod kątem spełnienia wymagań programu dopłat. Są one bardzo szczegółowe i stosunkowo ostre. Można powiedzieć, że jest to jedna z bardziej istotnych korzyści, ponieważ w efekcie dostajemy bardzo porządnie

Podłączenie prądu

. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 lutego 2015 roku o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz U. poz. 290 z 2016 r.). Na zdjęciu: Przyłącza mogą być jedno- (230 V) lub trójfazowe (400 i 230 V). Są własnością operatora sieci i to on jest odpowiedzialny za ich eksploatację. To dość

Nadbudowa domu - cz. 1: warunki

przestrzennego (lub decyzji o warunkach zabudowy) i sprawdzenie, czy planowane zmiany są możliwe; - zatrudnienie architekta, który wykona projekt budowlany zgodny z przepisami lokalnymi i prawem budowlanym; - uzyskanie dokumentów niezbędnych do pozwolenia na budowę i wykonania projektu: mapy do celów

Przegląd instalacji elektrycznej w domu jednorodzinnym

Kontrole uregulowane prawnie Jeszcze przed oddaniem do użytku wszystkie instalacje elektryczne muszą być poddane wnikliwym oględzinom fachowców oraz pomiarom. Wymaga tego ustawa o prawie budowlanym z 2017 roku. Dodatkowo, właściciel budynku ma obowiązek kontroli instalacji elektrycznej nie rzadziej

Odśnieżanie według prawa

poważne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia mieszkańców i przechodniów. Obowiązek ten nakłada na właścicieli i zarządców obiektów budowlanych art. 61 prawa budowlanego. Zgodnie z jego treścią właściciel jest zobowiązany do: - utrzymania i użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami

Mała szklarnia w ogrodzie

W sprawie postawienia szklarni przepisy prawa budowlanego są bardzo niejednoznaczne: w art. 29 ust. 1 pkt 2 jest mowa o tym, że: "Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, wiat i altan oraz przydomowych oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni

Przygotowanie terenu budowy

nas rozdział IV ustawy prawo budowlane. Ustawa określa jakie roboty wymagają pozwolenia na budowę, a jakie są z tego wymogu zwolnione, które budowy należy zgłosić właściwemu organowi, a także określa wymogi formalne i procedury z tym związane. Na etapie przygotowania terenu budowy należy mieć te

Budowa domu na działce rekreacyjnej - czy to możliwe?

2011 podatek za działkę budowlaną wyniósł tu: grunt - 0,27 zł/m2, dom - 0,52 zł/m2, natomiast za rekreacyjną: ziemia - 0,26 zł/m2, dom - 7,70 (!) zł/m2. Justyna Z. W polskim prawie brak jest jednoznacznej definicji działki rekreacyjnej. Potocznie jest to nieruchomość wykorzystywana w celach

Uciążliwy gołębnik sąsiada

z gruntem? Czy wydział architektury w naszym mieście (lub jakiś inny) może nakazać sąsiadowi usunięcie gołębnika? Paweł B. Drewniany gołębnik o wskazanych przez czytelnika wymiarach traktowany jest przez prawo budowlane jako budynek gospodarczy. Bez pozwolenia, ale ze zgłoszeniem Zgodnie z

Usuwanie azbestu - na czym polega?

zawierających azbest do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej (starosty lub wojewody). Ponadto jesteśmy zobowiązani wykonać inwentaryzację takich wyrobów poprzez sporządzenie spisu z natury rodzaju, ilości i miejsca ich wykorzystywania. Dokonujemy tego na specjalnym formularzu (dostępnym w

Budowa domu jesienią czy na wiosnę?

nieoczekiwanych przestojów w pracach budowlanych i dodatkowych kosztów warto zatrudnić dobrego kierownika robót, który w imieniu inwestora poprowadzi budowę. Wymagany prawem inspektor nadzoru, opłacony przez inwestora i będący na budowie w trakcie najważniejszych prac takich jak wylewanie fundamentów, stropu czy

Świadectwo energetyczne nie takie straszne

energetycznych budynków, budownictwem energooszczędnym i odnawialnymi źródłami energii, albo 4) ma uprawnienia, o których mowa w przepisach prawa budowlanego (projektowe lub wykonawcze w specjalnościach architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, inżynieryjnej i instalacyjnej). Dane wskazanych osób minister

ŁADNY DOM, NUMER 06/2013

podkaszarki. Wybór urządzenia zależy głównie od wielkości trawnika. Roślina miesiąca. Królewskie krzewy. Tak określa się barwne rododendrony. GORĄCA LINIA Prawo. Deweloper i projekt budowlany. Prawo. Dwie mapy. Prawo. Stare prawo budowlane. Budowa. Taras odporny na pogodę. Remont. Odnawianie blachodachówki

Najnowsze