wniosek o ustalenie warunków zabudowy

opracowanie Iwona Szczepaniak

Nadbudowa domu - cz. 1: warunki

Nadbudowa domu - cz. 1: warunki

Nadbudowując dodatkową kondygnację domu, możemy zyskać nawet dwukrotnie większą powierzchnię użytkową. Jakie warunki musimy spełnić, aby nadbudować dom?

Jaka powinna być minimalna powierzchnia działki budowlanej?

W polskim prawodawstwie brak jednoznacznego przepisu wyznaczającego minimalną powierzchnię działki budowlanej. Jednak ograniczenia dotyczące takiego przeznaczenia gruntu dyktowane są przez ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz inne rozporządzenia.

Podłączenie prądu

Jeszcze dwa lata temu do wniosku o pozwolenie na budowę trzeba było dołączyć warunki przyłączenia budynku do sieci elektroenergetycznej. Teraz nie jest to warunkiem rozpoczęcia prac, ale o podłączenie i tak występuje się jeszcze przed startem budowy.

Zmiana decyzji o warunkach zabudowy

Zmiana decyzji o warunkach zabudowy

dotyczy wniosek o ustalenie warunków zabudowy, obszar analizowany i przeprowadza na nim analizę funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie warunków, o których mówi ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym. Potwierdza to wyrok WSA w Poznaniu z 11 kwietnia 2012 roku (IV SA/Po 44/12

Czy można wystąpić o nowe warunki zabudowy działki?

Czy można wystąpić o nowe warunki zabudowy działki?

(nowych właścicieli) możliwości wystąpienia o własne warunki zabudowy. Możliwość wydania decyzji o warunkach zabudowy więcej niż jednemu wnioskodawcy dopuszcza powstanie sytuacji, w której w jednym czasie kilka podmiotów będzie dysponować ustaleniami warunków zabudowy tego samego terenu, mogącymi różnić

Plan zagospodarowania przestrzennego - jak go rozszyfrować?

Plan zagospodarowania przestrzennego - jak go rozszyfrować?

zagospodarowania i warunki zabudowy. Ustalenia planu miejscowego mają charakter normatywny, a zatem są powszechnie obowiązujące. Wiążą zarówno organy gminy i administracji publicznej, jak i obywateli. Plan zagospodarowania jest ogólnodostępny, co oznacza, że nie musimy uzasadniać wniosku o jego przejrzenie, ani

Podział nieruchomości

Podział nieruchomości

ewidencji gruntów i budynków; - kopię decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (jeśli została wydana); - trzy egzemplarze projektu.  Zgodność proponowanego podziału z ustaleniami planu miejscowego w każdym wypadku opiniuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Jego opinia wydawana jest w

Nowe prawo budowlane: dobre zmiany dla inwestorów

Nowe prawo budowlane: dobre zmiany dla inwestorów

objętych obowiązkiem zgłoszenia, jeżeli ich realizacja narusza ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy lub może powodować np. pogorszenie stanu środowiska. Zgodnie z przepisami nowego Prawa budowlanego, zgłaszając budowę, nie musimy do projektu budowlanego

Pozwolenie na budowę 2015: dokumenty, terminy, odwołania

Pozwolenie na budowę 2015: dokumenty, terminy, odwołania

. miejscowy architekt, gdy korzystamy z projektu gotowego), - wydaną wcześniej decyzję o warunkach zabudowy - jeśli dla danego terenu nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; - oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością, z podaniem jego formy (czy jest to własność

Zamiana budynku gospodarczego na dom mieszkalny

Zamiana budynku gospodarczego na dom mieszkalny

będzie zwrócony ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych. W tej drugiej sytuacji dopuszcza się sytuowanie domu w odległości 1,5 m od granicy lub bezpośrednio przy tej granicy, jeżeli wynika to z ustaleń planu miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Ponadto dopuszcza

Jak budować bez planu zagospodarowania przestrzennego

Jak budować bez planu zagospodarowania przestrzennego

miejscowego, należy wystąpić do urzędu gminy (miasta) o wydanie decyzji o warunkach zabudowy (taka decyzja nie jest potrzebna tam, gdzie są ważne plany miejscowe). Decyzja będzie pozytywna, jeśli łącznie spełnionych zostanie pięć następujących warunków: 1) co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej

Siedlisko w świetle prawa

Siedlisko w świetle prawa

, należy wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Przy czym decyzja ta wydana zostanie tylko wówczas, gdy wielkość gospodarstwa rolnego związanego z budową przekracza średnią powierzchnię gospodarstwa w danej gminie (określa ją rada gminy w uchwale i wynosi ona

Problemy z prądem

Problemy z prądem

zasady płatności wynagrodzenia. Gdy przedsiębiorca przesyłowy lub właściciel nieruchomości odmawia zawarcia umowy, np. jeśli strony nie mogą dojść do porozumienia w kwestii jej warunków, można ustanowić służebność przesyłu w drodze orzeczenia sądowego. Wówczas to sąd ustali wysokość wynagrodzenia dla

Biały dworek

Biały dworek

Stanisława Sojki. Ona studiowała pedagogikę, on był na wydziale mechanicznym energetyki i lotnictwa. Trudne warunki lokalowe nie przeszkodziły w decyzji o ślubie. Ich córka Ula przyszła na świat, kiedy mieszkali w akademiku. Kiedy skończyli studia, dzięki pomocy rodziny zamieszkali we własnym

Budowa systemem gospodarczym - czy to się opłaca?

Budowa systemem gospodarczym - czy to się opłaca?

w pobliżu. Niekiedy plan narzuca na inwestora wymogi dotyczące wyglądu domu, czy też rodzaju użytych materiałów budowlanych. Jeśli działka nie znajduje się na terenie objętym planami zagospodarowania przestrzennego, należy przedłożyć wniosek o ustalenie warunków zabudowy. W tym dokumencie także

Budowa domu systemem gospodarczym

Budowa domu systemem gospodarczym

dostępny w Wydziale Architektury Urzędu Gminy. Jeśli plan miejscowy nie został dla danego terenu jeszcze ustalony lub jest on nieaktualny, należy wystąpić do urzędu z wnioskiem o ustalenie Warunków zabudowy dla posiadanej działki. Oba dokumenty mają taki sam cel - precyzują przeznaczenie działki

Zmiana sposobu użytkowania budynku zgodnie z prawem

Zmiana sposobu użytkowania budynku zgodnie z prawem

wyłącznie temu, kto złożył: - wniosek w tej sprawie w okresie ważności decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, czyli w razie braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; - oświadczenie

Jak podzielić dom na pół

Jak podzielić dom na pół

ściana już istniejąca lub wykonana specjalnie w celu podziału). Ważne, żeby ściana ta przebiegała przez wszystkie kondygnacje i była na tej samej linii, co podział działki. Warunkiem podziału jest: - jego zgodność z ustaleniami planu miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy – wydzielone działki

Zakończenie budowy. Kiedy można zamieszkać we własnym domu?

Zakończenie budowy. Kiedy można zamieszkać we własnym domu?

; - oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz innymi przepisami, a także o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, w tym - w razie korzystania - drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości budynku lub

Roboty budowlane wykonane poza projektem

Roboty budowlane wykonane poza projektem

liczby kondygnacji, zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne, zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania

Krótka instrukcja, jak postawić dom

Krótka instrukcja, jak postawić dom

postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy na 12 miesięcy, a jeżeli wniosek o ustalenie warunków zabudowy dotyczy obszaru, co do którego istnieje obowiązek sporządzenia planu miejscowego, nawet do czasu uchwalenia planu! Tu znajdziesz formularze wniosków Krok trzeci: projekt domu Masz

Zakup działki pod budowę domu

Zakup działki pod budowę domu

jest uważany za aktualny jedynie przez 3 miesiące licząc od daty jego wydania. Ważne jest aby sprawdzić, czy w księdze wieczystej nie ma wzmianki o złożonym wniosku o dokonanie wpisu. Ponieważ taki wniosek będzie dopiero rozpatrywany, to interesujące nas fakty mogą ulec zmianie. Dane nieaktualne będą w

Zmiany w projekcie domu w trakcie budowy

Zmiany w projekcie domu w trakcie budowy

); - zmiana sposobu użytkowania budynku lub jego części, na przykład zamiast budynku gospodarczego chcemy wybudować duży warsztat samochodowy lub też część domu przeznaczyć na sklep; - zmiana ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Podział działki

warunkach podział nieruchomości może bowiem nastąpić niezależnie od ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dotyczy to zniesienia współwłasności nieruchomości zabudowanej co najmniej dwoma budynkami, wzniesionymi na postawie pozwolenia na budowę, jeżeli podział ma polegać na wydzieleniu

Nielegalny remont, budowa, przebudowa

być wydane wyłącznie temu, kto: - złożył wniosek w tej sprawie w okresie ważności decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (czyli przy braku miejscowego planu zagospodarowania

Plan zagospodarowania przestrzennego to duże ułatwienie przy budowie

zabudowy i zagospodarowania terenu gmina rozpocznie prace nad planem miejscowym. Wówczas postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy może zostać zawieszone na czas nie dłuższy niż 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku o ustalenie warunków zabudowy. Postępowanie zostanie podjęte i

Czy można zbudować dom jednorodzinny w ogródku działkowym?

zagospodarowania przestrzennego. Ustalenia tego planu kształtują, wraz z innymi przepisami, sposób wykonywania prawa własności nieruchomości. Oznacza to, że każdy ma prawo do zagospodarowania terenu, do którego ma tytuł prawny, zgodnie z warunkami ustalonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Jak bezpiecznie kupić stary dom

otrzymać od sprzedającego decyzję o warunkach zabudowy lub sami wystąpić o taką dla danej nieruchomości (nie musimy być właścicielami działki). Kupno starego domu: dokumenty, które trzeba jeszcze "prześwietlić" Im nieruchomość starsza, tym mniejsza szansa na uzyskanie wszystkich dokumentów

Dom letniskowy - przeniesienie domu z bali

wykonanym przez architekta, będzie stanowiła integralną część decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Na mapie tej musi się także znaleźć projekt przyłącza elektrycznego, wykonany przez uprawnionego technika elektryka. Lista osób, które mają prawo do sporządzania takich projektów

Wznowienie budowy domu

. Pozwolenie na budowę może być wydane wyłącznie temu, kto: - złożył wniosek w tej sprawie w okresie ważności decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (czyli przy braku miejscowego planu zagospodarowania

Zbuduj własny dom na przekór formalnościom

. Gmina nie wyda nam też warunków zabudowy, jeśli uzbrojenie działki nie jest wystarczające do rozpoczęcia budowy. PAMIĘTAJ! Gmina może zawiesić postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy na 12 miesięcy. Jeżeli wniosek o ustalenie warunków zabudowy dotyczy obszaru, co do którego

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

może nie wydać decyzji o warunkach zabudowy, jeśli zamierza rozpocząć prace nad planem. Postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy zostanie zawieszone na 12 miesięcy, przy czym w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku rada gminy musi podjąć uchwałę o przystąpieniu do sporządzania planu. Jeśli w

Sąsiad wstrzymuje nam budowę domu

później - do wojewody i jednocześnie ponaglenie na wcześniej złożony przez siebie wniosek do SKO, o skierowanie sprawy do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Po prawie 7 miesiącach SKO wniosło sprawę do WSA. Odbyła się ona pod koniec 2012 roku i tu przegrałam (w mojej ocenie sąd był stronniczy i nie

Gdy nie podoba się nam dom sąsiada

zabudowy na określonym terenie oraz bezwzględnego obowiązku kontynuacji dominującej zabudowy, pod warunkiem wszakże, że analiza urbanistyczna uzasadnia przyczyny odstępstwa poparte oceną zachowania ładu przestrzennego, uciążliwości i wpływu inwestycji dla działek sąsiednich. Wznowienie postępowania Jeśli

Jak sprawnie pokonać tor przeszkód przy budowie domu?

publicznej. Gmina nie wyda nam też warunków zabudowy, jeśli uzbrojenie działki nie jest wystarczające do rozpoczęcia budowy. PAMIĘTAJ! Gmina może zawiesić postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy na 12 miesięcy. Jeżeli wniosek o ustalenie warunków zabudowy dotyczy obszaru, co do

ABC budowy domu - Przygotowania do budowy. Formalności

uzyskać wypis z tego planu i dołączyć do wniosku o wydanie takiego pozwolenia. Jeśli interesująca nas działka nie jest objęta takim planem konieczne będzie wystąpienie do urzędu gminy/miasta o wydanie warunków zabudowy. Kupując taką działkę musimy zawsze liczyć się z ryzykiem, że procedura uzyskania

Stary dom - zburzyć czy przebudować?

zakaz zabudowy fragmentu terenu ze względu na przebieg cieku wodnego). Pamiętajmy o Prawie budowlanym i rozporządzeniu o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Sprawdźmy, czy kształt i wymiary działki pozwalają na swobodne powiększanie czy modyfikowanie bryły domu

Kupno domu w budowie

; - ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz nie wymaga uzyskania opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów wymaganych przepisami szczególnymi. Projektant dokonuje kwalifikacji zamierzonego odstąpienia oraz jest obowiązany

Krótka instrukcja, jak postawić dom

na 12 miesięcy, a jeżeli wniosek o ustalenie warunków zabudowy dotyczy obszaru, co do którego istnieje obowiązek sporządzenia planu miejscowego, nawet do czasu uchwalenia planu! Krok trzeci: projekt domu Masz do wyboru: kupić gotowy z katalogu - koszt ok. 1 tys. zł - lub zamówić indywidualny u

Wieczyste jak własne

przetarg (czyli zaproponował najkorzystniejszą cenę za oferowaną działkę), gmina podpisuje umowę o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste. Innym sposobem zostania użytkownikiem wieczystym jest kupno działki od dotychczasowego użytkownika; takiego nabywcę wiążą wszystkie ustalenia przetargowe i warunki

Zamieszkać zgodnie z prawem

zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, a także o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy; - oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od

Podział działki

złożenia wniosku o podział była wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania dla tego terenu - jeżeli podział jest zgodny z warunkami określonym w tej decyzji; jeżeli przed złożeniem wniosku o podział gmina ogłosiła (w lokalnej prasie, poprzez obwieszczenia w budynku gminy) przystąpienie do

Przed zakupem działki

należy wystąpić do urzędu gminy z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (wydanie jej jest powinnością urzędu i może o nią wnioskować każdy; nie trzeba być właścicielem gruntu). W decyzji - oprócz potwierdzenia, że na działce można wybudować dom - znajdą się określone

Przyłącze kanalizacyjne

) wniosek, b) kserokopię dokumentu potwierdzającego prawo do nieruchomości, c) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu wraz z mapą geodezyjną, jeśli działka nie jest zabudowana, d) mapę geodezyjną z zaznaczoną działką, jeśli jest zabudowana. 2. Zakład wodociągów i kanalizacji - jeśli są możliwości

Jak sprawdzić działkę przed zakupem?

budynku o interesującej nas wysokości a określony w nim maksymalny procent zabudowy nie jest wystarczający by zmieścić na działce zadawalająco rozległy dom. Jeśli nie ma uchwalonego planu zakładamy, że złożymy w gminie wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy z interesującymi nas parametrami. Czy

Jak dobrze kupić ładny dom

mieszkańców - jeśli to dom na resztę życia, powinien być wygodny dla osób starszych. Sprawdź, jakie jest otoczenie domu Na wizję lokalną wybierz się, gdy jest widno, by w jak najlepszych warunkach przyjrzeć się okolicy i budynkowi. Pojedź w to miejsce kilka razy, w różnych dniach tygodnia. Przyjrzyj się, jak

Na powitanie wnuka

gminy o warunki zabudowy działki. Ponieważ znam się na budownictwie i mam doświadczenie niewynikające jedynie z użytkowania własnego domu, zaproponowałem, że poprowadzę im budowę. Zaoferowałem pomoc, bo w dzisiejszych czasach pracuje się tak długo i intensywnie, że młodzi nie mieliby zupełnie czasu na

Prosto z budowy Justyny i Artura

wówczas wydawało) załatwienie formalności i doprowadzenie do działki brakujących mediów: prądu i gazu. Uzyskanie poszczególnych warunków zabudowy i dostawy mediów nie stanowiło problemu. Trudne (delikatnie mówiąc) było natomiast uzyskanie w urzędzie gminy potwierdzenia uprawomocnienia się warunków na

Who is who na budowie

adaptacji do indywidualnych warunków i adaptacji tej dokonuje również projektant z uprawnieniami. Projektant ma za zadanie opracowanie zleconego mu projektu technicznego w sposób zgodny z ustaleniami planu miejscowego lub zawartymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wymaganiami

Pod wielkim dębem

warunkiem że to my załatwimy za niego wszystkie formalności, bo on nie ma na to czasu. Nie zraziliśmy się i podjęliśmy decyzję o kupnie. Droga do domu Choć załatwianie formalności trwało blisko rok, było to nam na rękę - mogliśmy nadal gromadzić pieniądze. Ustaloną wcześniej kwotę zapłaciliśmy dopiero po

Oszczędzaj nieodnawialne źródła energii - inwestuj w pierwsze paliwo, część 7 - kolektory słoneczne

wniosku, że na razie decyzja o instalacji w domu kolektorów słonecznych wynika raczej z działań marketingowych niż przesłanek ekonomicznych. Koszt instalacji solarnej a dotacje Wysokie koszty kolektorów słonecznych na polskim rynku są w znacznym stopniu generowane przez politykę wspierania tych inwestycji

Miejsce na samochód

podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Właściciel nieruchomości ma obowiązek wpłacać ten podatek w wysokości ustalonej uchwałą rady gminy. W tym celu powinien złożyć w urzędzie gminy stosowne dokumenty: wniosek o naliczenie podatku od nieruchomości, dowód własności nieruchomości, potwierdzenie

ZOBACZ TEŻ WIDEO